YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comTeknokent ve Ar-Ge Merkezlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca Karşılanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin Yarısı Gelir ve Gider Hesapları İle İlişkilendirilmemelidir

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 inci maddesinde; Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu, anılan maddenin üçünce fıkrasında 7263 sayılı Kanunla yapılan değişik ile 31.12.2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna olduğu, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısının, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamayacağı, toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

 Uygulamada sigorta primi işveren hissesinin yarısının ödenmemesi nedeniyle bazı mükelleflerce anılan tutar hem maliyet hem de gelir olarak dikkate alınmak suretiyle muhasebeleştirilmekte, bazı mükelleflerce ise ödenen sigorta primi işveren hissesinin yarısı maliyet hesapları ile ilişkilendirilmekte kalan yarısı ise gelir gider hesapları ile ilişkilendirilmemektedir. 

Konuya ilişkin olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 27.10.2021 tarih ve 351009 sayılı muktezada “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’ nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip edilmesi gerekmektedir ”açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’ inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır." hükmü yer almıştır.

Konuya ilişkin olarak Yalova Defterdarlığı tarafından verilen 22.12.2011 tarih ve 14 sayılı muktezada “5510 sayılı Kanundan doğan işveren hisselerinin Hazine tarafından karşılanması nedeniyle işçilik maliyetleri içerisinde yer alan sigorta primlerinde dolayısıyla da toplam maliyetlerde bu tutar kadar bir azalma meydana gelmektedir. Söz konusu teşvik tutarı Hazine tarafından işveren adına ilgili Kuruma aktarıldığından, mükelleflerden tahsil edilmeyen bu tutarların, gelir geçici vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek gelire dahil edilmesi söz konusu değildir ” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıdaki görüşler dikkate alındığında gerek 5746 sayılı Kanunun 3’ncü maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile 5510 sayılı Kanun uyarınca işveren hissesinin beş puanlık kısmının gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin takip edilmesi diğer deyişle bu teşviklerin maliyet hesabında dikkate alınmadan. muhasebeleştirilmesi gerekmektedir

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

03.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM