YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comSGK ve Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında İç Genelge

Bilindiği gibi, 6552 sayılı torba yasa Resmi Gazete ‘de 11.09.2014 tarihinde yayınlanmış olup, vergi daireleri ve SGK ve diğer kurumlar tarafından uygulamaya fiilen başlanmıştır.

Müracaat sahiplerine dilekçelerinde belirtilen ödeme tercihlerine göre derhal ödeme planı tebliğ edilmektedir.

Müracaatlar vergi borçları açısından 31/12/2014tarihine kadar yapılabilecektir. Ödemeler ise 31/01/2015 tarihine kadar gerçekleştirilmesi mümkündür.

Burada gerek müracaat ve gerekse ödeme sırasında dikkate edilecek özellikli noktalar aşağıda gösterilmiştir;

1) Müracaatlarına mutlak surette mükellefler veya vekilleri tarafından yapılması mümkündür. İnternet üzerinden ilgili kurumlara da müracaat yapılabilir. Müracaatlar belirtilen tip örnek dilekçelere göre ayrı ayrı vergi daireleri bazında yapılmalıdır. Posta ile taahhütlü olarak müracaat mümkündür. Aynı zamanda kargo veya PTT Kargo ile müracaat süresi içerisinde dilekçeler ilgili kurumlara yollanabilir. 

2) Ödemelere gelince; ödemeler bizzat vergi dairesi veznesine yapılabilir veya bankalara ödeme planı ile yapılacaktır. Ayrıca vergi ve SGK ödemeleri yapılandırma çizelgesi üzerinde belirtilen tecil dosya numaralarına göre kredi kartı ile de ödenmesi mümkündür.

3) Kredi kartı ile internet üzerinden GİB internet sitesine ( www.gib.gov.tr ) başvurup, ödeme yapmak mümkündür.

4) Vergi ve cezalar ile ilgili, ikincil amme borçluları,  müteselsil sorumlular veya kanuni temsilciler veya kendisine dolaylı olarak iştirakten dolayı tebligat yapılan kimseler de bu konuda müracaat da bulunabilir.

5) Torba yasadan faydalanan mükellefler ile ilgili olarak borçlardan dolayı e-haciz, haciz, satış gibi işlemlerin durdurulması zorunludur. Teminat ve içeride önceden alınan gayrimenkullerin üzerindeki kamu haczinin fek edilmesinde yapılan ödemelerin toplam borca oranına bakılarak hacizler kaldırılır. Toplam borç defaten ödenirse, haczin tümü bir seferde fek edilir.

6) Tek başına kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ödeme halinde indirim %50 olarak yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda, düzenlenecek Ek:1/A dilekçesine göre cezanın %50 ‘si silinecek, kalan %50 ceza ise, ödeme tercihine göre indirimli olarak ödenecektir. Keza, mirasçı, kefil, şirket ortağı, yasal temsilci ve yeminli mali müşavirler gibi sorumluluktan dolayı ikincil amme borçlusu sayılan kişilerin de Ek:1/A dilekçesini doldurup, bu dilekçe üzerinde asıl amme borçlusu ile beraber kendi T.C. no.larınıda yazmaları da yararlı olacaktır.

7) Tasfiye memurları, varisler, yasal temsilciler asıl mükellef ile beraber sorumlu olan ve haklarında ödeme emri tebliğ edilen 3568 sayılı yasa göre unvan almış mali müşavir ve muhasebeciler de bu yasadan faydalanabilir. Daha sonra, asıl mükellefe rucü etme hak ve yetkileri ve dava açma durumları mevcuttur. 

8) Ödeme emrine karşı dava açılması halinde yargı aşamasında ki bu dava geri çekilip, torba yasadan faydalanma olanağı mevcuttur. Bu durumda, vergi aslı artı vergi ziyaı cezası toplamı üzerinden yasadan faydalanılacaktır. Ayrıca %10 haksız çıkma zammı yükümlülüğü söz konusu değildir. Gelir idaresi başkanlığı tarafından yayınlanan 2014/2 sayılı iç genelge hükümlerine göre davadan feragat koşulları açıklanmıştır. Buna göre yapılandırma talebinde bulunan mükellefler açısından yapılandırma sonrası 15 gün içerisinde davadan feragat edilmesi ve bu konuda da ilgili mahkemeye feragat dilekçesi verilmesinin gerektiği maliye bakanlığı tarafından kendi teşkilatına iç genelgeyle duyurulmuştur.

9) Davadan feragat dilekçesi aynı zamanda torba yasadan yararlanma form dilekçesi tek dilekçe gibi kabul edilecektir. Bu durumda, dava derdest iken torba yasadan faydalanacak mükelleflerin mutlak surette bu dilekçeleri (3) nüsha doldurup, vergi dairelerine vermeleri, dilekçe üzerinde dava mercii, dosya esas numarası, tutarlar, vs. bilgiler mutlak surette belirtilmelidir. Vergi daireleri bu başvuru ve feragat dilekçesinin bir nüshasını davanın sürdüğü mercii aşamasına göre vergi mahkemesi, idare mahkemesi, bölge idare mahkemesi veya Danıştay ‘a yollamak zorundadır. İlgili merciiler bu dilekçelere göre davayı, 6552 sayılı kanunun md. 73 hükmüne göre karara bağlayacaktır. (Bkz. Ek:1/A Dilekçe – Dilekçe Kodu:220)

10) Yurt dışında bulunan amme borçlusu gerçek kişilerde bu yasadan faydalanabilir. Tüzel kişi temsilcileri de aynı şekilde yurt dışına dilekçe vererek bu konuda açmış olduğu tüm davalardan vazgeçtiğini bildirip, buna göre 220 kod no.lu Ek:1/A dilekçeyi ilgili vergi dairelerine yollamak zorundadırlar. Birden çok vergi dairesi var ise, bu durumda her vergi dairesi için ayrı ayrı dilekçe düzenlenmesi ve ilgili vergi dairelerine yollanması zorunludur. 

11) Limited şirket ortakları veya anonim şirket ortakları bireysel olarak, ortaklık payı kadar tek tek bu dilekçeleri doldurup, kendi paylarına düşen borçları da 6552 sayılı yasanın md. 73 hükmüne göre yapılandırmayı talep edebilirler. Bu durumda, ortağın payı kadar kısmı şahsileştirilip, ortağa yapılandırma çizelgesi düzenlenecektir. Bu ortağın aynı zamanda şirkette kanuni temsilcilik görevi var ise, ayrıca toplam borçtan müdür olarak sorumluluğu bakidir. Bilindiği gibi, şirketlerde kanuni temsilciler (Ltd. ‘de müdürler – A.Ş. ‘de ise yönetim kurulu üyeleri) şirketten tahsil edilemeyen amme borcundan dolayı toplam borçtan sorumlu olacaklardır (6183 sayılı yasa md. 35 – mük. md. 35).

12) Torba yasaya göre ödemelerde avantaj 31.12.2014 tarihine kadar defaten yapılacak ödemelerde faiz veya kat sayı söz konusu olmayıp, en avantajlı ödeme şekli olan peşin ödeme şeklidir. Vadeler 6, 9, 12 ve 18 olduğu takdirde indirim olanağı ortadan kalkar. Parası olanlar açısından defaten ödeme şekli olan, yani peşin ödeme biçimi tercih edilmelidir.

13) Gelir idaresi başkanlığı tarafından yayımlanan 2014/2 sayılı iç genelge kapsamında torba yasa müracaatları ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre daha önce yayımlanan 6552 sayılı torba yasanın md 73 ve 74. Maddesi kapsamındaki ödemeler ile ilgili müracaatlarda dikkat edilecek ayrıntılara yer verilmiştir. Diğer taraftan karar yolları trafik yasası hükümlerine göre sürücü belgelerinin geri alınmasında cezanın tümünün ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

08.12.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM