YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comLimited Şirketlerde Müdür Ataması ve Azli

Bilindiği gibi, limited şirkete müdür ataması, şirketin genel kurulu  tarafından ortaklar arasından veya  ortak olmayan  bir kimse müdür olarak atanabilir.  Şirket tek ortaklı  bir limited şirket ise, dışarıdan  müdür atanacaksa bunun  yanı sıra  tek ortağın da müdür olarak eş zamanlı atanması  gerekmektedir.[1]

Müdür ataması ile ilgili ticaret  siciline bir dilekçe ile ekinde  bazı evraklarla  bu müdür atamasın  tescili  talep edilecektir.  Dilekçe ekinde  genel kurul  kararı, noter onaylı  2 nüshası ve varsa vekaletname örnekleri ve ayrıca tanzim edilmiş varsa hazirun  cetveli eklenmelidir. [2] 

Öte yandan, müdürler kurulunda tüzel kişi  üye var ise, görev  ve  yetki dağılımında tüzel kişi üyenin  unvanı  belirtilmelidir.  Bunun  dışında ayrıca kararda, tüzel kişi  müdür ile birlikte, tüzel  kişi  tarafından   ve tüzel kişi  adına belirlene  gerçek kişinin adı, soyadı, adresi,  TC no, yabancı uyruklu ise vergi no veya yabancılara ait kimlik  no  belirtilmelidir.  Tüzel kişi  adına yabancı  uyruklu  bir gerçek  kişi  saptanmış ve bu  yabancı uyruklu  gerçek kişinin de konut adresi Türkiye’de ise, ikamet tezkeresi eklenecektir. [3]

Öte yandan,  bütün  ortakların  toplantıya  katılmadığı  durumlarda ise, çağrı  şöyle yapılabilir: genel kurul, müdürler tarafından, toplantı  tarihinden  en az 15  gün  önce toplantıya davet edilir.   Şirket  ana sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya 10 güne kadar  kısaltabilir.  Genel  kurul  toplantıya, esas sözleşmede gösterilen  şekilde,  gerekiyorsa şirketin internet  sitesinde mutlaka  Türkiye Ticaret  Sicili Gazetesinde yayımlanan  ilanla çağrılır.  Pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek  adreslerini bildiren  pay  sahiplerine, toplantı günü ile gündem  ve ilanın  çıktığı  veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Buna göre, tüm ortakların  toplantıya katılmadığı  hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret  Sicil  Gazetesi sureti ila iadeli taahhütlü  bildirime ait belgeler eklenmelidir.  Ayrıca, şirketin ana sözleşmesinde “özel çağrı  usulü” var ise bu  usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

Sonuç olarak,  müdür ataması ile ilgili olarak; atanan  müdürün   şirket  unvanı  altında imza beyannamesi ve ayrıca müdürlerin ortaklar dışından tayin edilmesi durumunda hariçten  yetkilendirilen  müdürün   görev kabul imza beyanı  ve noter  onaylı belgesi eklenmelidir.[4]  Atanan  müdürün  TC yurttaşı ise, kimlik  numarası, ikametgah  bilgileri, atanan müdürün   yabancı  uyruklu olması  durumunda  ise onaylı pasaport  örneği, ikametgahı, Türkiye’de olan yabancı  uyruklular için ise ikametgah  tezkeresi  eklenecektir.


[1] ALPASLAN Mustafa, “Limited Şirketlerde Müdür Değiştirilmesi”, www.muhasebetr.com, 20.05.2013

[2] Ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÖRNEK  Nurten, Anonim ve Limited Şirketler Rehberi, Muhasebetr Yayınları,  Ankara, Mayıs 2013, s.553.

[3] Ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÖNCÜ Ekrem – ŞAHİN Taylan – BAYCAN U.Baran, Türk Ticaret  Kanunu, DKR Yayınları, İstanbul, Ağustos 2012, 1. Baskı, s.344

[4] 18 yaşından  küçük şirket  ortağının  anne ve babasının  ya da  anne veya babadan herhangi birinin şirkete ortak olarak  girmesi halinde reşit olmayan ortak için   mahkemeden  alınmış  kayyum kararı  eklenmelidir.

27.11.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM