YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comGeçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Örnek Çalışma

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir.  Bu düzenleme ile mükelleflerin yatırım döneminde daha az kurumlar vergisi ödemelerini sağlanmak suretiyle, yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) ile konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeler uyarınca mükellefler, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben; Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasında iki sınıra dikkat edilmesi gerekmektedir;

-Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarı birinci sınır,

-Gerçekleştirilen yatırım harcaması ise ikinci sınırdır.

Yatırım dönemi, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan süreyi ifade eder.

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında dikkate edilmesi gereken noktalardan bir diğeri yatırım döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından daha düşük olması halinde diğer faaliyetlerden yatırım döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşamayacaktır. 

Diğer yandan, yatırım döneminde yeterli harcama yapılamaması nedeniyle, toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılmayan kısmının bulunması durumunda, kullanılamayan tutarın yatırım tamamlandıktan sonra yatırımın işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanması mümkün olacaktır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/9917 sayılı Karar ile söz konusu karara eklenen geçici 8’nci madde ile imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37 olanlar) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için bir takım avantajlar getirilmiştir. Bu avantajlar şu şekildedir;

- Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi imkanı getirilmiştir. (Konuya ilişkin olarak 6770 sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 37 ve 10 Seri Numaralı Katma Değer Vergi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Düzenleme Yapılmıştır).

- Yatırım teşvik belgesi sahibi imalatçılar 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri yatırım harcamaları için; teşvik belgelerinde yer alan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave ederek indirimli kurumlar vergisini uygulayabileceklerdir.

- Gene aynı mükellefler vergi indirim oranını tüm bölgelerde % 100 olarak uygulanabilecektir.

- Ayrıca 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına % 100 olarak uygulanabilecektir.

Mükelleflerin yukarıda yer alan avantajlardan yararlanmak için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Burada gözden kaçırılmaması gereken noktalardan biri 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi ile bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırım harcamalarında ilave destekler sadece imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37 olanlar) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için geçerlidir.

Aşağıda indirimli kurumlar vergisi uygulaması ilgili bir örnek çalışmaya yer verilmiş olup, örnek çalışma geçici ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan “İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu”  dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Örnek:

Kartal Yatırım İnşat A.Ş. 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam 14.000.000 TL’lik yatırımına 08/02/2017 tarihinde başlamış olup, bu yatırıma ilişkin olarak 2017 geçici vergi dönemleri itibariyle aşağıdaki tablonun II. bölümündeki yatırım harcamalarını yapmıştır. 2017 hesap döneminde de devam eden bu yatırımını henüz işletmeye başlamamış olan Kartal A.Ş., 2017 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde diğer faaliyetlerinden yine aşağıdaki tablonun III. numaralı bölümünde belirtilen kazançları elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %80)

Kartal Yatırım İnşaat A.Ş.’nin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37 olanlar) olarak düzenlenmemiştir.

I

II

III

Dönemler

Kümülatif Harcama Toplamı

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler

(K.K.E.G Hariç)

I Geçici Vergi Dönemi

1.750.000,00 TL

3.400.000,00 TL

II Geçici Vergi Dönemi

3.250.000,00 TL

5.300.000,00 TL

III Geçici Vergi Dönemi

4.000.000,00 TL

6.100.000,00 TL

IV Geçici Vergi Dönemi

9.000.000,00 TL

6.400.000,00 TL

 

Kartal Yatırım İnşat A.Ş., henüz işletilmeyen bu yatırımından kazanç elde etmediği için 2017 geçici vergi dönemlerinde, diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir.

YATIRIMA TUTARI

 

14.000.000,00

YATIRIMA KATKI TUTARI

40%

5.600.000,00

   Yatırım Döneminde

80%

4.480.000,00

   İşletme Döneminde

20%

1.120.000,00

 

Kartal Yatırım İnşat A.Ş., yapacağı 14.000.000 TL yatırım harcaması üzerinden hesaplanan 5.600.000,00 TL yatırıma katkı tutarı,  indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını ifade eder. Böylece, Devlet yatırımcıya daha az kurumlar vergisi ödetmek suretiyle yatırımların bir kısmını finanse edilmiş olacaktır.  Yatırımcının yatırım döneminde kurumlar vergisi matrahı yeterli olması durumunda, yatırıma katkı tutarının 4.480.000,00 TL’lik kısmını yatırım döneminde, kalan 1.120.000,00 TL’lik kısmını ise işletme döneminde kullanılabilecektir.

I GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ (2017 TAKVİM YILI)

Kartal Yatırım İnşat A.Ş., Ocak-Mart 2017 döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında 1.750.000,00 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup, anılan dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen gelir dolayısıyla geçici vergi matrahı 3.500.000,00 TL’dir. Bu durumda kurumun 2017 I. Geçici Vergi Döneminde “İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu” ile Geçici Vergi Beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası

A-127350

 

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

 

Yatırıma Başlama Tarihi

8.02.2017

 

Yatırımın Türü 1

Komple

 

Yatırımın Türü 2

Bölgesel

 

Toplam Yatırım Tutarı

14.000.000,00

 

Yatırıma Katkı Oranı

40

 

Vergi İndirimi Oranı

80

 

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

 

İndirimli KV Oranı

4

 

TOPLAM YATIRIMI KATKI TUTARI

5.600.000,00

 
 

 FİİLEN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM HARCAMASI

1.750.000,00

 

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

 

FİİLİ YATIRIM HARCAMASI NEDENİYLE HAK KAZANILAN

700.000,00

 

YATIRIMI KATKI TUTARI

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

560.000,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

 

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

560.000,00

 

CARİ DÖNEM DÂHİL OLMAK ÜZERE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

560.000,00

 

 

 

 

  1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

Kartal Yatırım İnşat A.Ş.,’ yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancı olan 3.500.000 TL’nin tamamına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(3.500.000 TL x %20) - (3.500.000 TL x %4)] 560.000 TL’dir. Buna göre, kurum bu yatırımı dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının (560.000 TL’lik kısmından, 2017 hesap dönemi 1. geçici vergi döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalanmıştır. (3.500.000 x 0,16=) 560.000. TL daha az kurumlar vergisi ödenmek suretiyle yatırım teşvik edilmiştir.

Anılan dönemde kullanılan 560.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarı, fiilen yapılan yatırım harcaması tutarı 1.750.000 TL’yi aşmadığından tamamından yararlanılabilecektir. 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

2017/I. GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

3.400.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

100.000,00

Toplam

3.500.000,00

GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

3.500.000,00

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ (% 20)

700.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

3.500.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI (%4)

0,04

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ

140.000,00

YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

560.000,00

 

II GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ (2017 TAKVİM YILI)

Kartal Yatırım İnşat A.Ş., Ocak-Haziran 2017 döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında 3.250.000,00 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup, anılan dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen gelir dolayısıyla geçici vergi matrahı 5.500.000,00 TL’dir. Bu durumda kurumun 2017 II. Geçici Vergi Döneminde “İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu” ile Geçici Vergi Beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası

A-127350

 

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

 

Yatırıma Başlama Tarihi

8.02.2017

 

Yatırımın Türü 1

Komple

 

Yatırımın Türü 2

Bölgesel

 

Toplam Yatırım Tutarı

14.000.000,00

 

Yatırıma Katkı Oranı

40

 

Vergi İndirimi Oranı

80

 

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

 

İndirimli KV Oranı

4

 

TOPLAM YATIRIMI KATKI TUTARI

5.600.000,00

 
 

 FİİLEN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM HARCAMASI

3.250.000,00

 

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

 

FİİLİ YATIRIM HARCAMASI NEDENİYLE HAK KAZANILAN

1.300.000,00

 

YATIRIMI KATKI TUTARI

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

880.000,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

880.000,00

 

CARİ DÖNEM DAHİL OLMAK ÜZERE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

880.000,00

 

 

 
  1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

Kartal Yatırım İnşat A.Ş.,’ yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancının 5.300.000 TL’ nin tamamına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(5.500.000 TL x %20) - (5.500.000 TL x %4)] 880.000 TL’dir. Buna göre, kurum bu yatırımı dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının (880.000 TL’lik kısmından, 2017 hesap dönemi 2. geçici vergi döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalanmıştır. (5.500.000 x 0,16=) 880.000. TL daha az kurumlar vergisi ödenmek suretiyle yatırım teşvik edilmiştir.

Anılan dönemde kullanılan 880.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarı, fiilen yapılan yatırım harcaması tutarı 3.250.000 TL’yi aşmadığından,  yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanılabilecektir. 

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

2017/II. GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

5.300.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

200.000,00

Toplam

5.500.000,00

GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

5.500.000,00

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ (% 20)

1.100.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

5.500.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI (%4)

0,04

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ

220.000,00

YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

880.000,00

III GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ (2017 TAKVİM YILI)

Kartal Yatırım İnşat A.Ş., Ocak-Eylül 2017 döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında 4.000.000,00 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup, anılan dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen gelir dolayısıyla geçici vergi matrahı 6.300.000,00 TL’dir. Bu durumda kurumun 2017 III. Geçici Vergi Döneminde “İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu” ile Geçici Vergi Beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası

A-127350

 

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

 

Yatırıma Başlama Tarihi

8.02.2017

 

Yatırımın Türü 1

Komple

 

Yatırımın Türü 2

Bölgesel

 

Toplam Yatırım Tutarı

14.000.000,00

 

Yatırıma Katkı Oranı

40

 

Vergi İndirimi Oranı

80

 

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

 

İndirimli KV Oranı

4

 

TOPLAM YATIRIMI KATKI TUTARI

5.600.000,00

 
 

 FİİLEN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM HARCAMASI

4.000.000,00

 

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

 

FİİLİ YATIRIM HARCAMASI NEDENİYLE HAK KAZANILAN

1.600.000,00

 

YATIRIMI KATKI TUTARI

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

1.008.000,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

1.008.000,00

 

CARİ DÖNEM DAHİL OLMAK ÜZERE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

1.008.000,00

 

 

 

 

IV.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

Kartal Yatırım İnşat A.Ş.,’ yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancının 6.300.000 TL’ nin tamamına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(6.300.000 TL x %20) - (6.300.000 TL x %4)] 1.008.000 TL’dir. Buna göre, kurum bu yatırımı dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının (1.008.000 TL’lik kısmından, 2017 hesap dönemi 3. geçici vergi döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalanmıştır. (6.300.000 x 0,16=) 1.008.000. TL daha az kurumlar vergisi ödenmek suretiyle yatırım teşvik edilmiştir.

Anılan dönemde kullanılan 1.008.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarı, fiilen yapılan yatırım harcaması tutarı 4.000.000 TL’yi aşmadığından, yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanılabilecektir. 

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

2017/III. GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

6.100.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

200.000,00

Toplam

6.300.000,00

GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

6.300.000,00

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ (% 20)

1.260.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

6.300.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI (%4)

0,04

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ

252.000,00

YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

1.008.000,00

 

IV GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ (2017 TAKVİM YILI)

Kartal Yatırım İnşat A.Ş., Ocak-Aralık 2017 döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında 9.000.000,00 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup, anılan dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen gelir dolayısıyla geçici vergi matrahı 6.600.000,00 TL’dir. Bu durumda kurumun 2017 VI. Geçici Vergi Döneminde “İndirimli Kurumları Vergisi Tablosu” ile geçici vergi beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası

A-127350

 

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

 

Yatırıma Başlama Tarihi

08.02.17

 

Yatırımın Türü 1

Komple

 

Yatırımın Türü 2

Bölgesel

 

Toplam Yatırım Tutarı

14.000.000,00

 

Yatırıma Katkı Oranı

40

 

Vergi İndirimi Oranı

80

 

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

 

İndirimli KV Oranı

4

 

TOPLAM YATIRIMI KATKI TUTARI

5.600.000,00

 
 

 FİİLEN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM HARCAMASI

9.000.000,00

 

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

 

FİİLİ YATIRIM HARCAMASI NEDENİYLE HAK KAZANILAN

3.600.000,00

 

YATIRIMI KATKI TUTARI

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

 

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN  YATIRIMA KATKI TUTARI

1.056.000,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

1.056.000,00

 

CARİ DÖNEM DAHİL OLMAK ÜZERE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

1.056.000,00

 

 

 

 

  1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

Kartal Yatırım İnşat A.Ş.,’ yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancının 6.600.000,00 TL’ nin tamamına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(6.600.000 TL x %20) - (6.600.000 TL x %4)] 1.056.000 TL’dir. Buna göre, kurum bu yatırımı dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının (1.056.000 TL’lik kısmından, 2017 hesap dönemi 4. geçici vergi döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalanmıştır. (6.600.000 x 0,16=) 1.056.000. TL daha az kurumlar vergisi ödenmek suretiyle yatırım teşvik edilmiştir.

Anılan dönemde kullanılan 1.056.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarı, fiilen yapılan yatırım harcaması tutarı 9.000.000 TL’yi aşmadığından, yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanılabilecektir. 

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

2017/IV. GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

6.400.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

200.000,00

Toplam

6.600.000,00

GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

6.600.000,00

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ (% 20)

1.320.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

6.600.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI (%4)

0,04

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ

264.000,00

YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

1.056.000,00

 

2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesi de yukarıdaki gibi olacaktır.

 

2018 YILI

Kartal Yatırım İnşat A.Ş. yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımına ilişkin olarak 2018 I. geçici vergi döneminde 2.500.000 TL yatırım harcaması yapmıştır. 2018 hesap döneminde de devam eden bu yatırımını henüz işletmeye başlamamış olan Kartal A.Ş., 2018 hesap dönemi I. geçici vergi döneminde diğer faaliyetlerinden 14.000.000 TL kazanç elde etmiştir.

 

I GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ (2018 TAKVİM YILI)

Kartal Yatırım İnşat A.Ş., Ocak-Mart 2018 döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında 2.500.000,00 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiş olup, anılan dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen gelir dolayısıyla geçici vergi matrahı 4.000.000,00 TL’dir. Bu durumda kurumun 2018 I. Geçici Vergi Döneminde “İndirimli Kurumları Vergisi Tablosu” ile geçici vergi beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

Teşvik Belgesi Numarası

A-127350

 

Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği

2012-3305

 

Yatırıma Başlama Tarihi

08.02.17

 

Yatırımın Türü 1

Komple

 

Yatırımın Türü 2

Öncelikli Yatırım

 

Toplam Yatırım Tutarı

14.000.000,00

 

Yatırıma Katkı Oranı

40

 

Vergi İndirimi Oranı

80

 

Yatırımın Yapıldığı Bölge

1.Bölge

 

İndirimli KV Oranı

4

 

TOPLAM YATIRIMI KATKI TUTARI

5.600.000,00

 
 

 FİİLEN GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM HARCAMASI

11.500.000,00

 

(Yatırımın Başlangıcından İtibaren)

 

FİİLİ YATIRIM HARCAMASI NEDENİYLE HAK KAZANILAN

4.600.000,00

 

YATIRIMI KATKI TUTARI

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

1.056.000,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

 

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

1.056.000,00

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

0,00

 

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI

2.240.000,00

 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla

 

CARİ DÖNEMLERDE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

2.240.000,00

 

CARİ DÖNEM DAHİL OLMAK ÜZERE YARARLANILAN TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARI

3.296.000,00

 

 

 

 

  1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

 

Kartal Yatırım İnşat A.Ş.,’ yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancının 14.000.000,00 TL’ nin tamamına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(14.000.000 TL x %20) - (14.000.000 TL x %4)] 2.240.000 TL’dir. Buna göre, kurum bu yatırımı dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının (2.240.000 TL’lik kısmından, 2018 hesap dönemi 1. geçici vergi döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalanmıştır. (14.000.000 x 0,16=) 2.240.000. TL daha az kurumlar vergisi ödenmek suretiyle yatırım teşvik edilmiştir.

Anılan dönemde kullanılan 2.240.000,00 TL’lik yatırıma katkı tutarı, 2018 takvim yılı I. Geçici Vergi Döneminde yapılan yatırım harcaması tutarı 2.500.000 TL’yi aşmadığından, yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanılabilecektir. 

 

BEYANNAMEDE YARARLANILACAK TOPLAM YATIRIMA KATKI TUTARININ HESAPLANMASI

2018/I. GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

14.000.000,00

Kanunen kabul edilmeyen gider

0,00

Toplam

14.000.000,00

GEÇİCİ VERGİ MATRAHI

14.000.000,00

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ (% 20)

2.800.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

14.000.000,00

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI (%4)

0,04

HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ

560.000,00

YARARLANILANILABİLECEK YATIRIMA KATKI TUTARI

2.240.000,00

09.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM