YAZARLARIMIZ
Muhammed Kutub Bağırgan
Vergi Müfettişi
mkutubbagirgan@gmail.com7338 Sayılı Kanun İle Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler Sunumu

- Ticari Kazancı Basit Usulde tespit edilen mükelleflerin bu kazançlarına istisna geliyor,
- “Sosyal İçerik Üreticiliği” ile “Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinden” elde edilen kazançlara (2021 yılı için 650.000 TL altında kalan) tevkifat yoluyla vergileme usulü getiriliyor,
- Tarımsal destekleme ödemelerine gelir vergisi istisnası getiriliyor,
- Cari vergilendirme döneminin üçer aylık ilk dokuz ayı için geçici vergi beyanı verilecek olup, dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılıyor,
- Vergiye uyumlu mükellefler adına yapılmış ancak kesinleşmemiş tarhiyatlar şartın ihlali sayılmayacak,
- Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik vergi daireleri kurulabilecek,
- Vergi mahremiyetinin kapsamı genişletiliyor,
- Yurt dışında bulunan Türk Vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı aracı kılınmaksızın doğrudan yurt dışı temsilciliklere gönderilebilecek,
- 3 bin 600 TL üzeri vergilerin ilanları ayrıca internet siteleri üzerinden yapılması gerekecek,
- Düzeltme yetkisinin kullanılması bakımından düzenleme yapmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na yetki veriliyor,
- Vergi incelemesine ilişkin değişiklikler yapılıyor,
- Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılacak bildirimler, mükellefler tarafından yapılmış bildirim gibi kabul edilecek,
- Elektronik defterlere getirilen berat onaylarının defter tasdik hükmünde olduğu yönünde düzenleme yapılıyor,
- Getirilen zorunluluklara uygun düzenlenmeyen elektronik belgelerin hiç düzenlenmemiş belgeler arasında sayılmasına yönelik düzenleme yapılıyor,
- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibrazına bağlı istisna, muafiyet ve indirim haklarının kullanılabilmesi amacıyla zamanında verilmeyen raporların ibrazı için mühlet verilecek,
- Gider Pusulasına yeni düzenlemeler getiriliyor,
- Elektronik kayıtlarla ilgili bazı tanımlar ile ibraz zorunluluğu kanun metnine eklenirken, aracı hizmet sunucularına vergi mahremiyeti getiriliyor,
- Değerleme ölçüleri arasına “Alış Bedeli” eklenilerek, değerlemede esas alınacak “Maliyet Bedelinin” kapsamı hakkında belirlemeler yapılmaktadır,
- Enflasyon Düzeltmesi şartlarının oluşmadığı yıllarda Yeniden Değerleme Yapma imkanı getiriliyor,
- Dileyen mükelleflere amortismanları gün esasına göre ayırma imkanı getiriliyor,
- Tutarı 3 bin lirayı geçmeyen ve tahsil edilemeyen alacaklar şüpheli alacak sayılacak,
- Yenileme Fonunun vergilendirilmesinde yaşanılan 3. yılın hesabı konusundaki ihtilafları giderecek düzenleme yapılıyor,
- Tekerrür uygulamasında önemli düzenlemeler yapılıyor,
- Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk işleminden sonra, farklı vergi türleri için pişmanlıkla beyanname verilebilecek,
- 5 Bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alınıyor,
- Çifte vergilendirme anlaşması hükümlerine göre vergilendirilmediğini ileri süren mükellefler için “Karşılıklı Anlaşma Müessesesi” getiriliyor,
- Sanayi Sicil Belgesine haiz mükelleflerin aldıkları imalat sanayiine yönelik cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş yeni makine ve techizatlara uygulanan avantajlı amortisman uygulama süresi uzatılıyor,
- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları damga vergisi yönünden resmi daire kapsamına alınıyor,
- Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine getirilen kazanç istisnasına paralel KDV istisnası getiriliyor,
- Özel Tüketim Vergi Kanununda yer alan bazı belirlemelerde Cumhurbaşkanı’nın yetkileri artırılıyor,
- Varlık Yönetim Şirketlerinin vergi istisnaları yeniden düzenleniyor,
- Nakdi sermaye artırımları nedeniyle uygulanan indirimin yurt dışından getirilecek sermayelere artırımlı uygulanmasına yönünde düzenleme yapılıyor,
- Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk kısmının borçlara mahsup imkanı getiriliyor.

SUNUMU BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

27.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM