YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comYasal Süresinden Sonra Düzenlenmiş Fatura Hiç Düzenlenmemiş Sayılmalı Mı?

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231'inci maddesinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenemeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı; 353'üncü maddenin 1'inci bendinde, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verilmesi halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için maddede belirtilen miktardan aĢağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Danıştay 3. Dairesinin Esas No: 2014/8972 Karar No: 2018/1227 sayılı Kararındaki yaklaşım da geç fatura düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği yönündedir. Söz konusu kararda “ Fatura düzenleme yükümlülüğü olanların bu faturayı malın teslimi tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde düzenlemesi gerektiği, bu süre geçtikten sonra düzenlenecek faturanın hiç düzenlenmemiş, dolayısıyla alınmamış sayılacağı ve bu durumun özel usulsüzlük cezasını gerektireceği açıktır. Özel usulsüzlük cezasına konu faturaların yasal süresinden sonra düzenlendiği hususu çekişmesiz olup, yasal süresinden sonra düzenlenmiş faturanın hiç düzenlenmemiş, davacı yönünden ise alınmamış kabul edileceği dikkate alındığında, kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığından yazılı gerekçeyle cezanın kaldırılmasına ilişkin Vergi Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Ankara 6. Vergi Mahkemesi’nin aşağıda yer alan mükemmel bir gerekçe ile alınmış bir karardır. Vergi hukukunun ruhunu ortaya çıkarmıştır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Davasının 2018/990 Esas, 2018/1661 Sayılı Kararı ile onanan Ankara 6. Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27.12.2017 Tarih ve 2017/1116 Esas, 2017/1644 Sayılı Kararında213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesi, vergi kaybına yol açacak fiillerin zamanında önlenebilmesi amacıyla getirildiğinden, salt bazı şekil noksanlıkları veya süresinde tanzim edilmemiş olması nedeniyle düzenlenmiş faturanın hiç düzenlenmemiş sayılması sonucunu doğuracak şekilde yorumlanmasına imkan bulunmadığından bahisle davayı kabul etmiştir.”

Gerekçenin güzelliğine bakabilir misiniz?   Kanunun getiriliş amacından hareketle olaya yön vermiş bir karar. Vergi Usul Kanununun 353. Maddesi amacı vergi kaybını önlemek. Dolayısıyla fatura düzenlenmişse amaç hasıl olmuştur. Sırf şekil noksanlıkları nedeniyle faturayı yok hükmünde saymak olur mu? Olmaz tabiki.

Başkan bir karara göz atacak olursak, Danıştay Dördüncü Dairesinin, 7.2.2017 gün ve E:2013/1466, K:2017/979 sayılı kararında; malın teslimi veya hizmetin ifasını izleyen günden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, mükelleflerin bu ödevlerini yerine getirmemeleri halinde haklarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği gerekçesiyle Ankara 2. Vergi Mahkemesi, 21.11.2012 gün ve E:2012/1565, K:2012/2470 sayılı kararı bozmuştur.  Ankara 2. Vergi Mahkemesi, 29.9.2017 gün ve E:2017/1150, K:2017/1300 sayılı kararıyla; aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.

Konu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun önüne gelmiştir.  Vergi Dava Daireleri 2018/50 Esas,  2018/199 sayılı kararı ile  “Davacı şirket adına düzenlenen 3.1.2012 ve 19.1.2012 tarihli faturaların yedi günlük süreden sonra düzenlendiği hususu, faturaların, fatura düzenleyicisi kişi tarafından 1.2.2012 tarihinde matbaadan teslim alındığı tespitine dayanmaktadır. Hizmet ifasının gerçekleştiği tarihe göre kendisi adına süresinde düzenlenen faturaların tarihlerine itibar etmesi normal ve olağan bir durum olup fatura düzenleyicisinin geriye yönelik fatura düzenlediğini bilmesi mümkün bulunmayan, dolayısıyla, hizmet ifasını gerçekleştiren …'un eyleminden dolayı kendisine bir kusur yüklenemeyecek olan davacının, Yasada öngörülen sürede fatura almama eyleminde bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, cezanın kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.”

Sonuç olarak bu kararda yerinde bir karardır.

Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

27.09.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM