YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Matrah Artırımı HK Yasa Madde 5/9-A Hükmüne Göre Taleperi Reddedilen Mükellefler Açısından Yasal Başvuru Yolları ve Konu İle İlgili Bir Yargı Kararının Düşündürdükleri

Bilindiği gibi 7326 sayılı yasa 09.06.2021 gün ve 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişitir. Yasa hükmüne göre haklarında 2016-2020 yılları için sahte fatura düzenleme bulunan mükellefler matrah artırımı hükümlerinden faydalanamayacaktır (bkz:7326 sayılı yasa md. 5/9-a )

Yasa hükmü aşağıda olduğu gibidir.

 Mezkur Kanunun 5/9.maddesinde; ‘Matrah ve vergi artırımıyla ilgili aşağıdaki hükümler de uygulanır

a) Aşağıda sayılan mükellefler bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar:

1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”,

2) Terör suçundan hüküm giyenler,

3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalandırılmaz.

Yukarıda yer verilen yasa hükmüne göre haklarında önceden düzenlenmiş sahte fatura düzenleme raporu bulunan mükellefler 7326 sayılı kanun matrah artırımını düzenleyen kanun 5.madde hükmünden faydalanması mümkün değildir.

Örneğin; 2016 yılı için haklarında sahte fatura düzenleme raporu  bulunan bir mükellef 2016 hariç diğer yıllar için matrah artırımı talebinde bulunabilecektir. Öte yandan herhangi bir nedenle matrah artırım talebi red olunan mükellefler vergi yargısında taleplerinin red tarihinden itibaren 30 gün içerisinde  vergi iptal davası açma olanakları mevcuttur. Elektronik ortamda matrah artırımı talebinde bulunan mükelleflere sistem üzerinden ‘7326 sayılı kanun 5.maddesinin 9.fıkrası kapsamında bulunduğunuzdan matrah artırımı hükümlerinden faydalanmanız mümkün değildir.’ şeklinde gelen yanıt çıktısı bilgisayardan alınarak buna göre vergi yargısında iptal davası açılması mümkündür. Matrah artımı talebi ile ilgili son müracaatın 01.10.2021 tarihi dikkate alınarak buna göre ayrıca yürütmenin durdurulması talebinde bulunması gerekmektedir.

 Bu şekilde vergi iptal davası açan mükellefler hakkında yerel vergi mahkemeleri tarafından yürütmenin durdurulması şeklinde kararlar verildiği son günlerde görülmektedir. mahkeme kararının hüküm fıkrasında aynen : ‘ açıklanan nedenlerle ;hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin ; 2017,2019,2020 yıllarına ilişkin katma değer vergisi yönünden 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında faydalandırılmamasına ilişkin kısmının uygulanması halinde telafisi  güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına , dava konusu işlemin  ; 2016 yılı katma değer vergisi ile 2018 yılına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulması isteminin ise reddine , kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkeme’sine itiraz yolu açık olma üzere 28.12.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.’ Şeklinde karar verilmiştir.    

14.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM