YAZARLARIMIZ
Muhammed Orhan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhammedorhan61@gmail.comYurtiçi ve Yurtdışı Zararların Mahsubu Nasıl Yapılır?

İşletmelerin kuruluş nedeni, insanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti üretmektir. Bu amaçla gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında işletmeler kurulmaktadır. İşletmeciler söz konusu ihtiyaçları karşılarken kurdukları işletmenin devamlılığını ve kar elde etmeyi amaçlarlar. Bazen de kar yerine zarar da edebilmektedirler. Ortaya çıkan bu zararın sonraki dönemlerde elde edilebilecek karlardan mahsubu imkânı vardır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 9.maddesinde ortaya çıkan bu zararların, sonraki yıllarda elde edilen karlardan nasıl mahsup edileceği açıklanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı zararların nasıl mahsup edileceği hakkında maddeler halinde açıklamaya çalışacağım.

1. Yurtiçi Zararların Mahsubu:

            Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, yurtiçinde gerçekleşen zararlar, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır;

  1. Beş yıldan fazla nakledilmemesi
  2. Devralınan kurumlar devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır;
  • Son beş yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması
  • Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi

 

2.   Yurtdışı Zararların Mahsubu:

Türkiye’de Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurtdışı faaliyetlerinden doğan zararlar aşağıda yazılı belge ve bilgilerin yurtdışından alınarak yurtiçinde bağlı bulunduğu vergi dairesine teslimi halinde yapılabilmektedir;

      A. Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması

      B. Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde indirim konusu yapılır.

          Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.

          Türkiye’de indirim konusu yapılan yurtdışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurtdışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.

          Örneğin, ABC LTD.ŞTİ. 2017 yılında yurtiçinde 20.000 TL kazanç ile yurtdışında 30.000 TL zarar beyan etmiştir. 2018 yılında da yurtiçinde 30.000 TL kazanç ile yurtdışında 40.000 TL kazanç elde etmiştir.

--------------31.12.2017----------------------------

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI  10.000

                        690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI  10.000

Dönemin zarar kaydı

---------------------------------------------------

591 DÖNEM NET ZARARI 10.000

                        692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 10.000

Dönem zararının bilançoya virmanı

---------------------------------------------------

--------------31.12.2018----------------------------

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 70.000

                        691 DÖNEM KARI VERGİ Y.Y.KARŞ.   13.200

                        692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 56.800

Dönemin kar kaydı

---------------------------------------------------

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 56.800

                        590 DÖNEM NET KARI 56.800

Dönem karının bilançoya virmanı

---------------------------------------------------

Önemli not: 2018 Hesap Döneminde, 2017 yılının zararı olan 10.000 TL yılı da belirtilmek suretiyle beyannamede gösterilir.

 

 

 

 

Beyannamede Kurumlar Vergisi hesaplaması;

 

Ticari Bilanço Karı                      70.000

Geçmiş Yıl Zararları (2017)       (10.000)

Kurumlar Vergisi Matrahı         60.000

Hesaplanan Kurumlar Vergisi    13.200

 

Faydalı olması dileğiyle

Saygılarımla

 

Kaynak:

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

2. Muhasebe tebliği

14.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM