YAZARLARIMIZ
Recep Çetin
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
recepcetin06@gmail.comAmatör Sporu Teşvik Uygulaması

3289 sayılı Kanunun Ek- 12. maddesiyle, Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverene red ve iade edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik 13.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulamaya ilişkin esaslar soru-cevap olarak aşağıda açıklanmıştır.

Soru 1: İade uygulamasından kimler yararlanabilecektir?

 

Cevap 1:  

  • Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri 
  • Sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri

Soru 2: İade kapsamındaki tevkifatlar nelerdir?

Cevap 2: Tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar ile sınırlı olmak üzere faydalanılır. Sporculara ödenen ücretler; sporcuların bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerdir.

Sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler iade kapsamda değildir.

Soru 3: Tevkif edilen vergilerin iadesi ne şekilde yapılacaktır?

Cevap 3: Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen Türkiye’de kurulu bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla özel hesap açılacak ve hesap bilgileri vergi dairesine bildirilecektir.

İlgili işveren tarafından sporculara ilişkin ücretler üzerinden tevkif edilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilmek suretiyle ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, tahsil edilen tarihi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile red ve iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacaktır.

Soru 4: İade şartları nelerdir?

Cevap 4: Tevkif edilen vergilerin, söz konusu kulüp ve şirketlere iade edilebilmesi için, bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar beyanname ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve yine tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur.

Dolayısıyla önceki dönemlerde beyan edilip tahakkuku yapıldığı halde ödenmeyen ve/veya yapılandırma kanunları kapsamında taksitler halinde ödenen stopaj tutarlarının iadesi mümkün değildir.

Öte yandan kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi ise red ve iade edilmeyecektir.

Vergi dairelerince yapılacak red ve iadelerde, iadeyi yapacak vergi dairesine olan muaccel vergi borçlarının mahsubu yapılmayacak olup, özel hesapta yer alan tutarlar amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemeyecek ve haczedilemeyecektir.

Soru 5: İade edilen ve özel hesaba aktarılan tutarlar ne şekilde kullanılacaktır?

Cevap 5: Özel hesaba aktarılan tutarlar;

  • Amatör spor dalları (Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dalları)  
  • Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımlarında sportif faaliyet gösteren,
  • Sporculara,
  • Bunların çalıştırıcılarına(Teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik sorumluları ve yardımcıları)
  • Diğer spor elemanlarına(Fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diyetisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, engelli spor branşlarında refakatçi, menajer ve sporculara sportif açıdan destek olan diğer personeli)

yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler ile sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, vize, lisans, tescil ve katılım harcamalarında kullanılacaktır.

Soru 6: Özel hesaba aktarılan tutarlarla ilgili sınırlamalar nelerdir?

Cevap 6: Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın(2018 yılı için 120.000-TL) üç katını (360.000-TL’yi) aşamaz. Bu tutar, yıl bazında ve her bir sporcu/çalıştırıcı için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmayacaktır.

Özel hesaba aktarılan tutarların, nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü derneği veya sermaye şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulacaktır.

 Soru 7: Özel hesaba aktarılan tutarın amacı dışında kullanılması durumunda uygulanacak müeyyideler ve denetim usulü nelerdir?

Cevap 7:Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

Denetimlerde, özel hesapta toplanan kaynağın; belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir.

25.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM