YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comVergi İncelemesi Devam Ederken Pişmanlıkla Beyanname Verilemez

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Maksat” başlıklı 134. maddesine göre vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İncelemeye Başlama” başlıklı 9. maddesine göre vergi incelemesine, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından incelemeye tabi olanın nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. İncelemeye başlama tarihi ise mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir. Nezdinde inceleme yapılacak olana ölüm, gaiplik, işin terki gibi nedenlerle ulaşılamaması halinde incelemeye başlama tutanağı incelemeye tabi olanın gıyabında düzenlenir. Mükellefin gıyabında incelemeye başlama tutanağı düzenlenmesi halinde ise incelemeye başlama tarihi tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihtir.

368 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; beyannamelerin ilgili vergi kanunlarında belirlenen sürelerde verilmesi esas olup kanuni süresi içinde verilen beyannamelerin eksik ve/veya hatalı olması halinde mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra düzeltme beyannamesi verilebilmektedir. Görüleceği üzere, devam etmekte olan bir vergi incelemesi sırasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 371. Maddesine göre, pişmanlıkla kurum, gelir, KDV, Muhtasar ve ÖTV beyannameleri verilemez. Ancak, süren vergi incelemesi nedeni ile VUK 368 seri nolu genel tebliği kapsamında düzeltici mahiyette vergi beyannameleri, elektronik ortamda e-beyan şeklinde verilebilir. Örneğin; kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli VUK mad. 371 kapsamında inceleme başlanmış veya takdir komisyonu sevk edilmiş ise; KDV beyannamesi pişmanlık istemli verilemez.

Öte yandan, vergi incelemesine başlanmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş bir KDV dosyası 213 sayılı VUK mad. 371 kapsamında verilebilir. Bu aşamada  vergi ziyaı cezası kesilemez.

Kanuni süresinden sonra vergi incelemesine başlanılmadan normal düzeltici mahiyette beyanname verilebilir. Bu aşamada vergi ziyaı cezası %50 nispetinde kesilecektir. Kanuni süresinden sonra düzeltici mahiyette verilen herhangi bir KDV beyannamesi (VUK mad. 344) vergi incelemesi sırasında aynı vergi türünde ise; vergi ziyaı cezası 1 kat, farklı vergi türünde ise; %50 oranında ceza kesilir. Bu aşamada yine pişmanlık hükümleri geçerli değildir.

Sonuç olarak; yukarıda belirtildiği üzere mükellefler tarafından verilen düzeltme beyannamelerinde vergi ziyaı cezasının hangi oranda kesileceği vergi incelemesine başlanıp başlanmaması veya takdir komisyonuna sevk edilip edilmemesine bağlıdır. Mükellefler nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanıldıktan veya takdir komisyonuna sevk işlemi yapıldıktan sonra pişmanlık talepli olarak düzeltme beyannamesi verilemez. Ancak vergi incelemesi veya takdir komisyonuna sevk işleminin esasını oluşturan vergi türünün sonradan verilen düzeltme beyannamesinin içeriğini oluşturan vergi türü ile aynı olması halinde kesilecek vergi ziyaı cezası bir kat; farklı olması halinde ise yüzde elli oranında uygulanacaktır. (Bkz. VUK 368 seri nolu Genel Tebliği ve Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,) Vergi incelemesine başlanmadan VUK 371 mad. kapsamında verilen her türlü vergi beyannamelerinde vergi ziyaı cezası kesilmez. Sadece pişmanlık zammı ve ilgili vergi tutarı 15 gün içerisinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

Mükellefler tarafından kanuni süresinden sonra pişmanlık ve ıslah talepli olarak düzeltme beyannamesi verilebileceği gibi bu müessesesinin uygulanmadığı hallerde mükellefler tarafından normal düzeltme beyannamesi verilebilir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun  “ Vergi Ziyaı Cezası” başlıklı 344. maddesine göre, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce mükellef tarafından beyanname verilir ve vergi ziyaı doğarsa, kesilecek vergi ziyaı cezası bir kat yerine yüzde elli oranında uygulanır. Bu durumda ödenecek vergi 30 gün içerisinde vadelendirilerek ödenmesi istenir. Varsa vergi ziyaı cezası da bu süre içerisinde yani 30 gün içerisinde ödenmesi sağlanır.

15.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM