YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comİndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili KDV İadelerinde İade Talep Süresi ve Hukuka Aykırı İdari İşlemler

Bilindiği üzere indirimli oranlı satışlarda KDV iadelerinde iade talep süresi 23 Nolu KDV Tebliği  ile düzenlenmiştir.  Maliye Bakanlığı  tarafından indirimli oranlı satışlarda iade taleplerinin  mükellefler tarafından  23/6/2012 tarihinde yürürlüğe giren  119 Nolu KDV Genel Tebliğinde bir dilekçe ile yapılması gerektiği, 1/11/2013 tarihinde yürürlüğe giren  429 VUK Genel Tebliği ile ve 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren  1 Nolu KDV Tebliğinde ise “standart dilekçe ile” yapılacağı vurgulanmıştır. (Bkz. III/B-3)  Daha sonra, 15/2/2019 tarihinde  yürürlüğe giren 23 Nolu KDV Genel Tebliğinde indirimli oranlı satışlarda nakden iade talebinin  standart  iade dilekçesi ile yapılacağı vurgulanarak talep süresine ilişkin örneklerle durum izah edilmiştir.  

Mükelleflerin vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanacak KDV oranının %1 veya %8 olduğu ve oranı  değişen ürüne ilişkin yüklenilen KDV’nin iade edilebileceği durumlarda iade talep dilekçesinin 429 Nolu VUK Genel Tebliğinde belirtilen  “standart iade talep dilekçesi” ile yapılması gerektiği  vurgulanmıştır.  

Öte yandan, 3065 sayılı KDVK’nun  29/2 md hükmüne göre iade talep süresi  için izleyen yıl içinde talep edilmesi koşuluyla bir hükme yer verildiği için iade talebinin kanunda belirtilen sürede yapılması  gerekmektedir. 

Uygulamada pek çok  vergi mükellefi iade talebi ile ilgili  bütün işlemlerini yaptığı halde, dönem KDV beyannamesinde rakamsal  olarak iade alacağını  gösterdiği halde ve üstelik  YMM raporu ile bu durum  vergi dairesi  kayıtlarına girdiği halde (YMM tarafından  düzenlenen rapor ve eklerinin tam olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yüklenilerek  buradan  onay  aldığı halde) standart iade talep  dilekçesi verilmediği iddiasıyla  mükelleflerin KDV iadeleri  ödenmemektedir.   Oysaki, ortada gerek mükellefler tarafından  ve gerekse YMM’ler tarafından  bütün işlemler noksansız olarak  yapılarak  Bakanlıktan onay  alındığı  halde mükelleflerin standart dilekçe vermediği  gerekçesiyle müktesep haklarının  çiğnenmesi  hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, geçmiş dönemlerde bu gibi formalitesel eksiklikler nedeniyle KDV iadelerini alamayan mükellefler bu haklı durumlarını, vergi yargısının  hakemliğine müracaat  ederek mahkeme kararları  ile elde ettikleri  görülmektedir.  Bize göre, KDV iadelerinin ödenmemesi ile ilgili idarece ileri sürülen gerekçeler genel tebliğe dayalı olduğu için hukuka uygun bir red sebebi olamaz.

11.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM