YAZARLARIMIZ
Muhammed Kutub Bağırgan
Vergi Direktörü
EMA YMM A.Ş.
muhammed.bagirgan@emaymm.com.tr2023 Yılı Enflasyon Muhasebesi (Öz Sermaye Kalemleri)

Not: VUK Geçici 33. Madde ve yayımlanan tebliğ taslağı sonrası, aşağıda yer verilen bilgilendirme yazısının kapsamı, yine tebliğ taslağına dayanarak ve 31.12.2023 tarihinde yapılması planlanan “Enflasyon Düzeltmesine” ilişkin olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu yazı içeriği, taslağın resmi gazetede yayımlanmasını müteakip kitaplaştırılarak konunun ilgililerine sunulacaktır.

Öz Sermaye Kalemleri İçin Düzeltme Yapılacak Mı?

Esasen öz sermaye kalemleri de, parasal olmayan kıymet adledilmekte ve enflsasyon düzeltmesine tabi olmaktadır.

Ancak,

 1. Öz sermaye kalemlerinden bir kısmı, düzeltilmiş değerleri ile 31.12.2023 tarihli bilançoda yer alacak ve bir sonraki döneme aktarılacakken;
 2. Bir kısmı ise düzeltilmeyerek yani diğer bir ifade ile bilançoda düzeltilMEMİŞ değerleriyle yer alacaktır.
 3. Yine bir kısım öz sermaye kalemleri ise, düzeltme işlemine tabi olmaksızın yok edilecek, yani düzeltilmiş bilançoda hiç gösterilmeyecektir.

2023 Sonu DÜZELTİLMİŞ DEĞERLERİ İle Bilançoda Görünecek Öz Sermaye Kalemleri Hangileridir?

2023 dönem sonu bilançosunda yer alan öz sermaye kalemlerinden, düzeltilmiş değerleri ile görünecek olanlar aşağıdaki gibidir:

 1. Sermaye,
 2. Sermaye düzeltmesi olumlu ve olumsuz farkları,
 3. Hisse Senetleri İhraç Primleri,
 4. Hisse Senedi İptal Karları,
 5. Yasal Yedekler,
 6. Statü Yedekleri,
 7. Olağanüstü Yedekler,
 8. Özel Fonlar,

a. (VUK – 328 ve 329) Sabit Kıymet Yenileme Fonu,
b. (VUK – 325/A) Girişim Sermayesi Fonu,
c. (KVK 5/1-e) İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Fonu,
d. (KVK 5/1-j) Finansal Kiralama Şirketleri vb.’ne Yapılan Taşınır ve Taşınmaz Satış Kazancı ile Kira Süresi Sonunda Devralma Sonucu Oluşan Kazanç İstisnası Fonu,
e. (KVK 5/1-k) Varlık ve Hakların, Varlık Kiralama Şirketlerine Satışı ve Bu şirketlerin Satışı Sonucu Oluşan Fonlar,
f.
(6111, 6736, 7143, 7326, 7440 Sayılı Kanunlar) Stok Affı İçin Oluşturulan Karşılık Hesapları,
g. (6491 Sayılı Kanun) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapsamında İstisna Tutarı Üzerinden Girişim Sermayesi Yatırımları İçin Ayrılan %2 fon,
h. (5746 Sayılı Kanun) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Kapsamında İstisna Tutarı Üzerinden Girişim Sermayesi Yatırımları İçin Ayrılan %2 fon,

9- (GVK Geçici 85, 90 Ve 93, KVK Geçici 15 Ve 5811 Sayılı Kanunlar) Varlık Barışı Kapsamında İşletmeye Konulan ALTIN, TAŞINMAZ Gibi Parasal Olmayan Kıymetler İçin Ayrılan Karşılık Hesabı.

2023 Sonu DüzeltilMEMİŞ DEĞERLERİ İle Bilançoda Görünecek Öz Sermaye Kalemleri Hangileridir?

2023 dönem sonu bilançosunda yer alan öz sermaye kalemlerinden bazıları, parasal kıymet olarak kabul edilecek ve düzeltmeye tabi tutulmayacaktır, diğer bir ifade ile bilançoda düzeltilmemiş değerleriyle yer alacaktır. Bilançoda düzeltilMEMİŞ değerleri ile görünecek olan öz sermaye kalemleri aşağıdaki gibidir:

 1. (VUK 280/A) Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemelerinden Kaynaklanan Tutarın Vergilendirilmeesi İçin Oluşturulan Fon Hesapları,
 2. (GVK Geçici 84, 5746 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gibi) Gelir/kurumlar vergisi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmayan hibeler (AB Fonlarından Alınanlar Gibi) nedeniyle ilgili mevzuat dâhilinde oluşturulan fon hesapları,
 3. (GVK Geçici 85, 90 Ve 93, KVK Geçici 15 Ve 5811 Sayılı Kanunlar) Varlık Barışı Kapsamında İşletmeye Konulan ALTIN, TAŞINMAZ DIŞINDA KALAN Kıymetlerin (Örneğin, Para, Döviz, Menkul Kıymet) Gibi Parasal Kıymetler İçin Ayrılan Karşılık Hesabı.

Varlık Barışı Fonu İçin Ayrımı Nasıl Yapacağız?

Varlık barışı fonları (GVK Geçici 85, 90 Ve 93, KVK Geçici 15 Ve 5811 Sayılı Kanunlar) için bilançoda düzeltilmiş yahut düzeltilmemiş değerleri ile gösterirken  bildirilen kıymetin ALTIN, TAŞINMAZ MI DEĞİL Mİ buna bakılarak hareket edilmesi gerekmektedir.

Eğer oluşan fona ilişkin bildirilen kıymet ALTIN VE TAŞINMAZ ise bu kıymet parasal olmayan kıymet hüviyetinde olacağı için, düzeltilerek gösterilecektir.

Eğer oluşan fona ilişkin bildirilen kıymet ALTIN VE TAŞINMAZ DIŞINDA KALAN Kıymetlerden ise (Örneğin, Para, Döviz, Menkul Kıymet) bu kıymetler Parasal Kıymetler olacağı için düzeltilmeden gösterilecektir.

2023 Sonu BİLANÇODA GÖSTERİLMEYEREK YOK EDİLECEK Öz Sermaye Kalemleri Hangileridir?

Yukarıda da açıklandığı üzere, öz sermeye kalemlerinden bazıları düzeltilmiş değerleri ile bazıları ise düzeltilmemiş değerleri ile 01.01.2024 yılına taşınacaktır. Lakin bazı öz sermaye kalemleri ise ne düzeltme işlemine tabi olacak ne de 01.01.2024 tarihine taşınacaktır.

Firmalarca yapılacak enflasyon düzeltmesi sonrası yok edilecek öz sermaye kalemleri aşağıdaki gibidir:

 1. (VUK 298/Ç) Vergisiz – Sürekli Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabı,
 2. (VUK Geçici 31 Ve Geçici 32) Vergili – Geçici Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabı,
 3. İştirakleri İle Bağlı Ortaklar Yeniden Değerleme Dolayısıyla Oluşmuş Değer Artışlarından Kaynaklı İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Hesabı,
 4. Geçmiş Yıl Karları Hesapları (Enf Düz. Neticesinde Oluşan Değil) (2022 Yılı Ve Öncesi)
 5. Geçmiş Yıl Zararları Hesapları (Enf Düz. Neticesinde Oluşan Değil) (2022 Yılı Ve Öncesi)
 6. 2023 Yılı Sonu Dönem Net Karı Veya Zararı (2023 yılı için vergi matrahı düzeltme öncesi tabloya göre oluşturulacağı için bu döneme dair oluşan dönem karı veya zararı oluşacaktır.)

2023 Yılı Öncesi Geçmiş Yıl Karları Yahut Zararları İle 2023 Yılı Dönem Net Karı Veya Zararı İçin Nasıl İşlem Yapılacak?

2023 yılı öncesi dönemlere ait olan (2022, 2021 …) ve öz kaynaklar içinde gösterilen Geçmiş Yıl Karları yahut Zararları, 2023 yılı sonunda herhangi bir düzeltmeye tabi tutulmadan, enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkacak Enflasyon Düzeltme Hesabına aktarılmak suretiyle kapatılacak yani yok edilecektir.

Ayrıca, 2023 yılı sonu vergi matrahı, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmadan önce hazırlanan mali tablolara göre hazırlanacaktır. Enflasyon düzeltmesi öncesi ortaya çıkan 2023 yılı Dönem Net Karı yahut Zararı hesabı da, 2023 yılı sonunda herhangi bir düzeltmeye tabi tutulmadan, enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkacak Enflasyon Düzeltme Hesabına aktarılmak suretiyle kapatılacak yani yok edilecektir.

Peki 2023 Yılı Enflasyon Düzeltmesinden Kaynaklanan (Düzeltme Sonrası Tespit Edilen) Kar/Zarar Farkları Ne Olacak?

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun Parasal olmayan varlık ve kaynaklara dair ortaya çıkacak kar/zarar farkı, diğer bir ifade ile düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kâr veya zararı düzeltilmiş bilançoda öz kaynaklar içinde, Geçmiş Yıllar Karları/Zararları hesabının alt hesabında (Örn: 2023 Yılı Enf. Düz. Kaynaklanan Geçmiş Yıl Karı veya Zararı Hesabı)  izlenecektir.

2023 yılı bilançonun düzeltmesinden kaynaklanan ve Geçmiş Yıllar Karları/Zararları hesabının alt hesabında izlenen bu tutarlar, 2024 yılı (ilk geçici dönemi dahil) ve izleyen yıllarda da düzeltmeye tabi tutulur.

Bu fark, bir önceki başlıkta değerlendirilen ve 2023 yılı öncesi geçmiş yıl karı yahut zararı olmadığını hatırlatmak isteriz.

Peki 2023 Yılı Enflasyon Düzeltmesi Neticesinde (Düzeltme Sonrası Tespit Edilen) ZARAR ortaya Çıkarsa Ne Olacak?

Mükellefler, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolarının düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarını, düzeltme işlemi neticesinde oluşan ÖZ SERMAYE FARKLARINA MAHSUP edebilecekler ve 2023 hesap dönemi sonuna ait düzeltilmiş bilançoya ait nihai kâr ya da zarar rakamına ulaşacaklardır.

Geçmiş Yıllara Ait VE Beyannamelerde Gösterilen MALİ ZARARLAR daYok Edilecek Mi?

Bilindiği üzere, ticari kar/zarar kavramı ile mali kar/zarar kavramı birbirinden çok farklıdır. Bir firma ticari olarak zararda iken mali anlamda kar ortaya çıkabilmekte yahut ticari olarak kar durumu varken, vergilendirilebilir bir mali kar ortaya çıkmayabilmektedir. Bu nedenle firmaların bilançolarında yer alan geçmiş yıl zararları ile beyannamelerinde gösterdikleri mali zararlar birbiriyle örtüşmemektedir.

Firmalar tarafından 2023 yılı hesap dönemine ait gelir/kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan indirilemeyen geçmiş yıl mali zararları ile cari dönem mali zararları matrahın tespitinde MUKAYYET DEĞERLERİ İLE dikkate alınacaktır.

Diğer bir ifade ile 1/1/2024 tarihinden sonra verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinde beyan edilen vergi matrahlarının tespitinde, (düzeltme öncesi bilançolara dayanan) 2023 yılı mali zararı ve önceki yıllara ait indirilemeyen geçmiş yıl mali zararları HERHANGİ BİR DÜZELTMEYE TABİ TUTULMAKSIZIN YAHUT YOK EDİLMEKSİZİN mukayyet değerleri ile dikkate alınrak indirim konusu yapılabilecektir.

Peki 2023 Yılı Enflasyon Düzeltmesinden Kaynaklanan (Düzeltme Sonrası Tespit Edilen) Kar/Zarar Farkları Vergilendirilecek Mi?

Hayır. Uzun yıllardır yapılmayan Enflasyon Düzeltmesi işlemi sonrası geçiş dönemi için tekrar düzeltme işlemi yapılması halinde (Örn: 2003 yılı ve yine 2023 yılı) ilk yıl için hesaplanan ve 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan (düzeltme sonrası tespit edilen) geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmez.

Geçiş dönemi atlatıldıktan sonra (Örn: 2004 ve yine 2024 yılı için) ortaya çıkacak ve ilgili dönemlerin bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan (düzeltme sonrası tespit edilen) geçmiş yıl karı VERGİYE TABİ TUTULACAK, geçmiş yıl zararı ise ZARAR OLARAK KABUL EDİLECEK.

Örneğin; Bilanço esasına göre defter tutan ve hesap dönemi takvim yılı olan (K) işletmesinin 31/12/2023 tarihli bilançosunda öz sermaye kalemleri aşağıdaki başlıklar itibarıyla oluşmuştur.

Mevcut Özkaynak Kalemleri

Sermaye

Sermaye Düzeltmesi Olumlu/Olumsuz Farkları (2004 yılından kaynaklanan)

Hisse Senetleri İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Karları

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Mük 298/Ç Yeniden Değ.)

İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Yasal Yedekler

Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekler

Özel Fonlar (Sabit Kıymet Yenileme Fonu)

Geçmiş Yıl Zararları (-) (Düzeltme öncesi dönemlerden kaynaklanan Örn: 2022)

2023 Yılı Dönem Net Zararı (-)

Enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra yukarıdaki öz sermaye kalemlerinden aşağıda sayılan kalemler bilançoda düzeltilmiş değerleriyle yer alacaktır.

Düzeltilmiş Değerleri İle Gösterilecek Özkaynak Kalemleri

Sermaye

Sermaye Düzeltmesi Olumlu/Olumsuz Farkları (2004 yılından kaynaklanan)

Hisse Senetleri İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Karları

Yasal Yedekler

Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekler

Özel Fonlar (Sabit Kıymet Yenileme Fonu)

Geçmiş Yıl Karları Zararları (-) (2023 Yılı Düzeltmesinden Kaynaklanan)

Nihai olarak diğer kalemler ise sıfırlanacak, bir başka ifade ile düzeltilmiş bilançoda gösterilmeyecektir.

Sıfırlanacak/Bilançoda Gösterilmeyecek Özkaynak Kalemleri

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Mük 298/Ç Yeniden Değ.)

İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Geçmiş Yıl Zararları (-)(Düzeltme öncesi dönemlerden kaynaklanan Örn: 2022)

2023 Yılı Dönem Net Zararı (-)

Enflasyon Düzeltmesi İşlemi Öncesi SERMAYEYE EKLENEN kıymetler için Durum Ne Olacak?

2023 yılı bilançosunda yer alan 500- Sermaye Hesabının, enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ve düzeltilerek bir sonraki döneme aktarılması gerekmektedir.

Ancak 1/1/2024 tarihinden önce ayrılmış olan ve sermayeye ilave edilen yeniden değerleme değer artış fonu, iştirakler yeniden değerleme artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları, 31/12/2023 tarihli bilançonun düzeltilmesi sırasında artış olarak dikkate alınmayacak ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

500- Sermaye Hesabının, düzeltmeye esas tutarına ulaşılırken (SERMAYEYE İLAVE EDİLMİŞ OLAN);

 1. (VUK 280/A) Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemelerinden Kaynaklanan Tutarın Vergilendirilmeesi İçin Oluşturulan Fon Hesabına ilişkin, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla ortaya çıkmış alacak bakiyesi tutarı,
 2. (VUK 298/Ç) Vergisiz – Sürekli Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabının tutarı,
 3. (VUK Geçici 31 Ve Geçici 32) Vergili – Geçici Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabının tutarı,
 4. (GVK Geçici 85, 90 Ve 93, KVK Geçici 15 Ve 5811 Sayılı Kanunlar) Varlık Barışı Kapsamında İşletmeye Konulan ALTIN, TAŞINMAZ DIŞINDA KALAN Kıymetlerin (Örneğin, Para, Döviz, Menkul Kıymet) Gibi Parasal Kıymetler İçin Ayrılan Karşılık Hesabının tutarı,
 5. Parasal nitelikli olan benzer diğer fon hesaplarından kaynaklı tutarlar,

500 – Sermaye Hesabından DÜŞÜLÜR.

01.01.2024 TARİHİNDEN ÖNCE 500-SERMAYE HESABINA EKLENEN VE DÜZELTME ESNASINDA DÜZELTMEYE ESAS TUTARDAN DÜŞÜLECEK FONLAR

(VUK 280/A) Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemelerinden Kaynaklanan Tutarın Vergilendirilmeesi İçin Oluşturulan Fon Hesapları

(GVK Geçici 85, 90 Ve 93, KVK Geçici 15 Ve 5811 Sayılı Kanunlar) Varlık Barışı Kapsamında İşletmeye Konulan ALTIN, TAŞINMAZ DIŞINDA KALAN Kıymetlerin (Örneğin, Para, Döviz, Menkul Kıymet) Gibi Parasal Kıymetler İçin Ayrılan Karşılık Hesabı

(VUK 298/Ç) Vergisiz – Sürekli Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabı,

(VUK Geçici 31 Ve Geçici 32) Vergili – Geçici Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabı,

Parasal nitelikli olan benzer diğer fon hesaplarından kaynaklı tutarlar

Örneğin; 500- Sermaye hesabında görünen ilk “Düzeltmeye Esas Tutar” 10 Milyon TL’dir. Ancak bu sermaye hesabının için geçmiş yıllarda ayrılan ve sermayeye eklenen 1 Milyon TL Yeniden Değerleme fonu ile 2 Milyon TL Varlık Barışı kapsamında “Parasal Kıymet” bildirminde bulunmasından kaynaklı fon bulunmaktadır.

Mükellef, 31.12.2023 bilançosunun 500 –Sermaye Hesabını enflasyon düzeltmesine tabi tutarken, “Düzeltmeye Esas Tutar” olarak, 10 Milyon TL’yi değil, bu sermaye hesabına eklenen yeniden değerleme fonu ile parasal kıymet bildirimi içeren varlık barışı fonunu düşerek bulduğu tutarı (10 Milyon TL – 1 Milyon TL – 2 Milyon TL = 7 Milyon TL) esas alacaktır.

Netice itibariyle, bilançoda özkaynaklar grubunda yer alan bazı fonların, bu fonların ayrılmasına kaynak teşkil eden iktisadi kıymetlerin parasal ya da parasal olmayan kıymet olma durumuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulmayacağı belirlenecektir.

Enflsyon Düzetlmesinde Öz Sermaye Kalmelerine İlişkin Nihai Tablo

Mevcut Özkaynak Kalemleri

Düzeltilmiş Değerleri İle Gösterilecek Özkaynak Kalemleri

Düzeltilmemiş (Mevcut) Değerleri İle Gösterilecek Özkaynak Kalemleri

Sıfırlanacak / Bilançoda Gösterilmeyecek Özkaynak Kalemleri

Sermaye

███

 

 

Sermaye Düzeltmesi Olumlu/Olumsuz Farkları

███

 

 

Hisse Senetleri İhraç Primleri

███

 

 

Hisse Senedi İptal Karları

███

 

 

Yasal Yedekler

███

 

 

Statü Yedekleri

███

 

 

Olağanüstü Yedekler

███

 

 

VUK – 328 ve 329) Sabit Kıymet Yenileme Fonu

███

 

 

(VUK – 325/A) Girişim Sermayesi Fonu

███

 

 

(KVK 5/1-e) İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Fonu

███

 

 

(KVK 5/1-j) Finansal Kiralama Şirketleri vb.’ne Yapılan Taşınır ve Taşınmaz Satış Kazancı ile Kira Süresi Sonunda Devralma Sonucu Oluşan Kazanç İstisnası Fonu

███

 

 

(KVK 5/1-k) Varlık ve Hakların, Varlık Kiralama Şirketlerine Satışı ve Bu şirketlerin Satışı Sonucu Oluşan Fonlar

███

 

 

(6111, 6736, 7143, 7326, 7440 Sayılı Kanunlar) Stok Affı İçin Oluşturulan Karşılık Hesapları

███

 

 

(6491 Sayılı Kanun) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapsamında İstisna Tutarı Üzerinden Girişim Sermayesi Yatırımları İçin Ayrılan %2 fon

███

 

 

(5746 Sayılı Kanun) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Kapsamında İstisna Tutarı Üzerinden Girişim Sermayesi Yatırımları İçin Ayrılan %2 fon

███

 

 

(GVK Geçici 85, 90 Ve 93, KVK Geçici 15 Ve 5811 Sayılı Kanunlar) Varlık Barışı Kapsamında İşletmeye Konulan ALTIN, TAŞINMAZ Gibi Parasal Olmayan Kıymetler İçin Ayrılan Karşılık Hesabı

███

 

 

(VUK 280/A) Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemelerinden Kaynaklanan Tutarın Vergilendirilmeesi İçin Oluşturulan Fon Hesapları

 

███

 

(GVK Geçici 84, 5746 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gibi) Gelir/kurumlar vergisi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmayan hibeler (AB Fonlarından Alınanlar Gibi) nedeniyle ilgili mevzuat dâhilinde oluşturulan fon hesapları

 

███

 

(GVK Geçici 85, 90 Ve 93, KVK Geçici 15 Ve 5811 Sayılı Kanunlar) Varlık Barışı Kapsamında İşletmeye Konulan ALTIN, TAŞINMAZ DIŞINDA KALAN Kıymetlerin (Örneğin, Para, Döviz, Menkul Kıymet) Gibi Parasal Kıymetler İçin Ayrılan Karşılık Hesabı

 

███

 

(VUK 298/Ç) Vergisiz – Sürekli Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabı,

 

 

███

(VUK Geçici 31 Ve Geçici 32) Vergili – Geçici Yeniden Değerleme Sonrası Oluşturulan Değerleme Artış Fonu Hesabı,

 

 

███

İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

 

 

███

Geçmiş Yıl Karları Hesapları (Enf Düz. Neticesinde Oluşan Değil) (2022 Yılı Ve Öncesi)

 

 

███

Geçmiş Yıl Zararları Hesapları (Enf Düz. Neticesinde Oluşan Değil) (2022 Yılı Ve Öncesi)

 

 

███

2023 Yılı Sonu Dönem Net Karı Veya Zararı (2023 yılı için vergi matrahı düzeltme öncesi tabloya göre oluşturulacağı için bu döneme dair oluşan dönem karı veya zararı oluşacaktır.)

 

 

███

20.11.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM