YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comSosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Teşviği Hatalı Mı Sorguluyor?

İşverenlerin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkân sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime açıldığı Sosyal Güvenlik Başkanlığı www.sgk.gov.tr internet sitesinde 10.05.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda; belirtilmiştir.

Duyuruda; Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr  adresinden “E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek eşilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilecektir.  “Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103), geçici 20’nci (37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRAN SİSTEMİ HANGİ VERİ GİRİŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPIYOR?

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VERİLME SÜRESİ  

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili hususlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86 ila 91 inci maddeleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 ve 103’üncü maddelerinde ve İşveren Uygulama Tebliği’nde düzenlenmiştir.

Resmî Gazete Tarihi: 12.05.2010 tarihinde 27579 Sayısı ile yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin İkinci Bölümü’nde;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması

“MADDE 102 – (1) İşverenler, bir ay içinde Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine tabi çalıştırdığı sigortalıların, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalıların ve 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların,

a) Sosyal güvenlik sicil numaralarını,

b) Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını,

c) Prim ödeme gün sayılarını,

ç) Sigorta primine esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık tutarlarını,

d) İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini,

e) Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik çalışma nedenlerini,

f) Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini,

g) Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primlerini,

ğ) Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların mesleki oda kayıt numarasını,

h) İşverenin kamu idaresi olması halinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı ve soyadını,

ı) Kurumca belirlenen diğer bilgilerini,

taşıyan ve çalıştırılan sigortalının durumuna uygun olan örneği Ek-9, Ek-9/A ve Ek-9/A1’de bulunan aylık prim ve hizmet belgesi (Değişik ibare:RG-16/6/2011-27966) , örneği Ek-9/B’de yer alan aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesi ve Ek-9/B1’de yer alan yıllık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesi ile örneği Ek-9/C ve Ek-9/C1’de yer alan yıllık itibari hizmet süresi prim belgesini, (Değişik ibare:RG-29/5/2016-29726) (13) bu maddenin üçüncü ve on sekizinci fıkrasında belirtilen süre içinde e-sigorta kanalıyla Kuruma vermekle; (Değişik ibare:RG-16/6/2011-27966) sigortalı çalıştırmadığı takdirde, sigortalı çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-16/6/2011-27966) onbeş gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür

3) (Değişik: RG-29/5/2016-29726) (13) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için cari aya ilişkin düzenlenecek asıl, ek veya iptal nitelikteki örneği Ek-9’da bulunan aylık prim ve hizmet belgesini;

a) Özel nitelikteki işyeri işverenleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

b) Resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise, en geç belgenin ilişkin olduğu (Değişik ibare: RG-5/12/2017-30261)(22) ayı takip eden ayın 23’ünde,

c) Bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında; bazı resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince;

1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

2) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu (Değişik ibare: RG-5/12/2017-30261)(22) ayı takip eden ayın 23’ünde,

Saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. denilmiştir.

Bu duruma göre; Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin, işyerinin özel sektöre ait bir işyeri olması halinde, en geç hizmetlerin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar gönderilmesi gerekir.

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde 01/01/2019 ila 31/01/2019 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2019/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi, SGK’ya en geç 23 Şubat 2019 tarihine kadar gönderilir.

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN SGK’YA VERİLME SÜRESİ

İşverenler, işe giriş – çıkış işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna e-sigorta kanalıyla elektronik ortamda göndermekle yükümlüdür. İşe girişler en geç personelin işe giriş tarihinden 1 gün öncesinde Kuruma elektronik ortamda bildirilmekte olup, işe girişi yasal süresinde bildirilmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Bu durum, 5510 sayılı Kanun’un 8. maddesi 4/a kapsamı 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde “işverenler sigortalı sayılan kişileri belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Sigortalı bildirimi ve tescili

MADDE 8- İşverenler, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün Kuruma verilmesi halinde,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, Kuruma verilmesi halinde,

c) Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, işten ayrılmış olsalar dahi, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren üç ay içinde, Kuruma verilmesi halinde,

Sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Bu duruma göre; 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için, istisnalar dışında sigortalı işe giriş bildirgeleri sigortalı çalışmaya başlamadan önce, işverenlerce e-sigorta yoluyla SGK’ya verilmelidir.

SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİNİN SGK’YA VERİLME SÜRESİ

5510 sayılı Kanuna göre (4/a) kapsamında sigortalı sayılanlar için düzenlenen sigortalı işten ayrılış bildirgesini, sigortalının hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Kuruma e-sigorta yoluyla verilmesi gerekmektedir.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi

MADDE 25 – (1) Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5/A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır.

(2) Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi de süresinde verilmiş sayılır.

Bu duruma göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, işten ayrılan her bir sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi ve bu bildirgelerin SGK’ya e-sigorta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde, bu durumun, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. 10 günlük süre, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.

POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANI İŞVEREN TEŞVİKLERİ

4447 GEÇİCİ 10. MD. (06111)

4447 GEÇİCİ 19. MD. (17103/27103)

5510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN İNDİRİM (5 PUANLIK İNDİRİM)

     

İŞKUR kaydı olursa ilave 6 ay teşvik hak eder.

İŞKUR kaydı olmadan bu teşvikten faydalanılamaz

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.

İşçinin işe girdiği tarihten önce 6 ay işsiz olması

İşçinin işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden fazla 4/a-b-c kapsamında sigortalılığı olmaması gerekir

Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir

18 yaşından küçükler faydalanamaz. (18 yaşını doldurduktan sonra kalan süreler kullanılır)

18 yaşından küçükler bu teşvikten faydalanır

Kesinleşmiş idari para cezası veya prim borcu bulunmamalıdır

İşçinin işe girdiği tarihten önceki 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olması gerekir

İşçinin işe girdiği tarihten önceki takvim yılında çalışan sayısına ilave olması gerekir

İhale konusu işler kapsama girmemektedir. (Sadece Ziraat ve Halk Bankası tarafından ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler bu teşvik kapsamındadır.)

İşçinin sağladığı şartlara göre 54 aya kadar teşvik verilir

İşçinin sağladığı şartlara göre 12 ay veya 18 ay teşvik verilir

 

Son 6 ay işçi ortalaması sıfırsa, işe giren işçi o ay teşvikten faydalanır

İşe girilen aydan önceki takvim yılında işçi ortalaması sıfır ise, işçi çalıştırılmaya başlanan ayı takip 3. aydan faydalanır.

 

 

POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANI TEŞVİĞİ HATALI MI SORGULUYOR?

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103), geçici 20’nci (37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin “sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle” kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmekte olmasına rağmen “SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Tarihlerini sistem verilen Aylık Prim Hizmet Belgeleri üzerinden verileri almaktadır.”

Aylık Prim ve Hizmet Belge verme süresi en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde verildiği ve “Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı sigortalı işe giriş ve işten çıkış tarihlerini Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden alması nedeniyle” sistemin dönem içerisinde verilen İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirge sisteminden veriler alıp sorgulamadığından Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı teşviklerin hatalı sorgulama yapmasına sebebiyet vermektedir.

ÖRNEKLE AÇIKLAYALIM

 • İşveren Sistemi Kullanıcı Girişinden www.sgk.gov.tr  adresinden “E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi” ne giriş yapalım;

EKRAN 1:

 • 13 Haziran 2019 tarihinde SGK İşe Giriş Bildirgesi verilerek işe giren sigortalı 20 Haziran 2019 tarihinde İşten Çıkış Bildirgesi verilerek işten çıkışı yapılmıştır. Sigortalının önceki 3 ayda “8” gün sigorta günü olup 17103 Teşvik Uygulamasına göre işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden az sigorta günü bulunmaktadır.
 • 10 Temmuz 2019 Tarihinde firmamıza iş başvurusu yapan bu işçinin Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranında Teşvik Sorgulamasını yaptığımızda sistemde ilgili sigortalının 17103/4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİĞİNE UYGUN OLMADIĞI “5510 SAYILI KANUN 81. MADDE 1. FIKRA (I) BENDİ TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.”

EKRAN 2:

 • 13 Haziran 2019 tarihinde SGK İşe Giriş Bildirgesi verilerek işe giren sigortalı 20 Haziran 2019 tarihinde İşten Çıkış Bildirgesi verilerek işten çıkış yapılmış olan sigortalının önceki 3 ayda “8” gün sigorta günü olup 17103 Teşvik Uygulamasına göre işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden az sigorta günü bulunmakta olan 10 Temmuz 2019 tarihinde firmamıza iş başvurusu yapan bu işçinin 17103 Teşvik Uygulamasından neden yararlanmadığını ilgili “Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranında” sorgulamasını yaptığımızda;
 • Teşvikten yaralanmazsınız.
 • “Sigortalının cari dönem içinde işe giriş veya işten ayrılış bildirgesi bulunmuştur. Cari aya ait belgenin verilmesi gerekn son günden sonra tanımlama menüsünü kullanınız.” denilmektedir.

EKRAN 3

 • 13 Haziran 2019 tarihinde SGK İşe Giriş Bildirgesi verilerek işe giren sigortalı 20 Haziran 2019 tarihinde İşten Çıkış Bildirgesi verilerek işten çıkış yapılmış olan sigortalının önceki 3 ayda “8” gün sigorta günü olup 17103 Teşvik Uygulamasına göre işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden az sigorta günü bulunmakta olan ve “17103 Teşvik Uygulamasından yararlanması gereken” 10 Temmuz 2019 tarihinde firmamıza iş başvurusu yapan işçinin Sigorta İşe Giriş Bildirgesini vererek tekrar “Teşvik Sorgulamasını” yaptık;

EKRAN  4

 

 • 13 Haziran 2019 tarihinde SGK İşe Giriş Bildirgesi verilerek işe giren sigortalı 20 Haziran 2019 tarihinde İşten Çıkış Bildirgesi verilerek işten çıkış yapılmış olan sigortalının önceki 3 ayda “8” gün sigorta günü olup 17103 Teşvik Uygulamasına göre işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden az sigorta günü bulunmakta olan ve “17103 Teşvik Uygulamasından yararlanması gereken” 10 Temmuz 2019 tarihinde firmamıza iş başvurusu yapan işçinin Sigorta İşe Giriş Bildirgesini vererek “TEŞVİK VE TANIMLAR EKRANINDAN” ilgili sigortalının teşvikini sorguladık.

EKRAN  5

 • 13 Haziran 2019 Tarihinde SGK İşe Giriş Bildirgesi verilerek işe giren sigortalı 20 Haziran 2019 tarihinde İşten Çıkış Bildirgesi verilerek işten çıkış yapılmış olan sigortalının önceki 3 ayda “8” gün sigorta günü olup 17103 Teşvik Uygulamasına göre işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden az sigorta günü bulunmakta olan ve “17103 Teşvik Uygulamasından yararlanması gereken” 10 Temmuz 2019 tarihinde firmamıza iş başvurusu yapan bu işçinin Sigorta İşe Giriş Bildirgesini vererek “TEŞVİK VE TANIMLAR EKRANINDAN” ilgili Sigortalının teşvikini sorguladığımızda Ekranda  “!!! SİGORTALI İÇİN KAYDEDİLECEK TEŞVİK BULUNMAMAKTADIR” uyarısı vermiştir.

EKRAN  6

 • 13 Haziran 2019 Tarihinde SGK İşe Giriş Bildirgesi verilerek işe giren sigortalı 20 Haziran 2019 tarihinde İşten Çıkış Bildirgesi verilerek işten çıkış yapılmış olan sigortalının önceki 3 ayda “8” gün sigorta günü olup 17103 Teşvik Uygulamasına göre işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden az sigorta günü bulunmakta olan ve “17103 Teşvik Uygulamasından yararlanması gereken” 10 Temmuz 2019 tarihinde firmamıza iş başvurusu yapan bu işçinin “Sigorta İşe Giriş Bildirgesini vererek” TEŞVİK VE TANIMLAR EKRANINDAN ilgili sigortalının 17103/4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDE’sinden neden faydalanmadığını sorguladığımızda;
 • Teşvikten yaralanmazsınız
 • Sigortalı için 23.07.2019 tarihinden sonra teşvik başvurusunda bulunabilirsiniz.

Uyarısı vermektedir. 

EKRAN  7:

 • POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINDA TEŞVİK SORGULAMASINI şimdi işe girdiği tarihten önceki 3 ayda Sigorta İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi verilmemiş olan bir işçinin;
 • 10 Temmuz 2019 Tarihinde Firmamıza iş başvurusu yapan bu işçinin Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranında Teşvik Sorgulamasını Yaptığımızda Sistemde ilgili Sigortalının hem 17103 / 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU hem de “5510 SAYILI KANUN 81. MADDE 1. FIKRA (I) BENDİ TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.” 17103 / 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.”

EKRAN  8

 • 10 Temmuz 2019 Tarihinde Firmamıza iş başvurusu yapan bir işçinin işe girdiği tarihten önceki 3 ayda Sigorta İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi verilmemiş olan bir işçinin POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINDA TEŞVİK SORGULAMASINI yaparak hem 17103 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU hem de “5510 SAYILI KANUN 81. MADDE 1. FIKRA (I) BENDİ TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.” 17103 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU belirtilmiş olup,
 • 10 Temmuz 2019 tarihinde firmamıza iş başvurusu yapan bu işçinin Sigorta İşe Giriş Bildirgesini vererek “TEŞVİK VE TANIMLAR EKRANINDANilgili sigortalının 17103/4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDE ’sine istinaden ne kadar teşvik tutarından yararlandığını sorguladık.

EKRAN  9

Sonuç olarak

İşverenlerin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkân sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime açıldığı Sosyal Güvenlik Başkanlığı www.sgk.gov.tr internet sitesinde 10.05.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda belirtilmiştir. Duyuruda; “Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103), geçici 20’nci (37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin “sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle” kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmiştir.

Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış tarihlerini” (Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5/A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır.) https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap sistem üzerinden veri almaması;

Aylık Prim Hizmet Belgesi sistemi üzerinden alınması ve “Aylık Prim ve Hizmet Belge verme süresi en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde verilmesi nedeniyle” sistemin dönem içerisinde verilen İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirge sisteminden veriler alıp sorgulamadığından Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Teşviklerin “hatalı sorgulama” yapmasına sebebiyet vermektedir.

Yukarıda örnekte de açıklamaya çalıştığımız üzere 13 Haziran 2019 Tarihinde SGK İşe Giriş Bildirgesi verilerek işe giren sigortalı 20 Haziran 2019 tarihinde İşten Çıkış Bildirgesi verilerek sigortalının işten çıkış yapılmıştır. Sigortalının önceki 3 ayda “8” gün sigorta günü olup “17103 Teşvik Uygulamasına göre işe girdiği tarihten önceki 3 ayda 10 günden az sigorta günü bulunmaktadır.”

10 Temmuz 2019 Tarihinde Firmamıza iş başvurusu yapan bu işçinin Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranında Teşvik Sorgulamasını yaptığımızda Sistemde ilgili Sigortalının 17103 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİĞİNE UYGUN OLMADIĞI “5510 SAYILI KANUN 81. MADDE 1. FIKRA (I) BENDİ TEŞVİĞİNE UYGUN OLDUĞU BELİRTİLMİŞ olup, ilgili kişinin 17103 Teşvik uygulaması kapsamına girmesi gerekirken “Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Teşviklerin Hatalı Sorgulama yapmasına sebebiyet vererek, “5510 SAYILI teşvik uygulmasını seçmiştir.

Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizler sonucu işsiz sayısı artışlar göstermekte olup ağır bir şekilde hissettiğimiz işsizliğe karşı ülkemizin ekonomi yönetimi önlem almaya çalışarak işsizliğe çare aranmaktadır.  2017 yılında İstihdam Şurasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli istihdam seferberliğine açıklanmış, geçtiğimiz günlerde “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla Türkiye’de 2019 yılının istihdam seferberliği başlatılmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı’nda işverenlere sağlanacak destek paketlerini açıklayarak işverenlerin istihdamına katkıları anlatılmıştır.

İşverenler yaşanan bu ekonomik krizde istihdam etmek istediği çalışanları İstihdam Teşvikleri kapsamında işe alıp işçilik maliyetlerini düşürmek istemektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işverenlerin işe alınacak personellerini buradan sorguladığında yukarıdaki örnekte belirttiğimiz üzere teşviklerin hatalı sorgulaması nedeniyle işverenlerin işe alımlarını zorlaştıracağını düşünmekteyiz. Bu nedenle işverenlerin teşvik sorgulaması açısından işlerini kolaylaştıran “Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranın İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin (Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5/A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır.) işten çıkış bildirgeleri verilme süresi olan “10” gün içinde revize edilmiş olarak https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap “Sisteminde entegre edilmesi halinde Hatalı Teşvik Sorgulaması” nın önüne geçilmiş olunacaktır.

18.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM