YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comVergi Uyuşmazlıklarında Kanun Yolundan Cayma ve İndirimli Vergi ve Ceza Ödeme Durumu Nedir?

Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda vergi usul kanunun 379. Maddesi değiştirilmiştir. Buna göre, yeni bir idari çözüm aracı olarak kanun yolundan cayma idari çözüm yolu getirilmiştir. Buna göre, madde hükmü aynen aşağıda olduğu gibidir.

MADDE 379- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i, mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır.

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Böylece, yasada yer alan koşullar kısaca şöyledir.

  1. Mükellef kanun yoluna başvurup müddeti içerisinde dilekçe ile dava konusu vergi veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan caydığına dair ilgili vergi dairesine müracaat etmelidir.
  2. Tahakkuk eden tutarlar, tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içerisinde vergi dairesine ödenmelidir.
  3. Tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’ini, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu müddet içerisinde tamamen ödenmesi koşuluyla vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılacaktır.
  4. Tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmadığı gibi indirim hükmünden faydalanabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya  vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte ödenmesi zorunludur.
  5. Kanun yolundan vazgeçmeye başvuran mükellefler hakkında 7193 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin verilmesi ile beraber idarece de ihtilafın sonlandıralacağı, kanun yolundan vazgeçildiği halde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmeyeceği de hüküm altına alınmıştır.
  6. Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dahil tutarlar, ilgili madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilecektir. Ayrıca, istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamayacaktır.(VUK mad. 112)

24.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM