YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com6552 Sayılı Yasaya Göre Ödenecek Vergi Taksitlerinden “Mahsup Yolu” İle Ödeme Biçimi Nasıl Uygulanacak ?

Tarih: 18.09.2014

Bilindiği gibi, 6552 sayılı yasanın md. 73 hükmü kapsamında yapılacak ödemeler arasında kredi kartı ile ödeme biçimi dışında; yasanın 73/12 fıkrası hükmüne göre mahsuben ödeme yöntemi yer almaktadır.

Buna göre, “(12) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır, mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içinde ödenmesi istenilir. Bu süre içinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Mahsuben ödeme şekli de esasen nakit ödeme biçimi gibi bir ödeme şeklidir.[1] 6552 sayılı yasaya göre ödenecek taksitler bilindiği gibi 31.12.2014 tarihinde en son birinci taksit olarak ödeme yapılmış olacaktır. Tercih edilen vadelere göre ilk taksitin ödeme süresi 31.12.2014 tarihidir.

Buna göre;

1) Mahsuben ödeme yapılabilmesi için öncelikle amme borçlusu gerçek veya tüzel kişinin vergi dairesinden ilgili mevzuatlara göre iade alacağının mevcut olması gerekir.

2) Mükellefin bu doğrultuda tip form ek-3 no.lu dilekçesinin iki nüsha düzenlenerek vergi dairesine verilmiş olması gerekir.

3) Taksit süresi içinde ilgili mevzuatın belirlediği bilgi ve belgelerin tam ve noksansız olarak bağlı bulunulan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir. Müracaatların ek-3 form dilekçe ile vergi dairesine posta ile taahhütlü olarak da müracaat müddeti içerisinde verilmesi mümkündür.

4) Mahsup talep tarihi itibariyle ilgili mevzuat gereği bütün evrakların eksik olarak sunulması zorunludur.

5) Mahsubu talep edilen tutar ilgili taksitten daha az ise, eksik kalan taksit tutarı (1) ay içerisinde ikmal edilecektir.

6) Mahsup sırasında alacaklı mükellefin kendi borcu ile ilgili taksite mahsup yapılacaktır. Başka bir ifade ile alacaklı (a) mükellefinin alacağı amme borçlusu (b) ‘nin taksitlerine mahsubu olanaksızdır.

7) Mahsup talebinin ileride fazla veya yersiz mahsup yapıldığının saptanması halinde, haksız alınan iade tutarı için vergi mevzuatı gereğince gerekli cezalı tarhiyat yapılabilir.

8) Mahsup yapılacak mükellefin vergi alacağı ile ilgili vergi dairesine bütün evrakların verilmiş olması, alacağın hukuken doğmuş olması ayrıca, mahsuben iade ile ilgili teminat, YMM raporu veya vergi inceleme raporu da istenilen hallerde bunlarında mahsup müddeti içerisinde vergi dairesine ibraz edilmiş olması zorunludur.

9) İade alacağının yer aldığı vergi dairesinin haricinde ki vergi dairelerine olan taksitlere mahsup talep edilmesi durumunda ilgili vergi dairesi de ayrıca belirtilmiş olmalıdır.


[1] Bkz. 6183 sayılı A.A.T.H.U.K. md. 41, 42 ve 44

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM