YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comVergi Borcu Hakkında ve Yapılandırma Başvuru Süreleri 30 Kasıma Uzatılmalıdır

Tarih: 19.10.2016

Bilindiği gibi, 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı RG’ de yayımlanan kanun ile kapsama dahil olan “Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar” 3. Madde de düzenlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıda olduğu gibidir:

1-
     
İkmalen ,re'sen veya idare yapılmış vergi tarhiyatları, gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar (Belediyelerce tahsil edilen Emlak Vergileri ve diğer vergiler dahil),,

2-
     
Vergi aslına bağlı olan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları,

3-
     
Pişmanlık talepli ancak ödeme şartlarının ihlali nedeniyle kendiliğinden verilen beyannameler nedeniyle kesilen para cezaları,

4-
     
Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/ gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları,

5-
     
 Kanunun l.nci maddesinin (b) bendinde sayılan (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, v.d) kanunlarla ilgili idari para cezaları,

Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle;


1-
      Dava  açma süresi henüz geçmemiş veya dava açılmış ise Vergi/Gümrük vergisi asıllarının 50'si, Devam eden davalarda verilen en son kararın bozma kararı olması halinde vergi/gümrük vergisi asıllarının %50 si,

2-
      Devam eden davalarda verilen en son kararın vergilerin / gümrük vergilerinin terkinine (tarhiyatının kaldırılması)ilişkin olması halinde asıllarının %20'si,

3-
      Devam eden davalarda verilen son kararın idare lehine tasdik veya tadilen tasdik olması halinde tasdik edilen kısmın tamamı (%100)ile terkin edilen kısmın % 20'si,

Devam eden davalarda verilen en son kararın tarhiyatın kısmen onanması veya kısmen bozulması olması halinde onanan kısmın tamamı (%100) bozulan kısmın %50'si ile,

Bu tutarlara isabet eden 19.08.2016 tarihine kadar Yİ.ÜFE aylık oranlarına göre hesaplanacak tutarların kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme zammı ve gecikme faizleri ile asla bağlı olarak kesilen cezaların ( gümrüklerde idari para cezaları) tahsil edilmeyecektir.


4-
      Pişmanlık talebiyle verilen beyannameler üzerinden ödemenin süresinde yapılmaması nedeniyle veya kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden kesilen vergi  aslına bağlı olmayan cezalar ile ilgili dava açma süresi 19.08.2016 tarihi itibariyle henüz geçmemiş olanlarda kesilen cezaların %50'si tahsil edilecek, vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezaları ise kaldırılacaktır.

5-
      Sadece vergi aslına cezalar için dava açılmış olması durumunda vergilerinin / gümrük vergilerinin bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş veya bu kanunun 2.maddesine göre kesinleşmiş alacaklar olarak ödenecek olması şartıyla cezaların tamamı ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

6-
      Vergi  aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları dava konusu edilmiş olup devam eden davalarda;

a-
     Henüz bir karar mevcut değil ise veya verilen en son karar bozma kararı ise %25'i,
b-
    Verilen en son karar mükellef lehine ise %10'u,
c-
     Verilen en son karar tasdik veya kısmen tasdik ise tasdik edilen kısmın %50'si, mükellef lehine olan kısmın %20'si en son karar kısmen onama ve kısmen bozma ise onanan kısmın '50'si, bozulan kısmın %25'i, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.
d-
    Tarih edilen vergi ile birlikte asla bağlı olmaksızın kesilen ve dava konusu edilen vergi cezalarında yukarıda 6.ncı bölümde belirtilen açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

7-
      İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalarla ilgili(6) nolu bölümdeki açıklamalara göre cezaya muhatap olanlar tarafından işlem yapılacaktır.

8-
      Gümrük idareleri tarafından eşyanın gümrük değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarında henüz bir karar mevcut değil ise %15'i, en son karar mükellef lehine ise %5'i, en son karar bozma kararı ise %15'i, idare lehine tasdik veya kısmen tasdik ise tasdik edilen kısmın %30'u mükellef lehine olan kısmın % 5'i en son karar kesilen cezaya kısmen onama kısmen bozma ise onanan kısmın %30'u bozulan kısmın %15'i aranacaktır.

9-
       Kanunun l'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kanunlar (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun 5090 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve diğerleri) kapsamında kesilen para cezalan ile ilgili idari yaptırım kararlarına karşı bu kanunun yayımlandığı 08.2016 tarihi itibariyle dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde henüz bir karar mevcut değil ise cezanın %50'i en son karar mükellef lehine (terkin) ise %20, en son karar, bozma kararı ise %50'i, cezanın tasdiki veya kısmen tasdiki ise tasdik edilen kısmın tamamı terkin edilen kısmın %20'i, kısmen cezaya onama ise onanan kısmın tamamı bozulan kısmın %50'i, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

Devam eden davalarda en son verilmiş karar olarak 19.08.2016 tarihine kadar taraflardan herhangi birine tebliğ edilmiş karar esas alınacaktır.


19.08.2016 Tarihi itibariyle uzlaşma başvurusu yapılmış uzlaşma günü verilmemiş, uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava aşma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmemiş alacaklar olarak dikkate alınacaktır.

Yasa’nın en önemli hükmü 4’üncü maddesi ile ilgilidir. Buna göre; bu maddede İnceleme ve tarhiyat aşamasında olan işlemler ile ilgilidir. Bu maddeye göre müracaat süresi VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE EK 4/A DİLEKÇE İLE BAŞVURU ZORUNLUDUR. Bu sürenin kaçırılmaması gerekir. Buna göre ödemeler 6 eşit taksitte ve 1 yıl içerisinde çizelgeye uygun ödeme yapılmalıdır. Madde 4 hükmü pek çok mükellefler tarafından unutulabilmektedir. Burada süreler 30 gün olup, kesin bir süre mevcuttur. Lütfen 4’üncü maddedeki süreye dikkat ediniz.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için indirim ve ödeme şartlarından yararlanabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekecektir.

Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklara tanınan indirimlerin geçerli olabilmesi için yıllık gelir veya kurumlar vergileri, stopaj gelir veya stopaj kurumlar vergileri, KDV ve ÖTV yönünden kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacaklar olarak başvuruda bulunanların bu vergi türleri için taksit ödeme süresince verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri vadelerinde ödemeleri gerekecektir. Ödemede "çok zor durum" olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe veya eksik ödeme yapılması halinde; üçüncü ihlale konu verginin vadesinin sonuna kadar olanlar hariç kalan borçların yapılandırılması geçerli olmayacaktır.


Başvurular en son 31.10.2016 tarihine kadar yapılabilecektir
. Peşin ödeme veya ilk taksit ödeme vadesi 30.11.2016 tarihidir.

Başvurularda Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Tebliğ ekindeki standart form dilekçe örneği kullanılacaktır. Açılan davalardan vazgeçme konusunda ilgili Mahkemelere başvurularak davadan vazgeçilecektir. Aynı şekilde vergi dairesine başvurularak davadan vazgeçileceği standart dilekçe ile müracaat edilecektir.

Vergi yargısında devam eden davanın bu madde hükmüne göre vazgeçilerek geri çekilmesi halinde bu dosyanın Asliye Ceza Mahkemesinde veya Yargıtay da devam eden bir kısmı mevcut ise (sahte fatura kullanımı nedeni ile VUK mad. 359 hükmüne göre kesilen 3 kat VZC açısında) bu davalar yönünden herhangi bir etkileşim doğrudan doğruya mevcut değildir. Ancak vergi yargısında devam eden davanın 6736 sayılı Yasa’ya göre geri çekilmesi halinde bu durumun standart dilekçeleri ve ödeme belgeleriyle beraber Yargıtay da veya Asliye Cezada devam eden dosya ile ilişkilendirilmesinde yarar görülmektedir.


Sonuç olarak, davadan vazgeçmek ve ödeme yapılarak borç tasfiye edilmelidir. Ödemeler bankalara, kredi kartı ile, PTT kanalıyla veya ilgili vergi dairelerine yapılabileceği gibi Türkiye’nin herhangi bir vergi dairesine de yapılabilir.


Öte yandan, Yasa’nın uygulamasıyla ilgili süreler sıkışmış olduğundan dolayı 6736 sayılı Yasa’nın 2,3,4,5’inci maddeleri yönünden başvuru süreleri 30 Kasıma ertelenmelidir. Çünkü geçtiğimiz ay Kurban bayramının araya girmesi dolayısıyla önemli bir süre kaybı oluşmuştur. Bu nedenle 31.10.2016 tarihinde biten süreler açısından sürelerin 30 Kasıma çekilmesi en rasyonel bir çözümdür. Çünkü, gerek Mali Müşavir Muhasebeciler ve gerekse vergi mükellefleri ve gerekse idare 6736 sayılı Yasa’nın getirmiş olduğu kolaylıkları henüz tam anlamıyla anlamış durumda değillerdir. Maliye Bakanlığı’nın Yasa’nın getirdiği kolaylıkları mükelleflere ve ilgili bütün taraflara anlatabilmesi açısından seminerler, paneller düzenlemektedir. Ayrıca konuyu aydınlatıcı bir çok seminer, broşür, basın ilanları, bilboardlar da Yasa’nın tanıtımıyla ilgili ilanlara sık sık rastlamaktayız. Müracaat
süresinin 30 Kasıma çekilmesi zorunlu bir hal almıştır. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’nın ivedilikle bir çalışma yapması zorunlu bir hal almıştır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM