YAZARLARIMIZ
Medeni Arifoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
medeniarifoglu@hotmail.comAvrupa Birliği Hibe Kredileri

Avrupa Birliği Hibe kaynakları programı, aday ülke konumunda olan ülkemize üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve AB Müktesebatını üstlenebilmesi konusunda yardım etmek için AB tarafından katılım öncesi mali yardım sağlanmak istenmektedir. Bu çerçevede Düzey 2  bölgelerin de gelişmişlik farklarını azaltmak ve kapasite geliştirmek üzere tasarlanmış, AB eş finansmanı ile desteklenen bütüncül bir bölgesel kalkınma programıdır. Bu kalkınma Hibeleri  üç başlık altında programlanmıştır.

1-Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

2-Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Hibe Programı                                                                                                                  

3-Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı
 

Bölgesel düzeyde uygulanan Hibe Programları, ekonomik kalkınma için bölgesel yaklaşımı destekleyen araçlar olarak görülebilir. Hibe Programları deneyimi ile başarılı bölgesel politika araçları, bölgelere aktarılacaktır. Bu Hibe Programları, projelerin seçimine ilişkin bölgesel kriterler getirilmesini, izleme ve değerlendirmeye önem verilmesini ve  geri kalmış bölgelere destek verilerek, ekonomik ve sosyal uyumun artırılmasını içermektedir.

Bu üç Hibe Programı için tahsis edilen toplam bütçe 81,67 milyon Avro’dur. Bu bütçenin üç Hibe Programına göre dağılımı şu şekildedir; YEREL KALKINMA GİRİŞİMLERİ: 16,34 milyon Avro; KOBİ’ler: 24,50 milyon Avro ve KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI: 40,83 milyon Avro. Bu tutarlar temsili mahiyette olup, kullanım kapasitesine ve sunulan projelerin kalitesine bağlı olarak bileşenler arasında yeniden tahsis edilebilecektir.

Program dört Düzey 2 Bölgesini kapsamaktadır. Bu bölgeler; TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars), TR72 (Kayseri, Sivas ve Yozgat), TR52 (Karaman ve Konya) ve TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli). Bu bölgeler Ön Ulusal Kalkınma Planında öngörülen Oniki Öncelikli Bölge arasındadır.

Program Bölgeleri farklı özellikler taşımalarına rağmen, ekonomik ve sosyal koşullar incelendiğinde bir çok ortak özelliklerinin bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu bölgelerin her birinde kişi başına GSYİH ülke ortalamasının altındadır. Buna ek olarak, bu bölgelerimizin göç verme, azalan kırsal nüfus ve kırsal ekonomi ile ilgili sorunlarının giderilmesi gibi ortak problemleri bulunmaktadır.

Hibe programlarının kurumsal çerçevesi, Devlet Planlama Teşkilatını (DPT), Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimini (MFİB) ve Avrupa Birliği Komisyonu Delegasyonudur. 18,04,2006 tarihinde teklif çağrıları yapılan hibe projelerinin 90 gün içinde hazırlanarak ilgili kuruluşlara verilmesi gerekmektedir.

Hibe programı çerçevesinde, projeler hazırlamak için, Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerden, eli çantalı ve Laptop Bilgisayarlı pazarlamacı konumunda ve uzman olduklarını belirtecek kişilerin ilimize gelerek  tüm esnaf ve işadamlarımızı gezerek,  AB Hibeleri konusunda ehil olduklarını, hibe kredilerini almak için  garanti vereceklerini, bu konuda ilgili komisyonlarda dostlarının olduklarını belirten bu insanlara güvenilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu konuda İlimizde de ehil insanlarımızın olduğunu,  aylardır ilimizde bilgilendirme toplantıları yapan ve aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan  Cuma KARAASLAN’nın her yönüyle katkılarını sağlayacağını belirtmek istiyorum. AB Hibe programı çerçevesinde, Üç paket şeklinde olan projelendirme çalışmaları hakkında eksi ve artı yanlarını da belirterek yanlışlıkların yapılmaması adına, izahatlar yapmaya devam edeceğimi belirtmek istiyorum.      


(Küçük ve Ortaboy İşletmeler Hibe Programı)(KOBİ)

Üç ayrı hibe  Programından biri olan  KOBİ Hibe Proğramından bahsetmek istiyorum. KOBİ sektörünün yetersiz performansı, bölgeler arasındaki  farklılıklar,  sektörün gelişememesi, yatırım eksikliği, eski üretim yöntemleri, yeni teknolojiye ulaşım eksikliği, işgücü niteliği, kredi, yatırım sermayesi ve yabancı pazarları anlama zayıflığı, Yeni pazar olanaklarının geliştirilmesi gibi faktörler KOBİ’lerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bahsedilen eksikliğin giderilmesi için, AB hibe kredileri, genel ve özel olarak iki amaca hizmet etmek üzere proğramlandırılmıştır.

GENEL AMAÇ; dört farklı Düzey 2 bölgesinde bütüncül bölgesel kalkınma politikası uygulanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine destek sağlanmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar hedef alınmıştır: 1-Ekonomik ve sosyal uyum tedbirleri altında desteklenmek üzere Ön Ulusal Kalkınma Planında hedeflenen öncelikli bölgelerden  dördünün ekonomik gelişmelerine katkı sağlanması, 2-Merkezi ve bölgesel düzeyde proje uygulama kapasitesinin artırılması.

ÖZEL AMAÇ; özellikle küçük ve mikro işletmeler olmak üzere tarımsal ürün işleme, imalat ve hizmet  sektörlerinde, hedef bölgelerde özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli projeler üretip uygulayarak KOBİ’lerin kapasitesinin geliştirilmesidir.

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Hibe Programı çerçevesinde öngörülen hibe tutarı,  24.500.000 Avro’dur. Sözleşme Makamı, mevcut fonların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

HİBE TUTARI: Bu program çerçevesinde verilecek hibeler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 10.000 Avro - Azami tutar: 100.000 Avro


KİMLER BAŞVURABİLİR:
Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri  belirtilen koşullara uymalıdır:
1-İlgili program bölgesinde yasal olarak kayıtlı ve faal olması.
2-Küçük ve Orta  Boy İşletme olması,
3-Öz sermayesinin en az %90’ının özel sektöre ait olması.
4-Merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren bazı üretim tesislerinin belirlenen Program Bölgeleri içerisinde bulunması: Düzey 2 Bölgeleri.
5-Vadesi dolmuş ve ödenmemiş hiç bir eski borcunun veya sosyal kesinti veya vergi ödemesi veya temerrüde düşmüş kredi borcunun olmaması.
6-Hibe başvuru tarihine göre; bir önceki mali yılda kâr etmiş olması (bu kriter yeni kurulan işletmelere uygulanmaz.
7-
Hibe talebinde bulundukları projeye benzer büyüklükteki projeleri yönetme konusunda deneyim sahibi olmaları ve bu tür projeleri yönetme kapasitesine sahip olup olmadıklarına dair bilgi verebilmeleri.
8-Projenin hazırlanmasından  ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.
9-Uygunluk bakımından,  işletmenin Teklif Çağrısı ilanından en az iki ay önce kurulmuş olması.
10-Bir projenin süresi 12 ayı geçemez.   


PROJELER HANGİ FAALİYET ALANLARINI KAPSAR:
1-Bir yatırım projesi, ekipman satın alımını, makine ve bununla ilgili yatırımı,  maddi olmayan yatırımları, yazılım, donanım, ve lisans anlaşmalarını, ekipmanın nakliyesini, montajını ve satın alınan ekipmanla ilgili diğer işleri,satın alınan ekipmanın  gerektirdiği yapı işlerini ve bina rehabilitasyonunun sağlanmasını içerir.
2-AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar; uluslararası teknik ve kalite standartlarına göre kalite sertifikasyonu temini veya temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar; modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması için yatırımlar,
3-Mevcut KOBİ’lerin de üretim kapasitelerini genişletme ve modernize etmelerinin yanısıra yeni üretim birimleri için yatırım; tarımsal ürün işleme ve tarım ürünleri toptancılığı da dahil olmak üzere, tarıma dayalı sanayinin tüm alt sektörlerine yatırım desteğİ,
4-Bir kapasite geliştirme projesi olarak: iş planı hazırlanması, pazarlama ve pazar geliştirme, ürün tasarımı ve geliştirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulması, yönetim ve organizasyonda iyileştirme, finans yönetimi, pazar araştırması, pazarlama ve reklam stratejisi, finans kaynaklarına erişim, insan kaynakları gelişimi ve personel eğitimi gibi KOBİ’nin ticari rekabet gücünü etkileyen belli başlı konularda profesyonel danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için hibe verilebilir. Bir Başvuru Sahibi sadece bir proje teklifi sunabilir. Bir Başvuru Sahibi  tarafından alınan hibe toplamı 100.000 Avro’dan fazla olamaz. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


BAŞVURULAR NEREYE  VE NASIL YAPILACAKTIR:
Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden teslim edilmelidir. Başvuruların alınması için son tarih 12 Temmuz 2006 saat 16:00’dır.

 

15.05.2006

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM