YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.com%5‘lik Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İndirimi ve Şartları

Merhaba değerli okurlar, bu yazımızda %5’ lik Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimini ve şartlarını ele alacağız. Burada vergi koyucunun amacı vergisini zamanında ödeyen, vergi borcu olmayan ve dürüst davranan vergi mükelleflerine ufakta olsa bir vergi avantajı getirmektir. Bu vergi avantajı gerçekten de dediğimiz gibi ufak olmuş ve %5 olan vergi indirimi vergi oranı üzerinden değil çıkan vergi tutarı üzerinden %5’lik hesaplanacak tutar üzerinden olacaktır. Bu da bazı mükellefleri tatmin etmemiştir.

Şimdi hangi vergi mükelleflerinin bu vergi indiriminden faydalanacağına bir değinelim,

Kanun koyucu bu mükellefleri; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ve kurumlar vergisi mükellefleri olarak tanımlamış fakat kurumlar vergisi mükelleflerinden; finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik fonlarını kapsam dışında bırakmıştır.

Makalemizin başlığından da anlaşılacağı gibi bu vergi indirimi %5’lik bir indirimdir ama toplam indirim yapılacak tutar da her halükarda 1 milyon Türk Lirasını aşamayacaktır. İndirimden yararlanacak mükellefler indirecekleri tutarın vergi aslından fazla olduğu takdirde aşan kısmı beyannamelerin verildiği tarihi izleyen bir tam yıl içinde diğer vergilerinden mahsup edebilecekler, bu sürede indirilemeyen vergi red ve iade edilemeyecektir.

İndirimden yararlanma şartlarına gelirsek şartlar 4 ana başlıkta toplanmış olup kanımızca gayet rasyonel şartlar öne sürülmüştür.

Burada şartların ilki; indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içinde ödenmiş olması gerekmektedir. Burada her bir beyanname için 10 Türk Lirası eksik ödeme şartın ihlali sayılmayacaktır, ayrıca kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

İkinci şart; ilgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhın bulunmaması gerekmektedir. Bu tarhiyat ya da inceleme beyannamenin verildiği yıl ve önceki iki yıla kadar incelemeler için geçerlidir ve tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaz. Diğer taraftan yapılan tarhiyatların beyanname verme tarihinden önce yargı kararı, uzlaşma veya düzeltme yoluyla tamamen ortadan kaldırılması indirim hakkının kullanılmasını sağlamaktadır.

Üçüncü şart ise beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı ve vergi cezaları da dahil olmak üzere 1000 Türk Lirası vadesi geçmiş borcun olmaması gerekmektedir.

Ve son şart; vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunun 359 yani kaçakçılık hükümleri kanununda sayılan fiillerin işlenmemiş olması gerekmektedir.

Not olarak; Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edildiği durumlarda %5’lik vergi indirimi beyan edilen kazançların içinde geçerli olunan vergilere yapılacak oranlama ile hesaplanacak yani yine sadece ticari, zirai ve meslek kazancından olan gelir vergisine uygulanacaktır.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yaralandıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler yine vergi ziyaı cezası uygulanmadan tarh edilecektir.

Son olarak bu indirimin yürürlük tarihi 01.01.2018 tarihidir. Yararlı olması dileğiyle bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

10.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM