YAZARLARIMIZ
Mesut Öksüzler
Yeminli Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
mesutoksuzler@gmail.comGayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri Sağlık ve Eğitim Harcamalarını Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Belgelendirebilir mi?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmekte olup bu gelirler belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kira gelirine konu mal ve hakların; sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesinden gelir elde eden kiracılar, gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef kabul edilecektir.

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

• Gerçek Gider Yöntemi

• Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

Gerçek veya götürü gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 04/09/2014 tarih ve 11355271-120.04[65-2014/6]-6598 sayılı özelge de;

“ İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesine göre vereceğiniz serbest meslek kazanç beyannamenizde, sağlık gideri olarak eczanelerden almış olduğunuz ilaçlara ait ödeme kaydedici cihaz fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.

Mezkur Kanunun 232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenlerin serbest meslek erbabına sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, eczanelere ödediğiniz ilaç bedeli karşılığında aldığınız yazar kasa fişleri “tevsik edilecek belge” olarak kabul edilmemekte olup söz konusu harcamaların fatura ile tevsiki gerekmektedir.” Denilmiştir.

Söz konusu özelge de yer alan hükme göre fatura kullanma mecburiyeti olanlar sağlık ve eğitim harcamalarını ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendiremeyecekler, fatura ile tevsik edeceklerdir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesi hükmü aşağıdadır.

Fatura kullanma mecburiyeti

Madde 232 – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

(Değişik: 23/6/1982-2686/28 md.) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 (1.500 TL) lirayı geçmesi veya bedeli  50.000.000 (1.500 TL) liradan az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. (Dördüncü fıkra mülga: 4/12/1985-3239/136 md.)

Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesinden anlaşılacağı üzere gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükelleflerin fatura kullanma mecburiyeti yoktur. Buraya kadar açıklananlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bize göre gayrimenkul sermaye iradı sahipleri sağlık ve eğitim harcamalarını ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirebilirler.

Kaynakça:

- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

- Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2014 tarih ve 11355271-120.04[65-2014/6]-6598 sayılı özelgesi

24.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM