YAZARLARIMIZ
Salih Boşdurmaz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
sabotoprak@gmail.com2 Günlük Rapor Parasını Kim Ödeyecek?

Bu yazımızda sadece hastalık sonucu alınan rapor ve geçici iş göremezlik  konusu kaleme alınmıştır.

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor parası  ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi uyarınca, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla raporun üçüncü gününden başlamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği verir.

Oysaki sigortalı kişilerin 2 güne kadar olan ve hastalık nedeniyle çalışamaması sonucu gelir kaybına uğradığı ve bu nedenle mağdur olduğu açıktır.

Hali hazırda yapılan uygulamada sigortalı kişilerin 7 gün rapor alması sonucu  Sosyal Güvenlik Kurumu 5 günlük geçici iş göremezlik ücreti ödeyip geri kalan 2 günlük kısmını ise sigortalıya ödeme yapmamaktadır. İşveren ise sigortalıya Sosyal Güvenlik Kurumundan geçici iş göremezlik ödemesi alması neticesinde 2 günlük ücret vermemekte, bu ücret kesintisini yapmakta ve sigortalı adına sigorta primini de Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmamaktadır.

Oysaki 4857 sayılı İş Kanunun  Hafta tatili ücreti başlıklı maddesi ne demektedir.

 Madde 46 – “ Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

 Şu kadar ki;

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2nci madde de sayılan izin süreleri,

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır. Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.

Geçici iş göremezlik

Madde 48 - İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.

Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” Denilmektedir.

Yine 6098 Sayılı Borçlar Kanunu b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde MADDE 409-

Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür”. Denildiği görülmektedir.

Yukarıdaki İş  kanununun 46ncı maddesi c bendi ve 48inci maddesi 2.fıkrası  hükümleri doğrultusunda ve hayatın genel akışı içerisinde değerlendirilen hastalık süresinde 2 günlük sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenmeyen  geçici iş göremezlik rapor parasının 1  haftalık süre içerisinde kalması koşuluyla iş veren tarafından ödenmesi gerektiği ve bu 2 günlük süreye istinaden sigortalı adına sigorta priminin S.G.K ‘ya bildirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

06.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM