YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comAdi Komandit Şirketin, Komanditer Ortağının E-Beyan, E-Bildirim Verip Vermeyeceği

Adi komandit şirketlerde komandite ve komanditer olmak üzere (2) tür ortak mevcuttur. Komanditer ortakların sorumluluğu koydukları sermayeler ile sınırlıdır; buna karşılık komandite ortakların sorumluluğu sınırlandırılmamıştır.

193 sayılı GVK ‘da söz konusu ortaklar açısından ikili bir ayrıma yer verilmiştir. Bu kapsamda şirketin faaliyeti ne olursa olsun komanditer ortakların şirket kazancından aldığı pay, vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iradıdır. [1] Bununla birlikte serbest meslek faaliyeti hariç olmak üzere, komandit şirketin faaliyeti ne olursa olsun komandite ortakların payı ise ticari kazanç sayılır. [2]

Adi komandit şirketlerde tutulacak defter mutlak surette bilanço esasına göre tutulmalıdır. GVK ‘nın md. 65 hükmüne göre, adi komandit şirketlerin serbest meslek faaliyetinde bulunmaları halinde bu şirketlerin ortaklarından, komandite ortakların bu şirketlerden elde ettikleri kazanç serbest meslek kazancı sayılır.

Diğer taraftan kolektif şirketlerde olduğu gibi adi komandit şirketler de gelir vergisi stopajı açısından vergi sorumlusu ve KDV açısından vergi mükellefi sıfatı ile vergilendirmeye muhatap alınmışlardır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, bir adi komandit şirkette komanditer ortağın payı ile ilgili olarak şahsi kazancı tevkif suretiyle vergilendirilmemiş menkul sermaye iradı olarak vergilendirilecektir.

Komandite ortağın şirket kazancından aldığı pay ticari kazanç olarak vergilendirilecektir.

Yaşanan bir somut olayda, adi komandit şirketin komanditer ortağının BA / BS bildirimi, beyanname ile ilgili e-beyan hakkında 213 sayılı VUK mük. Md. 355 uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının yasal olup, olmadığı dava konusu edilmiştir. Somut olayda, açılan dava ile ilgili 2008 yılı için beyan ve bildirim vermeyen komanditer ortak açısından kesilen cezalar iptal edilmiştir. [3]

Öte yandan, adi ortaklığın kesin miazn bildirimi verme yükümlülüğünü bulunup bulunmadığı hakkında ise, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ‘nın verdiği bir özelge de; 403 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre (3. Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler) “kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan adi ortaklığın kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır” şeklinde idari görüş verilmiştir. [4]


[1] Bkz.  GVK md. 75/2-2

[2] Bkz.  GVK md. 37, 52, 65/3

[3] Bkz.  Danıştay 3. Daire 05.04.2011 tarih ve E:2010/93 – K:2011/1006 ve ayrıca ilgili olarak Bkz. İzmir 1. Vergi Mahkemesi 08.05.2014 gün ve E:2014/193 – K: 2014/636 sayılı kararlar

[4] Bkz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 06.11.2013 gün ve 1748 sayılı özelgesi

08.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM