YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comİndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamalı Örnek Çalışma

Daha önce iki örnek çalışma yayımlamıştık. Bu örnekte yine hiçbir kaynakta rastlayamayacağınız bir çalışmadır. Ayrıca kurgusal bir örnek olmayıp, tamamen birkaç firmanın aldığı yatırım teşvik belgelerine ilişkin bilgiler sentez yapılarak bir örnek içerisinde toplanmış olup, yatırım başlangıcından tamamlandığı aşamaya kadar yapılan yatırım harcamalarının geçici vergi ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde nasıl dikkate alındığı, beyannamelerin ekinde yer alan indirimli kurumlar vergisi tablosunun nasıl doldurulduğu özenle örnekte yer verilmiş olup, ilgilenen arkadaşlara katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Örnek: Özgür Tuz Madenciliği Anonim Şirketi kaya tuzu üretim tesisi kurmak için yeni bir şirket kurmuş ve 01.10.2017 tarih ve 137245 sayılı yatırım teşvik belgesi almıştır.

2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam 40.000.000 TL’lik yatırımına 08.10.2017 tarihinde başlamış olup, bu yatırıma ilişkin olarak 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında geçici vergi dönemleri itibariyle izleyen bölümlerde belirtilen yatırım harcamalarını yapmıştır. (Yatırıma katkı oranı: % 40, vergi indirim oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %80)

Bilindiği üzere, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın geçici 8’nci maddesi uyarınca imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır’ hükmü dikkate alınarak uygulamadan yararlanılabilecektir. Mükelleflerin yukarıda yer alan avantajlardan yararlanmak için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Buna göre mükellef kurumun yaptığı yatırımın US-97 Kodu 14.22.0 “Kaya Tuzu İmalatı” faaliyeti olduğu için (US-97 Kodu: 15-37 olanlar) 2017-2022 yılları arasındaki yapacağı yatırım harcamaları için yukarıdaki düzenlemeden yararlanamayacaktır.

2017 Takvim Yılı

2017 Takvim yılı IV. Dönem geçici vergilendirme dönemi itibariyle belge kapsamında yapılan yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir.

2017 Yılı IV. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

4.500.000,00

Yapılan Toplam Harcama.

4.500.000,00

Burada yatırımcı şirket 4.500.000,00 TL yatırım harcaması nedeniyle 1.800.000,00 TL yatırıma katkı tutarı elde etmiştir.

2017 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 0,00 TL, K.K.E.G 0,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 0,00 TL’dir.

IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

0,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Safi Geçici Matrahı

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

0,00

Hesaplanan Geçici Vergi

0,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2017 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

4.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

4.500.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

1.800.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

 

Görüleceği üzere 2017 yılı IV. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 4.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde geçici vergi matrahı olmadığından yatırıma katkı tutarından faydalanılamamıştır.

2017 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

0,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Dönem Safi Kurum Kazancı

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Matrah

0,00

Kurumlar Vergisi Matrah

0,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

0,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

4.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

4.500.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

1.800.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Görüleceği üzere 2017 takvim yılında yatırımcı firma tarafından 4.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde kurumlar vergisi matrahı olmadığından yatırıma katkı tutarından faydalanılamamıştır.

2018 Takvim Yılı

I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2017 Yılında Yapılan Toplam Harcama

4.500.000,00

2018 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

8.500.000,00

   
   

Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

13.000.000,00

Cari Yılda Yapılan Harcama

8.500.000,00

2018 yılında Kurumun I. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 0,00 TL, K.K.E.G 0,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 0,00 TL’dir.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

0,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Safi Geçici Matrahı

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

0,00

Hesaplanan Geçici Vergi

0,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2018 Yılı I. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

8.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

13.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.200.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Görüleceği üzere 2018 yılı I. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 8.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde geçici vergi matrahı olmadığından yatırıma katkı tutarından faydalanılamamıştır.

II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2017 Yılında Yapılan Toplam Harcama

4.500.000,00

2018 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

8.500.000,00

2018 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

9.000.000,00

   
   
   

Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

22.000.000,00

Cari Yılda Yapılan Harcama

17.500.000,00

2018 yılında Kurumun II. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 0,00 TL, K.K.E.G 0,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 0,00 TL’dir.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

0,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Safi Geçici Matrahı

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

0,00

Hesaplanan Geçici Vergi

0,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2018 Yılı II. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

17.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

22.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

8.800.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Görüleceği üzere 2018 yılı II. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 17.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde geçici vergi matrahı olmadığından yatırıma katkı tutarından faydalanılamamıştır.

III. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2017 Yılında Yapılan Toplam Harcama

4.500.000,00

2018 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

8.500.000,00

2018 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

9.000.000,00

2018 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

5.000.000,00

   
   

Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

27.000.000,00

Cari Yılda Yapılan Harcama

22.500.000,00

2018 yılında Kurumun III. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 0,00 TL, K.K.E.G 0,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 0,00 TL’dir.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

0,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Safi Geçici Matrahı

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

0,00

Hesaplanan Geçici Vergi

0,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2018 Yılı III. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

22.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

27.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

10.800.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Görüleceği üzere 2018 yılı III. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 22.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde geçici vergi matrahı olmadığından yatırıma katkı tutarından faydalanılamamıştır.

IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2017 Yılında Yapılan Toplam Harcama

4.500.000,00

2018 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

8.500.000,00

2018 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

9.000.000,00

2018 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

5.000.000,00

2018 Yılı IV. Geçici Vergi Döneminde Yapılan Harcama

13.000.000,00

   

Toplam Harcama Yatırım Başlangıcından İtibaren

40.000.000,00

Cari Yılda Yapılan Harcama

35.500.000,00

2018 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 0,00 TL, K.K.E.G 0,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 0,00 TL’dir.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

0,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Safi Geçici Matrahı

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

0,00

Hesaplanan Geçici Vergi

0,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2018 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

35.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

35.500.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

14.200.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Görüleceği üzere 2018 yılı IV. Geçici vergi döneminde yatırımcı firma tarafından 35.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde geçici vergi matrahı olmadığından yatırıma katkı tutarından faydalanılamamıştır.

2018 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

0,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Safi Geçici Matrahı

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

0,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

0,00

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0,00

Geçici Vergi Matrahı

0,00

Hesaplanan Geçici Vergi

0,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2018 Yılı Kurumlar Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

35.500.000,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmis Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Görüleceği üzere 2018 takvim yılında yatırımcı firma tarafından 35.500.000,00 TL’lik yatırım harcaması yapılmış ve anılan dönemde kurumlar vergisi matrahı olmadığından yatırıma katkı tutarından faydalanılamamıştır.

Mükellef kurum 2018 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlama vizesi için başvurmuş ve anılan ayda tamamlama vizesini almıştır. 1.1.2020 tarihi itibariyle fabrika üretimine başlamıştır. Mükellef kurumun bu yatırım dolayısıyla yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının tamamından işletme döneminde yatırımından elde edilen kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanacaktır.

2019 Takvim yılı

I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2019 yılında Kurumun I. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 6.000.000,00 TL, K.K.E.G 150.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 6.150.000,00 TL’dir.  Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

6.000.000,00

 

Kanunen kabul edilmeyen gider

150.000,00

 

Kar ve İlaveler Toplamı

6.150.000,00

 

Safi Geçici Matrahı

6.150.000,00

 

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

6.150.000,00

 

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

 

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

 

Geçici Vergi Matrahı

6.150.000,00

 

Hesaplanan Geçici Vergi

270.600,00

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı I. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

1.082.400,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

1.082.400,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

1.082.400,00

Görüleceği üzere 2019 yılı I. Geçici vergi döneminde 1.082.400,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 1.082.400,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 1.353.000,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 270.600,00 TL olmaktadır.

II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2019 yılında Kurumun II. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 9.500.000,00 TL, K.K.E.G 325.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 9.825.000,00 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

9.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

325.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

9.825.000,00

Safi Geçici Matrahı

9.825.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

9.825.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

9.825.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

432.300,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı II. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

1.729.200,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

1.729.200,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

1.729.200,00

Görüleceği üzere 2019 yılı II. Geçici vergi döneminde 1.729.200,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 1.729.200,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 2.161.500,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 432.300,00 TL olmaktadır.

III. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2019 yılında Kurumun III. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 14.500.000,00 TL, K.K.E.G 455.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 14.955.000,00 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

14.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

455.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

14.955.000,00

Safi Geçici Matrahı

14.955.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

14.955.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

14.955.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

658.020,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı III. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

2.632.080,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

2.632.080,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

2.632.080,00

Görüleceği üzere 2019 yılı III. Geçici vergi döneminde 2.632.080,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 2.632.080,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 3.290.100,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 658.020,00 TL olmaktadır.

IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2019 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 32.500.000,00 TL, K.K.E.G 839.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 33.339.000,00 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

32.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

839.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

33.339.000,00

Safi Geçici Matrahı

33.339.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

33.339.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

33.339.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

1.466.916,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Görüleceği üzere 2019 yılı IV. Geçici vergi döneminde 5.867.664,00TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 5.867.664,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 7.334.580,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 1.466.916,00 TL olmaktadır.

2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2019 yılında Kurumun kurumlar vergisi beyannamesinde Ticari bilanço karı 32.500.000,00 TL, K.K.E.G 839.000,00 TL olup,  safi kurum kazancı 33.339.000,00 TL’dir.. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

32.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

839.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

33.339.000,00

Dönem Safi Kurum Kazancı

33.339.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah

33.339.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Matrah

0

Kurumlar Vergisi Matrah

33.339.000,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

1.466.916,00

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmis Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Görüleceği üzere 2019 takvim yılında 5.867.664,00TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 5.867.664,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken kurumlar vergisi tutarı 7.334.580,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken kurumlar vergisi tutarı 1.466.916,00 TL olmaktadır.

Mükellef kurumun yatırım harcamaları dolayısıyla yatırım döneminde yararlanamadığı yatırıma katkı tutarının 5.867.664,00 TL’lik kısmından 2019 yılında geçici vergi dönemleri dahil kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanmış olup, yararlanamadığı tutar olan (16.000.000,00-5.867.664,00 =) 10.132.336,00 TL’yi 2020 yılında geçici vergi dönemlerinde endeksleyerek indirimli kurumlar vergisinden yararlanmaya devam edebilecektir.

2020 Takvim yılı

2020 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

10.132.336,00

2020 Yılı I. GV Yeniden Değerleme Oranı % 5,5

5,50%

Endekslenmiş Yatırıma Katkı Tutarı

10.689.614,48

I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2020 yılında Kurumun I. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 8.000.000,00 TL, K.K.E.G 350.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 8.350.000,00 TL’dir.  Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

8.000.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

350.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

8.350.000,00

Safi Geçici Matrahı

8.350.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

8.350.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

8.350.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

367.400,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı I. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

16.557.278,48

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

1.469.600,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

1.469.600,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

7.337.264,00

Görüleceği üzere 2020 yılı I. Geçici vergi döneminde 1.469.600,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 1.469.600,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 1.837.000,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 367.400,00 TL olmaktadır.

II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2019 yılında Kurumun II. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 12.500.000,00 TL, K.K.E.G 625.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 13.125.000,00 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

2020 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

10.132.336,00

2020 Yılı II. GV Yeniden Değerleme Oranı % 9,5

9,50%

Endekslenmiş Yatırıma Katkı Tutarı

11.094.907,92

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

12.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

625.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

13.125.000,00

Safi Geçici Matrahı

13.125.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

13.125.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

13.125.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

577.500,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı II. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

16.962.571,92

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

2.310.000,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

2.310.000,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

8.177.664,00

Görüleceği üzere 2020 yılı II. Geçici vergi döneminde 2.310.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 2.310.000,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 2.887.500,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 577.500,00 TL olmaktadır.

III. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2020 yılında Kurumun III. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 17.500.000,00 TL, K.K.E.G 1.098.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 18.598.000,00 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

2020 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

10.132.336,00

2020 Yılı III. GV Yeniden Değerleme Oranı % 14,5

14,50%

Endekslenmiş Yatırıma Katkı Tutarı

11.601.524,72

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

17.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

1.098.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

18.598.000,00

Safi Geçici Matrahı

18.598.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

18.598.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

18.598.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

818.312,00

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı III. Geçici Vergi Beyannamesi )

 

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

17.469.188,72

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

3.273.248,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

3.273.248,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

9.140.912,00

Görüleceği üzere 2020 yılı III. Geçici vergi döneminde 3.273.248,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 3.273.248,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 4.091.560,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 818.312,00 TL olmaktadır.

IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2020 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 42.500.000,00 TL, K.K.E.G 1800.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 44.300.000,00 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

2020 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

10.132.336,00

2020 Yılı IV. GV Yeniden Değerleme Oranı % 18,5

18,50%

Endekslenmiş Yatırıma Katkı Tutarı

12.006.818,16

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

42.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

1.800.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

44.300.000,00

Safi Geçici Matrahı

44.300.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

44.300.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

44.300.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

1.949.200,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

17.874.482,16

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

7.796.800,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

7.796.800,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Görüleceği üzere 2020 yılı IV. Geçici vergi döneminde 7.796.800,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 7.796.800,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 9.746.000,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 1.949.200,00TL olmaktadır.

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2020 yılında Kurumun kurumlar vergisi beyannamesinde Ticari bilanço karı 42.500.000,00 TL, K.K.E.G 1.800.000,00 TL olup,  safi kurum kazancı 44.300.000,00 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

42.500.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

1.800.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

44.300.000,00

Dönem Safi Kurum Kazancı

44.300.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah

44.300.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Matrah

0

Kurumlar Vergisi Matrah

44.300.000,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

1.949.200,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

1.874.482,16

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

5.867.664,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

7.796.800,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

7.796.800,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Görüleceği üzere 2020 takvim yılında 7.796.800,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 7.796.800,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken kurumlar vergisi tutarı 9.746.000,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken kurumlar vergisi tutarı 1.949.200,00 TL olmaktadır.

Mükellef kurumun yatırım harcamaları dolayısıyla yatırım döneminde yararlanamadığı yatırıma katkı tutarının 5.867.664,00 TL’lik kısmından 2019 yılında, 7.796.800,00 TL’lik kısmından 2020 yılında geçici vergi dönemleri dahil kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanmıştır. Yararlanılan toplam yatırıma katkı tutarı 13.664.464,00 TL’dir.  2020 takvim yılında endekslemeden kaynaklı yatırıma katkı tutarı 1.874.482,16 TL artmıştır.

Yararlanamayan yatırıma katkı tutarı olan (17. 874.482,16 - 13.664.464,00 TL=) 4.210.018,16 TL 2021 yılında geçici vergi dönemlerinde endekslenerek indirimli kurumlar vergisinden yararlanmaya devam edebilecektir.

2021 Takvim yılı

2021 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

4.210.018,16

2021 Yılı I. GV Yeniden Değerleme Oranı % 3,5

3,50%

Endekslenmiş Yatırıma Katkı Tutarı

4.357.368,80

I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2021 yılında Kurumun I. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 15.000.000,00 TL, K.K.E.G 1.350.000,00 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 16.350.000,00 TL’dir.  Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

15.000.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

1.350.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı

16.350.000,00

Safi Geçici Matrahı

16.350.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

16.350.000,00

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

16.350.000,00

Hesaplanan Geçici Vergi

719.400,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2021 Yılı I. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

18.021.832,80

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

2.877.600,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

2.877.600,00

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.542.064,00

 

Görüleceği üzere 2021 yılı I. Geçici vergi döneminde 2.877.600,00 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 2.877.600,00 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 3.597.000,00 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 719.400,00 TL olmaktadır.

II. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2021 yılında Kurumun II. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 25.000.000,00 TL, K.K.E.G 475.393,98 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 25.475.393,98 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

2021 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

4.210.018,16

2021 Yılı II. GV Yeniden Değerleme Oranı % 6,5

6,50%

Endekslenmiş Yatırıma Katkı Tutarı

4.483.669,34

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

25.000.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

475.393,98

Kar ve İlaveler Toplamı

25.475.393,98

Safi Geçici Matrahı

25.475.393,98

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

25.475.393,98

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

0

Geçici Vergi Matrahı

25.475.393,98

Hesaplanan Geçici Vergi

1.120.917,34

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2021 Yılı II. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

18.148.133,34

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

4.483.669,34

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

4.483.669,34

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

18.148.133,34

Görüleceği üzere 2021 yılı II. Geçici vergi döneminde 4.483.669,34 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 4.483.669,34 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 5.604.586,68 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 1.120.917,34 TL olmaktadır.

III. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2021 yılında Kurumun III. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 30.000.000,00 TL, K.K.E.G 975.393,98 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 30.975.393,98 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

2021 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı

4.210.018,16

2021 Yılı III. GV Yeniden Değerleme Oranı % 9,5

9,50%

Endekslenmiş Yatırıma Katkı Tutarı

4.609.969,89

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

30.000.000,00

 

Kanunen kabul edilmeyen gider

975.393,98

 

Kar ve İlaveler Toplamı

30.975.393,98

 

Safi Geçici Matrahı

30.975.393,98

 

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

26.193.010,71

 

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

 

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

4.782.383,27

 

Geçici Vergi Matrahı

30.975.393,98

 

Hesaplanan Geçici Vergi

2.204.616,79

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2021 Yılı III. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamlar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

18.274.433,89

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

4.609.969,88

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

4.609.969,88

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

18.274.433,88

Görüleceği üzere 2021 yılı III. Geçici vergi döneminde 4.609.969,88 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 4.609.969,88 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 6.814.586,68 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 2.204.616,79TL olmaktadır.

IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

2021 yılında Kurumun IV. Geçici vergi döneminde Ticari bilanço karı 32.000.000,00 TL, K.K.E.G 975.393,98 TL olup,  safi geçici vergi matrahı 32.975.393,98 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

32.000.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

975.393,98

Kar ve İlaveler Toplamı

32.975.393,98

Safi Geçici Matrahı

32.975.393,98

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

26.910.627,44

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli (Geçici Vergi) Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı

6.064.766,54

Geçici Vergi Matrahı

32.975.393,98

Hesaplanan Geçici Vergi

2.518.316,25

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2021 Yılı IV. Geçici Vergi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT

18.400.734,43

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

4.736.270,43

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

4.736.270,43

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

18.400.734,43

Görüleceği üzere 2021 yılı IV. Geçici vergi döneminde 4.736.270,43TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 4.736.270,43 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken geçici vergi tutarı 7.254.586,68 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken geçici vergi tutarı 2.518.316,25 TL olmaktadır.

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2021 yılında Kurumun kurumlar vergisi beyannamesinde Ticari bilanço karı 32.000.000,00TL, K.K.E.G 975.393,98 TL olup,  safi kurum kazancı 32.975.393,98 TL’dir. Kazancın tamamı yatırımdan elde edilen kazançtır.

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

Ticari Bilanço Karı

32.000.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

975.393,98

Kar ve İlaveler Toplamı

32.975.393,98

Dönem Safi Kurum Kazancı

32.975.393,98

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah

26.910.627,44

KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

4,40%

Genel Orana Tabi Matrah

6.064.766,54

Kurumlar Vergisi Matrah

32.975.393,98

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

2.518.316,25

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU (2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi )

Teşvik Belgesi Numarası

B-137245

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

Yatırıma Başlama Tarihi

8.10.2017

Yatırımın Türü 1

Komple Yeni Yatırım

Yatırımın Türü 2

 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç

40.000.000,00

Yatırıma Katkı Oranı

40

Vergi İndirimi Oranı

80

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

İndirimli KV Oranı

4,4

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması tutarı

0,00

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

40.000.000,00

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

16.000.000,00

Endekslenmiş Tutarlar Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı

2.400.734,43

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Önceki Dönemlerde Yararlanılan  Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

13.664.464,00

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

4.736.270,43

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı

0,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

4.736.270,43

Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

18.400.734,43

 

Görüleceği üzere 2021 takvim yılında 4.736.270,43 TL’lik yatırıma katkı tutarından faydalanılmıştır. Diğer deyişle, anılan tutar kadar az vergi ödenmiştir. Bu suretle indirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla yatırımcıya 4.736.270,43 TL vergi ödetmemek suretiyle, ödenmeyen vergi tutarı kadar yatırımcıya devletçe finansal destek sağlanmış olmaktadır.  İndirimli Kurumlar vergisi olmasaydı ödenmesi gereken kurumlar vergisi tutarı 7.254.586,68 TL olacakken, mükellefin ödemesi gereken kurumlar vergisi tutarı 2.518.316,25 TL olmaktadır.

Mükellef kurumun aldığı teşvik belgesi nedeniyle yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı 16.000.000,00 TL‘dir. Mükellef kurumun yatırım harcamaları dolayısıyla yatırım döneminde yararlanamadığı yatırıma katkı tutarının 5.867.664,00 TL’lik kısmından 2019 yılında, 7.796.800,00 TL’lik kısmından 2020 yılında geçici vergi dönemleri dahil kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanmıştır. Yararlanılan toplam yatırıma katkı tutarı 13.664.464,00 TL’dir.  2020 takvim yılında endekslemeden kaynaklı yatırıma katkı tutarı 1.874.482,16 TL artmıştır. 2021 takvim yılında endekslemeden kaynaklı yatırıma katkı tutarı 526.252,27 TL artmıştır. Endekslemeden kaynaklı yatırıma katkı tutarı artışı 2.400.734,43 TL olup, mükellefin yararlandığı toplam yatırıma katkı tutarı ise 18.400.734,43 TL olmuştur.

11.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM