YAZARLARIMIZ
Sercan Erdoğan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sercan@armaakademi.comLimited Şirketten Anonim Şirkete Dönüşme(Nevi Değişikliği) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 194. maddeleri arasında tür değiştirme düzenlenmiştir. Kanunun 180. maddesine göre bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. 181. madde ise Limited Şirketten Anonim Şirkete tür değiştirmeyi mümkün kılmaktadır.

Kanunun ilgili maddeleri gereği tür değişikliği için sırasıyla yapılması gerekenler özetle aşağıdaki gibidir;

1) Limited Şirket Müdür / Müdürler Kurulu tarafından tür değiştirme kararı alınmalıdır.

2) 184.maddeye göre bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.

3) Yeni kurulacak Anonim Şirkete ait esas sözleşme düzenlenmelidir.

4) Yönetim organı tarafından bir tür değiştirme planı düzenlenir. Plan yazılı şekle ve genel kurulun onayına tabidir. Tür değiştirme planı;

- Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,

- Yeni türün şirket sözleşmesini,

- Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları içerir. (Madde 185)

5) Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. (Madde 186) Raporda;

- Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,

- Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,

- Yeni şirket sözleşmesi,

- Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı,

- Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar,

- Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir.

Tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

6) 188.maddeye göre tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ortakların incelemesine sunulur.

7) Tür değiştirme planı genel kurulun onayına sunulur (Madde 189). Genel kurulda ortakların dörtte üçünün kararı ile tür değiştirme planı kabul edilir.

8) Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19.maddesi aşağıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmelerin devir hükmünde olduğunu belirtmektedir. Bunlar;

- Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması

- Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

Dolayısıyla, Kurumlar Vergisi Kanununda devir ile ilgili hükümler tür değiştirme için de geçerlidir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 20.maddesine göre,

(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;

1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,

birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

Kurumlar Vergisi Kanununun 21.maddesine göre devrolunan kurum adına kıst döneme ilişkin tahakkuk eden kurumlar vergisi, devralan kurumun devrin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar devralan kurum tarafından ödenir. 

Örneğin, nevi değişikliği 31.07.2018 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmişse, 01.01.2018-31.07.2018 kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, KVK 20/1/a-2 hükmü gereği birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde (30.08.2018) devrolunan şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

TİCARET ODASI İŞLEMLERİ ÖZETİ ;

 • Mersis sisteminden Değişiklik Başlat bölümünden yapı değişikliği başlığı altında tür değişikliği kararı ve diğer ana sözleşme , genel kurul,yönetim,ana sözleşme vs. bilgiler girildikten sonra onaya gönderilerek talep numarası alınır.
 • Ticaret odasına genel dilekçe ile başvuru yapılır.
 • Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin ve özvarlık tespitinin SMMM veya YMM Raporu ile bildirilmesi  gerekmektedir.
 • Tür değiştirme planı oluşturulmalıdır. Örnekler ticaret odaları sayfalarında yer almaktadır.
 • Tür değiştirme raporu oluşturulmalıdır. Örnekler ticaret odası sayfalarında yer almaktadır.
 • Tür değişikliğine istinaden karar noterde onaylatılmalıdır. Karar örneği aşağıdadır.
 • Ortaklara ait İlgili Ticaret Odasına hitaben imza beyannamesi çıkarılmalıdır.
 • Kıst dönem bilançosu verilmelidir.

KARAR TARİHİ                                  : …../…./…..

KARAR NO                                      : …………………

TOPLANTIYA KATILANLAR           : ………………………

KARAR METNİ

Ortaklar kurulu aşağıda yer alan hususları karar altına almışlardır:

 1. Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları TTK 188 m. gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.
 2. Tür değiştirme planının kabulüne,
 3. Ana sözleşmenin kabulüne,
 4. Şirketimizin …………………………………. Anonim Şirketi’ ne dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine,

 

  İMZA                                                                                                 İMZA

 

Vergi Dairesi İşlemleri Özeti ;

 • Limited Ve Anonim şirket adına tür değişikliği için ayrı ayrı dilekçelerle bildirim yapılmalıdır.
 • Yeni Anonim şirket adına Potansiyel vergi kimlik numarası alınmalıdır.
 • Meslek mensubu sözleşmesi düzenlemelidir.
 • Tescil işleminden sonra 30 gün içerisinde Ltd Şti tarafından ilgili döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi verilmelidir.

02.08.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM