YAZARLARIMIZ
Necdet Doğruç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
necdetdogruc@gmail.comFinansal Kiralama İle Edinilen Binek Otonun Vergi Kanunları Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Kayıtları

KANUN :GVK -41 -6361 FİNANSAL KİRALAMA -KDVK 30/B-VUK 262/C

TEBLİĞ :GVK 311-TEKDÜZEN HESAP PLANI TEBLİĞİ

1 Seri No.’Lu Tek Düzen Hesap Planı Tebliğine göre Finansal Kiralama da  Kullanılan Hesaplar    

260 Haklar                                                                  

:Ana Para

301 Kiralama İşlemlerinden Finansal Borçlar                                 

:Ana Para +Dönem Faizi (1.yıl)

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri                      

:Dönem Faizi

401 Kiralama İşlemlerinden Finansal Borçlar                                 

:Ana Para +Ertesi Yıllar Faizi

402  Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri                     

:Ertesi Yıllar Faizi

  Konumuzu örnekle  açıklamaya çalışacağım

 

ANAPARA

FAİZ

TOPLAM

1 YIL

₺1.000.000,00

₺300.000,00

₺1.300.000,00

2 YIL

    800.000,00

₺200.000,00

₺1.000.000,00

3 YIL

  ₺700.000,00

₺100.000,00

  ₺800.000,00

TOPLAM

₺2.500.000,00

₺600.000,00

₺3.100.000,00

 A.A.Ş  Leasing firmasıyla 02.01.2023 tarihinde binek oto  leasing anlaşması yapmış ve 3 yıllık ödeme planı hazırlanmıştır. KDV oranı %20 dir.

 Sözleşme ve tek düzen hesap planı tebliğine göre muhasebe kaydı

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

260 Haklar                                                         2.500.000TL 

302 Ertelenmiş Finansal Kir Borç Mal                 300.000TL

402  Ertelenmiş Finansal Kir Borç MaL               300.000TL

402.01     2.yıl 200.000TL

402.02     3 yıl 100.000TL

                301 Kir. İşlem Fin. Borçlar                          1.300.000 TL

                401 Kir İşlem Fin  Borçlar                           1.800.000 TL

                401.01  2 yıl    1.000.000 TL

                401.02  3 yıl       800.000TL     

 --------------------------------------------  /------------------------------------------

VUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

VUK 262/c bendine göre  

c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.),

İlgili madde gereği 1. yıla ait faiz tutarı 300.000 Tl  binek otonun maliyetine ilave  edilecektir

Birinci yıldan sonraki faizler gider yazıldığı taktirde VUK 311 tebliğe göre Gider kısıtlamasına tabi olacaktır.

KDV YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

KDV 30-b bendine göre leasing faturalarındaki KDV indirim söz konusu olmayacaktır.

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi

GVK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

GVK Tebliğ 311-13-5  bendine göre  aylık kiralama giderleri  gider kısıtlamasına tabi değildir.

buna göre leasing faturalarındaki KDV gider veya maliyet unsuru olacaktır. İndirilemeyen KDV  gider kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

Bu açıklamalara göre  muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

 A.A.Ş’NİN   1 inci YIL MUHASEBE KAYITLARI

Leasing firması  1.yıla ait faturayı düzenlemiştir. Firma Leasing firmasına borcunu bankadan ödemiştir

Kiralama Bedeli :1.300.000 TL

KDV %20            :   260.000 TL

Toplam               :.1.560.000

--------------------------------------------  /------------------------------------------

301 Kiralama İşlem Finan Borçlar            1.300.000 TL

770 Genel Yönetim Giderleri                       260.000 TL

                                320 Satıcılar                                1.560.000 TL

Leasing Firmasının  Faturası

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

320 Satıcılar                1.560.000 TL

                                   102  Bankalar         1.560.000 TL

Leasing firmasına ödeme

--------------------------------------------  /------------------------------------------

260 Haklar                                      300.000TL

                                 302 Ert Fin Kir Borç Maliyetleri      300.000TL

1 yıl faizinin Haklara  virmanı

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

302 Ert Fin Kir Borç Maliyetleri      200.000TL

                         402  Ert Fin Kir Borç Maliyetleri            200.000TL

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

401 Kir İşlem Fin Borçlar                   1.000.000 TL                                                      

401.01  2 yıl    1.000.000TL       

                          301 Kir İşlem Fin Borçlar                  1.000.000 TL  

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

1 YIL AMORTİSMAN AYRILMASI

Leasing İle alınan  Sabit Kıymetler VUK 315 maddesine göre Sabit Kıymetin tabi olduğu Amortisman oranıdır. Yani  Gayri maddi haklar için 15 yıl olan amortisman uygulanmayacaktır.

Leasing İle kiralanan binek otonun  Amortisman oranı   %20 dir.

Gvk 311 tebliğ 15-7 bendine göre  ilgili yıl belirlenen  amortisman  esasına göre amortisman ayrılacaktır.

2023 yılı amortisman ayırma sınırı 323 nolu  tebliğe göre  500.000  TL dir.

31.12.2023 Haklar Hesabı Bakiyesi  :  2.800.000 TL (2.500.000 TL+300.000 TL)

Yasal Amortisman sınırı                    :   500.000 TL  *%20 =100.000 TL

Yasal olmayan uygulanacak tutar    :  2.300.000 TL *%20 =460.000 TL    

-------------------------------------------  /----------------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                  100.000 TL

689 Diğer Olağan Dışı Gid.ve Zarar       460.000 TL

                                                    268 Birikmiş Amortis            560.000 TL

                                                    268.01 Yasal amortisman      100.000 TL

                                                    268.02 KKEG Amortisman  460.000  TL

-------------------------------------------  /----------------------------------------

500.000 TL  *%20 =100.000 TL

2.300.000 TL *%20 =460.000 TL    

1.Yıl Amortisman Ayrılması

 A.A.Ş’NİN   2 NCİ YIL MUHASEBE KAYITLARI

2 inci yılda leasing firması fatura düzenlemiş ve A. A.Şti borcunu bankadan ödemiştir.

Kiralama Bedeli :1.000.000 TL

KDV %20            :   200.000 TL

Toplam               :.1.200.000 TL

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

301 Kiralama İşlem. Fin. Borçlar     1.000.000 TL

770 Genel Yönetim Giderleri             200.000 TL                       

                                   320 Satıcılar                           1.200.000 TL

Leasing Firmasının  Faturası

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

320 Satıcılar                   1.200.000 TL

                                   102  Bankalar           1.200.000TL

Leasing firmasına ödeme

--------------------------------------------  /----------------------------------------

780 Finansman Giderleri                     140.000 TL 

689 Diğer Olağan Dışı Gid.ve Zarar      60.000 TL

                           302 Ertelenmiş Fin Kir Borç Maliyet     200.000TL

VUK 311 tebliğ gereği   binek oto gider kısıtlaması

--------------------------------------------  /-----------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                  100.000 TL

689 Diğer Olağan Dışı Gid.ve Zarar       460.000 TL

                                           268 Birikmiş Amortismanlar    560.000 TL

                                           268.01 yasal amortisman        100.000 TL

                                           268.02 KKEG Amortisman    460.000  TL

500.000 TL  *%20 =100.000 TL

2.300.000 TL *%20 =460.000 TL    

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

2.Yıl sonunda yapılacak muhasebe kaydı

--------------------------------------------  /----------------------------------------

302 Ertelenmiş Fin Kir Borç Maliyetleri 100.000TL

            402  Ert Fin Kirl Borçlanma Maliyetleri                   100.000TL

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

--------------------------------------------  /----------------------------------------

401 Kir İşlem Finansal Borçlar                   800.000TL                                                      

401.03  3 yıl    800.000TL    

                               301 Kir İşlemler Finansal Borçlar         800.000TL       

--------------------------------------------  /----------------------------------------

  A.A.Ş’NİN   3 ÜNCÜ YIL MUHASEBE KAYITLARI

3 inci yılda leasing firması fatura düzenlemiş ve A. A.Şti borcunu bankadan ödemiştir

Kiralama Bedeli  :800.000 TL

KDV %20            :160.000 TL

Toplam               : 960.000TL

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

301 Kir İşlem Fin Borçlar            800.000TL

770 Genel Yönetim Giderleri      160.000 TL                  

                                   320 Satıcılar                     960.000TL

Leasing Firmasının  Faturası

--------------------------------------------  /-----------------------------------------

320 Satıcılar                        960.000 TL

                                   102  Bankalar                 960.000TL

Leasing firmasına ödeme

--------------------------------------------  /----------------------------------------

780 Finansman Giderleri                       70.000TL

689 Diğer Olağan Dışı Gid.ve Zarar      30.000 TL   

                        302 Ertelenmiş Fin Kir Borç Maliyet    100.000TL

   VUK 311 tebliğ gereği   binek oto gider kısıtlaması

--------------------------------------------  /----------------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                  100.000 TL

689 Diğer Olağan Dışı Gid.ve Zarar       460.000 TL

                                     268 Birikmiş Amort    560.000 TL

                                     268.01 yasal amort   100.000 TL

                                     268.02 KKEG Amort   460.000  TL

500.000 TL  *%20 =100.000 TL

2.300.000 TL *%20 =460.000 TL    

3.Yıl  amortisman ayrılması

--------------------------------------------  /----------------------------------------

3 yılın sonunda  leasing firması sembolik   1.000Tl +%20 KDV    taşıt  faturası düzenleyerek  Binek oto’ yu Firmaya devretmiştir ve fatura bedeli bankadan ödenmiştir.

--------------------------------------------  /----------------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri                 1.200TL

770.04  çeşitli giderler

770.04.0001 Gider yazılan Demirbaşlar

                                               320 Satıcılar                1.200 TL

--------------------------------------------  /----------------------------------------

320 Satıcılar              1.200 TL

                                        102 Bankalar              1.200 TL

--------------------------------------------  /----------------------------------------

254 Taşıtlar  2.800.000 TL

                                  260 Haklar                      2.800.000 TL

Binek otonun  Leasing firmasından devri 

--------------------------------------------  /----------------------------------------

268 Birikmiş  Amortismanlar               1.680.000 TL

268.01 yasal amort    300.000 TL

268.01 KKEG amort  1.380.000 TL

                                    257 Birikmiş  Amortismanlar             1.680.000  TL

                                    257.01 yasal amort                           300.000 TL

                                    257.01 KKEG amort                        1.380.000 TL

Amortisman virmanı

--------------------------------------------  /----------------------------------------

Binek otonun satılması halinde daha evvel KKEG olarak gelir veya kurumlar vergi beyannamesinde matraha ilave olan tutar  gelir veya kurumlar vergi beyannamesinin diğer indirimler  sütununda gösterilmek  suretiyle  kazanç üzerinden  indirim konusu yapılacaktır.

27.09.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM