YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk. Kanunun 9/16 Mad. Hükmüne Göre Yapılacak İşlemler

Bilindiği üzere, 7143 sayılı , Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Yasası Resmi Gazete’nin 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa’nın davalı dosyalar hakkında mad. 3 hükmü ile ilgili önceden yapılan ödemeler konusunda ilgili 9/16 mad. hükmü aşağıda olduğu gibidir;

Öncelikle belirtelim ki vergi yargısının hangi aşamasında devam eden dava olur ise olsun,( Vergi mahkemesi, Bölge idare Mahkemesi ve Danıştay) bu davalardan feragat edilerek 7143 sayılı Kanunun 3. Maddesine göre talep edenler Ek-3A dilekçesi doldurmak zorundadır. Doldurulan Ek-3A dilekçesi ihtilafın sürdüğü her vergi dairesi bazında ayrı ayrı düzenlenip yollanacaktır. Ek-3A standart dilekçeleri posta ile taahhütlü, APS ile taahhütlü veya ilgili vergi dairesine bizzat elden en az 2 nüsha verilmelidir. Dilekçeler imzalı, kaşeli olarak düzenlenecektir.

Dava açılması sırasında veya önceden ödeme yapılması halinde durum ne olacaktır?

Ortak Hükümler mad. 9/16 hükmü;

“Bu kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Ancak, bu kanunun 3. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tarhiyatlara karşılık bu kanunun yayımı tarihinden önce ödeme yapılmış olması halinde , ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesinde iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir. “

Buna göre; Yasa hükmü son derece önemli olup, aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekecektir.

  1. Mükellefler tarafından vergi yargısında dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında vergi dairesine ödeme yapılmış olması,
  2. Vergi yargısında dava devam etmekte iken; vergi dairesinin emanet hesaplarına veya ihtilaflı dönem dosyasına ödeme yapılmış olmalıdır.
  3. 18.05.2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Yasanın mad. 3 kapsamında vergi yargısında devam eden dosyalara önceden ödeme yapılarak, bu defa yürürlüğe giren 7143 sayılı Yasa’nın 3’üncü mad. göre davadan feragat edilerek standart Ek-3/A dilekçesi verilmiş olmalıdır.
  4. Yasa mad. 3 kapsamında mükellefe ödeme planı tebliğ edilmiş olmalıdır. Buna göre; ödeme planı üzerinde önceden yapılan ödemeler veya dava aşamasında ihtilaflı dosyaya yapılan ödemeler mahsup edilecektir.
  5. Madde 3 kapsamında düzenlenen ödeme planı uyarınca ödeme planında yer alan toplam borç ile önceden yatırılan paralar kıyaslanacaktır. Bu kıyaslama sonucunda mükellefe red ve iadesi gereken bir miktar çıkarsa, bu miktar mükellefe geri ödenir.
  6. Yapılan kıyaslama sonucunda eğer önceden yapılan ödemeler ödeme planında yer alan ve yapılandırılmış borçtan daha az ise fark ödeme planı gereğince ilgili vadelerde ödenecektir.

SONUÇ:

7143 sayılı Yasa’nın ortak hükümler başlıklı mad. 9/16 hükmü dikkatlice incelenmelidir. Esasen bu madde hükmü vergi daireleri için önem arz etmektedir. Ayrıca, bu madde hükmü mükellefler açısından da dikkat edilmesi gereken önemli bir hüküm olup, müktesep hakları korumaktadır. Netice itibari ile vergi yargısının gerek ilk derece mahkemesinde ve gerekse yüksek mahkemelerde devam eden kesinleşmemiş ihtilaflar için önceden yapılan ödemeler bu madde hükmü ile korunmaktadır. Benzeri bir hüküm, 6736 sayılı Yasa’nın 9/16 hükmünde de mevcut idi.

Konuyla ilgili vergi Dünyası Dergisinin Haziran 2018 sayısının 133’üncü sayfasında yayınlanmış Öznur Gökçe, tarafından kaleme alınan “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Vergisel Değişiklikler” başlıklı yazının incelenmesinde yarar vardır.

31.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM