YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.com2022 Takvim Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verirken İlave Vergi Ödemeyi Unutmayın!

Bilindiği üzere, 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10’ncu maddesinin 27 numaralı bendi ile kurumlar vergisi mükelleflerine ilave vergi getirilmiştir. İlave vergi konuluşu itibariyle sınırlı sayıda mükellef grubuna hitap etmektedir.

İlave Vergi Dönem Kazancı ile İlişkilendirilmeksizin Ödenecektir

  • Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılacak istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında ilave vergi ödenecektir.
  • 5520 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden alınacak ek vergi %5 olarak belirlenmiştir.

Özel Hesap Dönemine Sahip Mükelleflerde İlave Vergi Ödeyecektir

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde ek vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.

İlave Verginin Kapsamına Girmeyen İndirim ve İstisnalar

  • 5520 sayılı Kanunun 5’ inci maddesinin birinci fıkrasının; (d), (i),” (j) ve (k) bentleri ile geçici 14’üncü maddesi kapsamındaki istisnalar,
  • Aynı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının; (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamındaki indirimler,
  • Gelir Vergisi Kanunun geçici 61’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası
  • İlgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar
  • 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları” üzerinden

Ek vergi ödenmeyecektir.

Öte yandan, personel primleri ile önceki yıllarda karşılık ayrılan ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan kıdem tazminatlarının bu yıl ödenen kısmından kaynaklı indirimlerin ilave vergiye tabi olup olmayacağı hususu belirsizdir.

Deprem Bölgesindeki Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ek Vergi Ödemeyeceklerdir

Yasada 6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanların ek vergiden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

İlave Vergi İki Taksitle Ödenecektir

İlave verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksitinin ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir. (Nisan 2023 ve Ağustos 2023)

İlave Verginin Gider Yazılması Mümkün Olmayacak

İlave vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Ek Verginin Kapsamına Giren ve Girmeyen İndirim ve İstisnalara Tablo Halinde Aşağıda Yer Verilmiştir

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

EK VERGİ YÜKÜ

VERGİ ORANI

“297- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)”

VAR

5%

“298- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GSYO'lardan)”

VAR

5%

“299- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-4) (Diğer fonlardan)”

VAR

5%

“306- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a) (K.V.K Mad. 12'den Kaynaklanan)”

VAR

5%

“307- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a) (K.V.K Mad. 13'den Kaynaklanan)”

VAR

5%

“317- Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b) ” [1]

VAR

5% veya10%

“318- Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c) ” [2]

VAR

5% veya10%

“319- Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç) ”

VAR

10%

“302- Yatırım Fon ve Ortaklığı Protföy İşletmeciği Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d) ”

YOK

 

“351- Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) ”

VAR

10%

“352- İştirak Hissesi Satış İstisnası(K.V.K. Mad. 5/1-e) ”

VAR

10%

“353- Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) ”

VAR

10%

“321- Ban.Fin.Kr yada TMSF'ye Borç.Kur. Taş.ve İşt. His. ile Kur. Sen., İnt. Sen. ve R. Hakları Sat. Kaz (K.V.K madde 5/1-f)  ”

VAR

10%

“322- Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-g), ” [3]

VAR

5% veya10%

“304- Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşlerinden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-h)  ” [4]

VAR

5% veya10%

“305- Eğ.ve Öğr. Kur. ile Öz.Kreş ve Gün.Bakım ile  Rehabilitasyon Mrkz Kazançları (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-ı) ”

VAR

10%

“354- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-j) (Taşınırlar)”

YOK

 

“355- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-j) (Taşınmazlar)”

YOK

 

“356- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-j) (Diğer)”

YOK

 

“357- Kira Sertifası İhracı Amacıyla Varlık ve Hak. Sat. Doğan Kaz. İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-k) (Taşınırlar)”

YOK

 

“358- Kira Sertifası İhracı Amacıyla Varlık ve Hak. Sat. Doğan Kaz. İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-k) (Taşınmazlar)”

YOK

 

“359- Kira Sertifası İhracı Amacıyla Varlık ve Hak. Sat. Doğan Kaz. İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-k) (Diğer)”

YOK

 

“308- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

VAR

10%

“310- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

VAR

10%

“311- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna (Yönetici Şirketler)

VAR

10%

“315- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna

VAR

10%

“323- Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yönetici Şirketlere İlişkin İstisna (KVK mad.5/A/3)

VAR

10%

“324- Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK mad.5/A/3)

VAR

10%

“350- Diğer İndirim ve İstisnalar

VAR

10%

“371- KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası”

YOK

 

“372- KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası”

YOK

 

“373- KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası”

YOK

 

“374-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna”

YOK

 

“375- KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası”

YOK

 

“376- KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası”

YOK

 

“377- KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası”

YOK

 

“378-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna”

YOK

 

“383- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası”

YOK

 

“384- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası”

YOK

 

“385-KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna”

YOK

 

 

 

 

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

EK VERGİ YÜKÜ

VERGİ ORANI

“ 401-Risturnlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-i)”

YOK

 

“ 409-AR-GE İndirimi (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-a)” [5]

VAR

10%

“ 410-AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad.3)” [6]

VAR

10%

“ 454-AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad.3/A)” [7]

VAR

10%

“ 454-Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad.3)” [8]

VAR

10%

“ 405- Sponsorluk Harcamaları (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-b)”

YOK

 

“ 402-Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-c)”

YOK

 

“ 403- Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşasına İlişkin Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ç)”

YOK

 

“ 417-İbadethanelere ve dini tesislere yapılan bağış ve yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ç)”

YOK

 

“ 404-Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-d)”

YOK

 

“ 451-Cumhurbaşkanlığınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-e)”

YOK

 

“ 412-Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-f)”

YOK

 

“ 413-VUK 325/A'ya göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-g)”

YOK

 

“ 414-Sağlık Hizmetlerine İlişkin İndirim (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ğ)”

VAR

10%

“ 415-Eğitim Hizmetlerine İlişkin İndirim (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ğ)”

VAR

10%

“ 416-Diğer Hizmetlerine İlişkin İndirim (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ğ)”

VAR

10%

“ 452-5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Göre Kurulan Korumalı İşyeri İndirimi (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-h)”

YOK

 

“ 419-Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları”

VAR

 10%

“ 406- Yatırım İndirimi İstisnası”

YOK

 

“ 453- Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ı)”

VAR

10%

“ 456- Teknogrişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s.Kanun Mad.3/5)”

VAR

10%

“ 457- Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s.Kanun Mad.4)”

VAR

10%

“ 450- Diğer İndirimler”

VAR

10%

     

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

VAR

10%

 “Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla


[1] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5

[2] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5

[3] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5

[4] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5

[5] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hariç

[6] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hariç

[7] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hariç

[8] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hari

14.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM