YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.com    Her Yıl Ocak Ayında Alınması Gereken Fazla Çalışma Onayı Alınması Artık Gerekmiyor

 

Tarih: 25.08.2017

4857 sayılı İş Kanununda “fazla çalışma” kavramı, İş Kanununun 41-43.madde hükümlerinde düzenlenmiştir. Kanuna göre; Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.

Yine kanuna göre; İş Kanunu fazla mesai yaptıracak işverenin işçisinden onay almasını zorunlu kılınmıştı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmelik uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekiyordu. İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde de sözleşmenin yapıldığı yıl için işçiden fazla mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek, takip eden yıllarda her işçiden her yıl Ocak ayında fazla mesai onay belgesinin alınarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmekteydi. Zira, bu yazının alınmaması halinde her bir personel için 246 TL idari para cezasının olduğunu da belirtmek isteriz.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 Sayılı Resmi Gazete’de İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı, Yayınlanan yönetmeliğe göre iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bunlardan ilki artık her yılın Ocak ayında, fazla çalışma onayı alınması gerekmiyor. Diğer bir yenilik de, fazla çalışma yapmak istemeyen çalışan, en az 30 gün önceden yazılı bildirimle fazla çalışmadan vazgeçebiliyor. 

 

 

25 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30165

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Bakanlık ilgili yönetmelikle yapılan bu değişiklikle  Meslek Mensubu ve İşveren üzerinden bürokrasinin azaltılması adına önemli bir değişiklik yapılmıştır

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM