YAZARLARIMIZ
Umut Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
umutoozer@gmail.comYabancı Uyruklu Müşterilere Araç Kiralanması Durumunda Alınan Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu

Tarih: 21/09/2017

 

Değerli okurlar biliyorsunuz 01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 480 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna eklediği “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile18.07.1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur” paragrafı ile taşıt kiralama işi ile uğraşan mükelleflere tutarı ne olursa olsun yaptığı kiralama işleminin ücretini aracı finansal kurumlardan düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirilmiştir.

Burada mükelleflerimizin yaşadığı sıkıntılardan biri de yabancı uyruklu müşterilerine araç kiraladıklarında aldıkları ücreti kredi kartı veya banka yoluyla yapamamaları olmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 77058783-105[VUK.ÖZ.17.28] – 117763 sayılı özelgesinde belirttiği durum şöyle;

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5 ’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, araç kiralama faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin, kayıt ve tescili zorunlu olan motorlu araçların/taşıtların kiralanması işlemine ilişkin tahsilat ve ödemelerini tutar sınırlaması olmaksızın 01.07.2017 tarihinden itibaren aracı finansal kurumlar(banka, ödeme kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) aracılığı ile yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu bakımdan söz konusu kiralama işleminin yabancı uyruklu müşterilerce gerçekleştirilmesi halinde, bu kişilerden yapılan nakit tahsilatların müşteri adına talimat ile banka hesabına yatırılması mezkûr tebliğ düzenlemesine aykırılık oluşturacaktır.”  denilmiştir.

Sonuç olarak taşıt kiralama işi ile iştigal eden firmalarımızın yabancı uyruklu dahi olsa hizmet verdikleri müşterilerinden alacakları ödemeleri aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapmaları mecburidir.

 

KAYNAKÇA

Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 77058783-105[VUK.ÖZ.17.28] – 117763 Sayılı Özelgesi

 

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM