YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comMali Tatil Hakkında 5 Soru 5 Yanıt

Soru-1:  Mali tatil uygulamaları hk. 5604 sayılı Yasa hakkında mali tatil süreleri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Cevap:

Mali tatil uygulaması 1 Temmuzda başlar, 20 Temmuzda sona erer. 20 Temmuzdan itibaren sürelere 7 gün eklenir. Dolayısıyla, beyanname verme süresinin son günü Mali tatil süresine rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz  güne kadar uzamış sayılır. Beyan süresi Mali tatilin son gününü izleyen 5 güne rastlayan vergilerde ise beyanname verme müddeti 25 Temmuz günü sona erecektir. Eğer sürelerin bitimi Cumartesi veya Pazara tekabül ederse süre 27 Temmuz  gününe uzamış olur.

Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen (x) ltd. şti. ihbarnameleri 25.06.2022 tarihinde e-tebligat şeklinde aldığını kabul edelim. Bu durumda mükellefin dava açma tarihi ne olacaktır?

E-tebligat sisteminde tebliğ işleminde 5 gün artı süre verilmektedir. Böylelikle tebliğ tarihi 30.06.2022 başlangıç kabul edilip, dava açma süresi veya diğer yasal hakları kullanma süresi 31.07.2022 tarihinde son bulacaktır. Görüleceği üzere bu süre mali tatilin dışında kalacak olup, 20 Temmuzdan sonra ise adli tatil başlamış bulunacaktır. Bu durumda da vergi yargısına başvuru süresi 5 Eylüle kadar otomatik olarak uzamış olur.

Soru-2: Mali tatil süresince müfettişler tarafından defter ve belge ibrazı veya vergi incelemesi nasıl gerçekleşecektir?

Cevap:

5604 sayılı Yasa’nın 1/4  mad. hükmüne göre mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının istemleri üzerine veya 213 sayılı VUK hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere Mali tatil müddetince “İnceleme maksadıyla” defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez. Mükellefin iş yerinde incelemeye başlanılamaz.

Öte yandan, mali tatil süresinden önce başlanılmış ve devam eden incelemeler bu süreden önce (1-20 Temmuz) ibraz edilen defter ve belgeler üzerinden devam ettirilecektir. Mali tatil süresince mükelleften ek defter ve belgeler veya bilgiler talep olunamaz. Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından vergi incelemesi sonucunda yapılacak tespitlerin yer alacağı tutanağı mali tatil müddetince imza için mükellef davet edilemez.

Örneğin; Vergi müfettişi tarafından mükellef A hakkında vergi incelemesi için defter ve belge ibraz yazasının 15.06.2022 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. 213 sayılı VUK’un ilgili hükümlerine göre defter ve belge ibrazı için bu mükellefin 15 günlük süre içerisinde kayıtlarının vergi müfettişine ibrazı zorunludur. Son gün 1 Temmuz 2022 olmaktadır. Hal böyle olunca 20 Temmuz’a kadar defter ve belgeler mali tatil nedeni ile ibraz edilemez. Mali tatilin bitiminden sonra ise yani 7 gün içerisinde 27 Temmuz’a kadar söz konusu defter, kayıt ve belgelerin müfettişe ibrazı gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtların ibraz edilmemesi nedeni ile mükellef hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Beraberinde 3 kat VZC ve KDV’nin reddi gibi riskli sonuçlar ortaya çıkar. Ayrıca mükellefe özel usulsüzlük cezası kesiler tebliğ yapılır.

Soru-3:  Mali tatil süresince tebligat ve bilgi isteme uygulaması ne şekilde devam ettirilecektir?

Cevap:

Mali tatil müddetince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup istemlerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi-ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içerisinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren (yani 21 Temmuzdan itibaren) çalışmaya başlar.

Resen veya ikmalen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine verilen yasal haklardan herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması durumunda süre, mali tatilin son gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

Örneğin; Mükellef C hakkında vergi müfettişi 14.06.2022 tarihinde bilgi isteme yazısı tebliğ etmiştir. Bilgi istemede mükellefin …………… unvanlı şirketlerden mal alımına ilişkin bilgi ve belge talep olunmuştur. Bu durumda mükellef 15 günlük sürenin bitimi 30 Haziran olacaktır. Müfettişe bu tarihe kadar ilgili mal alım satım ve ödeme ile ilgili belgelerin ve bu konuda ayrıca başka ayrıntılı açıklamaların yapılması zorunludur.

Soru-4: Mali tatilin bitimine müteakip izleyen 5 gün içinde biten yasal ve idari süreler nelerdir?

Cevap:

5604 sayılı Yasa’nın 1/6 hükmü gereği mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki idari ve yasal süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün çalışma saati bitiminde sona ermiş sayılır. Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde (21.07.2022 ila 25.07.2022 arası) biten yasal ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona erecektir. 

Örneğin; bu konuda 5604 sayılı Kanunun 1/6 mad. Hükmüne göre süreler 25 Temmuz’a kadar uzar. 20+5 kuralı burada geçerlidir. Bazı beyan ve bildirimlerin burada 20 Temmuzdan sonra 5 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur. (5604 sayılı Yasa mad. 1/8)

Soru-5: Beyanname verme süresi mali tatil dolayısıyla uzamış olan vergilerde ödeme süresi nedir?

Cevap:

Yasa hükmüne göre (1/8 mad.)  beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine (1-20 Temmuz) rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 2022 yılı için 27 Temmuz  gününe uzamış sayılacaktır.

Beyan süresi mali tatilin son gününü izleyen beş güne (21-25  Temmuz) rastlayan vergilerde ise beyanname verme süresi (25 Temmuz günü Cumartesi gününe denk geldiği için) 27 Temmuz gününe uzamış sayılacaktır.

Bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek vergilerin ise uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün sonuna kadar ödenmesi gerekecektir.

27.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM