YAZARLARIMIZ
Şefik Şengün
Yeminli Mali Müşavir
sefiksengun44@hotmail.comHaksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir

6183 sayılı AATUHK’nun 58. Maddesinin Genel ve 5. fıkrasının hükmü aşağıdaki gibidir.

“Madde 0058: Ödeme emrine itiraz

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır.

(3. Fıkra 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5951 Sayılı Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir.

İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir.

İtiraz komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir.

Borcun tamamına bu madde gereğince vaki itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.

Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vaki itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.”

Bu hüküm gereği, mükelleflerin ödeme emirlerine itiraz hakları bulunmaktadır. Ancak mevcut düzenlemeye göre, tarhiyata itirazlardan farklı olarak, ödeme emirlerine itirazda kaybolunan tutarın % 10’u kadar bir zam ekleniyordu. 

Daha önce % 10 ilave zammın, dava özgürlüğünü kısıtlayıcı bir nitelik taşıdığı gerekçesi ile, Anayasa’ya Mahkemesinde dava konusu yapılmış ancak Anayasa Mahkemesi 03.02.2011 tarih ve E.2009/83- K.2011/89 sayılı Kararla % 10 zammın hak arama özgürlüğünün önünde bir engel olmadığına karar vermiş ise de, daha sonra 28.22.2013 tarih ve E.2013/40 – K.2013/139 sayılı kararı ile % 10 zammın hak arama özgürlüğünü sınırladığı sonucuna varmıştır.

Bunun üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi; 6183 Sayılı AATUHK’unu 58. Maddesinin 5. Fıkrasının Anayasa’nın 2,13,36 ve 125. Maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, 5. Fıkranın iptalini talep etmiştir.

Anayasa Mahkemesince Yapılan Yargılama Sonucu; 02.08.2022 tarih ve 31911 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.04.2022 tarih ve E.2021/119 – K. 2022/48 Sayılı gerekçeli Kararı ile  6183 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin 5. Fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTAL’ine karar vermiş bulunmaktadır.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi Kararları geriye doğru değil, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, 02.08.2022 tarihinden sonra ödeme emirlerine açılan dava sonucu kaybedilen tutara % 10 oranında bir zam uygulanamayacaktır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla,

NOT: Bilindiği üzere 06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2576 Sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun” un 15. Maddesi gereği Vergi Mahkemesi Kurulan Yerlerde “Vergi İtiraz Komisyonları” kaldırılmış olup, bu Mahkemelerin göreve başladığı tarihten itibaren ödeme emirlerine dava açma mercii VERGİ MAHKEMELERİ olmaktadır.

03.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM