YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comMatrah Artırımını Daha Sonra İptal Etmesi Sonucu

Bilindiği gibi, en son yürürlüğe giren 7143 sayılı Matrah Artırımı hakkında Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa’nın 5. Maddesi hükmü, matrah ve vergi artırımı hükümlerini içermektedir. Yasa hükmü gereği gelir ve kurunlar vergisi mükellefleri , Gelir-Kurumlar Stopaj vergisi mükellefleri ve KDV mükellefleri tarafından matrah artırımları 2013 ila 2017 yıllarını kapsamaktadır. Yasa’ya göre bazı mükellefler matrah artırımından faydalanarak ödemelerini yapmış olup, buna göre matrah artırımından faydalanmışlardır. Ancak, bazı mükellefler ise çeşitli sebeplerle matrah artırımından hiçbir şekilde faydalandırılmamışlardır. Örneğin; sahte fatura düzenleme veya kullanma yönünde  haklarında vergi tekniği raporu düzenlenmiş mükellefler bu olanaktan faydalandırılmamışlardır. Yine bir kısım mükellefler de matrah artırımından kesinlikle faydalanmayacak olan mükellefler olarak Yasa hükmünde yerini almıştır.

Yine bir kısım mükellefler ise; vergi incelemesi sonucunda düzenlenecek raporlara göre 30 gün içinde 7143 sayılı Yasa’nın 5. Maddesinde düzenlenen matrah artırımından faydalanabileceklerdir.

Yargıya intikal eden bir konu hakkında vergi mahkemesi tarafından 15.03.2019 tarihinde oy birliği ile karara bağlanan olayın hüküm fıkrası aşağıda olduğu gibidir;

“ Davacının matrah artırımına dair 05.06.2018 tarihinde talepte bulunduğu ve 06.06.2018 tarihinde davacı hakkında sahte belge düzenleme şüphesi ile vergi incelemesine başlandığı hususları dikkate alındığında; davacı hakkında 7143 Sayılı Kanunun 5/9. Maddesindeki fiili işlediğine dair matrah artırımından önce başlamış bir vergi incelemesi bulunmadığından, 2016  ve 2017 yıllarına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi ve katma değer vergisi artırımlarına ilişkin tahakkukların terkin edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu 7143 sayılı Yasa kapsamında 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi ve katma değer vergisi artırımlarına ilişkin  tahakkukların terkin edilmesi işleminin iptaline, ……”

Yukarıda yer verilen Yargı kararı gereğince mükellefin yapmış olduğu matrah artırımı idare tarafından sonradan iptal edilmiş olmakla beraber vergi mahkemesi tarafından idarece yapılan işlemler hukuka uyarlı bulunmadığı için iptal edilmiştir. Dolayısıyla, mükellefin yapmış olduğu matrah artırımı yargı kararına göre kabul edilerek, 30 gün içinde yeniden tahakkuk verilerek emanete alınan ödemeleri tekrar mükellefin matrah artırımı borcuna mahsup edilecektir. Böylece, idarelerce yapılan keyfi işlemler bir kez daha Yargı tarafından eleştiri konusu yapılarak hukuksuz idari işlemler Yargı duvarından geri dönmüştür. Geçtiğimiz yıllarda benzeri bazı hatalı işlemler de 6736 sayılı Kanunun kapsamında yapılan matrah artırımları idare tarafından iptal edilmiş idi. Buna göre, bir kısım vergi mükellefleri haklarını aramak için Yargıya başvurmuşlar idi. Yargı tarafından gene idarenin hatalı işlemleri iptal edilerek, mükellef lehinde kararlar verilmiştir.

22.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM