YAZARLARIMIZ
Mehmet Mürsel Saçan
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Başmüfettişi
mmsmursel@yandex.comDemir-Çelik ve Alaşımlarından Üretilen Mamul Ürünlerin Tesliminde KDV Tevkifatı

Tevkifatın ana konusunu genel olarak, cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından üretilen mamul ürünlerin teslimi oluşturmakta olup söz konusu teslimlerde uygulanacak tevkifat oranı 01/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5/10’ dur.

Yapılan teslimlerde alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinin herhangi birinde yer alması yeterli olup sayılanlardan herhangi birine yapılan teslimler tevkifat uygulanması için yeterlidir. Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından üretilen mamul ürünlerin tesliminde tevkifata ilişkin tutar olarak herhangi bir alt sınır bulunmayıp bu konuda genel hükümler geçerlidir. (Genel hüküm: Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi (01.07.2021 tarihinden itibaren) aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.)

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümleri aşağıdaki gibidir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları. 

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun veya yassı demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

Yukarıdaki ifadede geçen “uzun veya yassı demir çelik ve alaşımı” ürünlerine ilgili KDV Genel Uygulama Tebliğinde örnek olarak verilen mamul grubu aşağıdaki gibidir.

TEVKİFAT KAPSAMINDA OLAN

UZUN DEMİR ÇELİK ALAŞIMI ÜRÜNLER

YASSI DEMİR ÇELİK ALAŞIMI ÜRÜNLER

-Çubuk

-Levha

-İnşaat demiri

-Sıcak haddelenmiş yassı ürünler

-Profil

-Kaplanmış yassı ürünler

-Kangal demir

-Ve benzeri türevde olanlar

-Filmaşin

 

-Tel

 

-Halat

 

-Hasır

 

-Boru

 

-Lama

 

-Ve benzerleri türevde olanlar

 

Bunun yanı sıra yine anılan tebliğde belirtildiği üzere, aşağıda belirtilen demir çelik alaşımlarından mamul eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.

TEVKİFAT KAPSAMINDA OLMAYANLAR

-Kapı

-Maşon

-Kapı kolu

-Dirsek

-Köşebent

-Kanca

-Vida

-Menteşe

-Somun

-Yay

-Vida soketi

-Bilya

-Dübel

-Rulman

-Kilit

-Zincir

-Çivi

-Ve benzeri ürünler

-Flanş

 

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.

Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.

Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

Konuyla ilgili örnek olabilecek özelgeler aşağıdaki gibidir.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 31.10.2022 tarih ve 111490 sayılı özelge

Konu: Metal elektrik panosu tesliminde KDV tevkifatı

“Firmanız tarafından müşterilerinizden aldığınız siparişler doğrultusunda sac levha üzerinde kesme, delme, bükme, kıvırma, kaynak ve benzeri işlemler yapılıp boyama işlemi gerçekleştirildikten sonra metal elektrik panosu haline getirilen ürünü teslim ettiğinizi belirterek, söz konusu ürünün tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, Firmanız tarafından sac levha üzerinde kesme, delme, bükme, kıvırma, kaynak ve benzeri işlemler yapılıp boyama işlemi gerçekleştirildikten sonra üretilen metal elektrik panosu ürününün, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünün tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.”

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.10.2022 tarih ve 472408 sayılı özelge

Konu: Sac levha ürünlerinin tesliminde tevkifat uygulaması

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin sac levha alıp, belirli ebat ve ölçülerde kesme, delme, büküm işlemlerini yaptığı, kesilen malzemelerin alıcılar tarafından trafik levhası, makine parçaları, konteyner yapımı, kar küreme araçlarının bıçakları işlerinde kullanıldığı belirtilerek, bu malzemelerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından sac levhanın belirli ebat ve ölçülerde kesme, delme, büküm işlemleri yapıldıktan sonra tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”

Büyük Mükelelfler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 11.10.2022 tarih ve 18077 sayılı özelge

Konu: Sandviç panel tesliminde KDV tevkifatı

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ısı yalıtımı sağlayan çekirdek malzeme ile bu malzemenin her iki tarafına yerleştirilen iki metal yüzeyden oluşan; bu üç bileşenin, yük altında kompozit olarak hareket edebileceği şekilde sıkıca, birbirlerine yapıştırılmasıyla ortaya çıkan yapı mamulü olarak tanımlanan sandviç panellerin binaların çatı ve cepheleri ile soğuk depolarda ısı, ses, su ve yangın yalıtımı sağladığı, üründen beklenen performansa göre alt ve üst kabuklarında PVC, PET, TPO gibi plastik malzemelerin de kullanıldığı belirtilerek söz konusu sandviç panel teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, binaların çatı ve cepheleri ile soğuk depolarda ısı, ses, su ve yangın yalıtımında kullanılan yapı malzemesi niteliğindeki sandviç panel tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.”

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 01.09.2022 tarih ve 132186 sayılı özelge

Konu: Demir-Çelik Ürünlerinde KDV Tevkifatı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından tedarik edilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul sac ürünlerini, genişletilmiş metal, delikli sac, lazer kesim, plazma kesim, punch kesim vb. şekillerde işlediğinizi belirterek, söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulayıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından tedarik edilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul sac ürünleri üzerinde kesme, delme, presleme, bükme, kıvırma, kaynak ve benzeri işlemler gerçekleştirildikten sonra nihai ürün olarak üretilen, kullanım amacı son kullanıcının tercihine göre değişebilen genişletilmiş metal, delikli sac ve platform ızgara ürünlerinin, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 31.08.2022 tarih ve E-97726449-130[1670957186] sayılı özelge

Konu: Otomotiv Sac Parçası Tesliminde KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından yassı haddelenmiş sac levhalar kullanılarak şekil vermek suretiyle üretilen otomotiv sac parçalarının tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından yassı haddelenmiş sac levhalar kullanılarak şekil vermek suretiyle üretilen otomotiv sac parçaları, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirileceğinden bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.”

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 31.08.2022 tarih ve 74911 sayılı özelge

Konu: Çatı ekipman, sac ve demir karlık, kelepçe ve kanca, sac pul, demir kazık, çatı semer, muhtelif sac teslimlerinde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz bünyesinde çatı ekipmanı, demir karlık, kelepçe, kanca, sac pul, demir kazık ile sacdan yapılan çatı semeri, mahya, omuz, karlık, trapez sac ve sac şekillendirme yoluyla yapılan muhtelif ürünlerin imalatının ve üretiminin yapıldığı belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından imal edilen ve nihai ürün kapsamında yer alan sacdan yapılma mahya, karlık, omuz, semer, trapez sac ile demir kazık, kanca, kelepçe, sac pulu ve demir karlık tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 24.08.2022 tarih ve 382474 sayılı özelge

Konu: Demir sac levha ve köşebent kullanılarak yapılan demir beton kalıplarının tesliminde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyetinizin demir sac levha ve demir köşebent kullanarak inşaat demir beton kalıplarının imalatı, tadilatı ve yenilenmesi olduğu belirtilerek, söz konusu işler için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, Şirketinizce demir sac levha ve demir köşebent kullanılarak imal edilen inşaat beton kalıp işi, niteliği itibarıyla hizmet mahiyetinde olduğundan, bu hizmet için mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, beton kalıp işine ilişkin verdiğiniz hizmetin mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümünde yer alan şartları sağlaması halinde alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 22.08.2022 tarih ve 127340 sayılı özelge

Konu: Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin hammadde olarak pik, hurda demir, hurda sac ve hurda metal talaş alarak bunları elektrikli indüksiyon döküm ocağında eritip bazı kalıplara dökmek suretiyle  sürgülü vana kapağı, doğalgaz vanası, vana suyunu kesmeye yarayan küre ve vana açma volanı ürettiği belirtilmiş olup gerek söz konusu hammadde alımlarınızın gerekse de bu hammaddelerin işlenmesi suretiyle ürettiğiniz söz konusu ürünlerin tesliminin katma değer vergisi (KDV) tevkifatı kapsamında olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Öte yandan, Firmanızca söz konusu hammaddelerin elektrikli indüksiyon döküm ocağında eritilip çeşitli kalıplara dökülmesi suretiyle üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya kapsamında yer alan sürgülü vana kapağı, doğalgaz vanası, vana suyunu kesmeye yarayan küre, vana açma volanı tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 21.07.2022 tarih ve 67947 sayılı özelge

Konu: Haddehane merdanesi teslimlerinde KDV tevkifatı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul olan haddehane merdanesi üretimi yaptığı ve ürettiğiniz merdaneyi satın alan müşterilerinizin ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan üretim bantlarında yedek parça olarak kullandıkları belirtilerek, üretimini yaptığınız haddehane merdanesinin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul haddehane merdanesi teslimlerinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 20.07.2022 tarih ve 62475 sayılı özelge

Konu: Demir çelik ürünlerinden hammadde olarak kangal demir çekilerek üretilen galvanizli tel, tavlı tel, dikenli tel, örgü teli, doğrultma teli, helozon örgü teli vb. ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz bünyesinde demir çelik ürünlerinden hammadde olarak kangal demir çekilerek galvanizli tel, tavlı tel, dikenli tel, örgü teli, doğrultma teli, helozon örgü teli, pvc galvanizli tel, çekilmiş tel, çimli çit, panel çit üretildiği belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından kangal demir çekilerek üretilen galvanizli tel, tavlı tel, doğrultma teli, pvc galvanizli tel, çekilmiş tel, dikenli tel, örgü teli, helozon örgü teli tesliminde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olup panel çit ve çimli çit tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Afyon Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 20.07.2022 tarih ve 29701 sayılı özelge

Konu: Demir-çelik ürünlerinin tesliminde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; hurda ve külçe demirden döküm parçaları (makine parçası, ızgara, buhar kazanı vb. ürünler) imal ettiğiniz belirtilerek bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından hurda ve külçe demirden üretilen makine parçası, ızgara, buhar kazanı gibi döküm ürünlerin, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünlerin teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

30.11.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM