YAZARLARIMIZ
Kerim Çoban
E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim Danışmanlık ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.
k.coban0306@gmail.comDış Ticaretle Uğraşan Mükelleflerin Kendi İstekleriyle Sonradan Kontrol Yaptırmalarının Avantajları

I- SONRADAN KONTROL (FİRMA) İNCELEMESİ

Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi: 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve İlgili Diğer Gümrük Mevzuatı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri dikkate alınarak Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince gerçekleştirilir.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılacak sonradan control; eşyanın gümrük işlemlerine veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge, banka ve firma verileri ile muhasebe kayıtlarının incelenmesi, karşılaştırılması ve kontrolünün yapılmasını teminen gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler ile söz konusu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişileri kapsar. Sonradan kontrolün mükelleflerin işyerlerinde, mahallinde -firma merkezinde- yapılması esastır.

Sonradan Kontrolün Amacı ve Kapsamı: 1) Sonradan kontrol, kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yapılır.

2) Sonradan kontrol, belirli bir konu (sektör, rejim, tarife, vergi türü vb.) veya dönem ile sınırlı olabilir .

Belge Kontrolü veya Ertelenmiş Kontrol: Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin kontrol işlemleri, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde Gümrük Muayene Memurları tarafından yapılır.

II- FİRMALARIN KENDİLERİNİN SONRADAN KONTROL YAPTIRMALARININ AVANTAJLARI

Hakkını vererek/hakkıyla yapılan Sonradan Kontrol –Firma- İncelemesi; İnceleme yapılan firmaya sayısız faydalar ve avantajlar sağlar. Örneğin: Firmanın gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı ile kısmen mali mevzuat karşısındaki fiili durumunu ortaya çıkarır. Firmanın ithalat ve ihracat başta olmak üzere dış ticaret işlemlerinde, ithalat ve ihracat eşyasının kıymet, miktar, tarife/gtip, menşe, rejim beyanı, vb. işlemlerinde, eşyanın gümrük kıymeti veya ithalatta KDV matrah unsurlarında, gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, ilgili diğer mevzuatlar ile kısmen mali mevzuatın uygulanmasında, ilgili Firmanın bilerek veye bilmeyerek yaptığı hata ve eksiklikler tespit edilerek, bunların çözüm yolları ortaya konulur, yapılan hatalar ve eksiklikler tespit edilerek çözüm yolları gösterilir, eksiklikler tamamlattırılır, hatalar düzelttirilir. Firmada var olan problemler daha fazla büyümeden, başka problemlere yol açmadan, kontrolden çıkmadan çözüme kavuşturulur.

Sonradan kontrol firma- incelemesi; Denetim kökenli, tecrübeli, işini iyi bilen ve yapan, yetkin bir Gümrük ve Danışmanlık Firmasına yaptırılırdığında ve süreç iyi idare edildiğinde maddeten ve manen ilgili firmaya çok şey –vizyon- kazandırır, sınıf atlatır. 

İnceleme sırasında; Serbest dolaşıma giriş rejimi, İhracat rejimi, Transit rejimi, Gümrük antrepo rejimi, Dahilde işleme rejimi, Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, Geçici ithalat rejimini, Hariçte işleme rejimini başta olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve İlgili Gümrük mevzuatı, Dış ticaret mavzuatı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı hükümleri (Örneğin; Zamanaşımı, Royalty, Lisans, Know How, vb. Gayri maddi haklar, Gayri Maddi Hakların Brütleştirilmesi, Serbest Meslek Kazançları, Transfer Fiyatlandırması, Hizmet ithalatı, KDV Kanunu’nun 24.maddesi gereği Hizmet ithalatında kur farkı vb.) ile ilgili Mali Mevzuata bakılır. Özellikle; İlgili firmanın yararlandığı/ faydalandığı teşvikler ve kolaylıklar (Yatırım teşvik tedbirleri, İhracat teşvik tedbirleri, Dahilde işleme rejimi, Finansal Kiralama, Geçici İthalat, Hariçte işleme vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri, ve Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat, İhracatta Telafi edici vergi kesintisi, Geçici çıkış, Geri gelen eşya, Mahrece iade, DİİB ve Dİİ kapatma işlemleri vb., işlem ve uygulamalar incelenir, bu işlemlerin mevzuat kontrol ve karşılaştırması yapılır. Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin geçerli olup olmadığı, hala ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, ilgili firmanın sahip olduğu OKS veya YYS Statüsü kapsamında yapılan ithalat, ihracat, transit, antrepo, vb. gümrük işlemleri, YYS kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları, bu raporlarda belirtilen ve belirtilmeyen hususlar, başta Gümrük Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı, vb. hususlar incelenir, araştırılır, ilgili muhasebe kayıtlarıyla [Örneğin: 102 Bankalar, 120 Alıcılar (Yurtdışı Alıcılar), 150 İlk Madde ve Malzeme, 151 Yarı Mamuller, 152 Mamuller, 153 Ticari Mallar, 159 Verilen Sipariş Avansları, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar, 320 Satıcılar (Yurtdışı Satıcılar), 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları, 601 Yurt Dışı Satışlar, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel Yönetim Giderleri ile İthalat ve İhracat işlemlerini ilgilendiren diğer hesapların muavin dökümleriyle, ...vb.] karşılaştırılır, gerekli tedbirler aldırılır ve çözüm yolları önerilir.  

Yine yapılan incelemede; Gerçekleştirilen ithalatlar sırasında ilgili eşyanın Gümrük kıymet unsuru ve İthalatta KDV matrah unsurlarının tam (eksiksiz) olarak beyan edilip edilmediği, sonradan ortaya çıkan ilgili kıymet ve matrah unsurlarının tamamlayıcı beyanla ilgili Gümrük İdaresine beyanda bulunulup bulunulmadığı, ithal eşyalarının kıymet, tarife, menşe, rejim, vb. yönleriyle doğru olarak beyan edilip edilmediği incelenir, araştırılır. Firmanın ilgili Vergi Dairesine verdiği 2 Nolu KDV Beyannamaleri ve ekleri ile Muhtasar Beyannameler ve ekleri, ilgili faturalar incelenerek beyan harici bırakılan ithalatta Gümrük kıymet unsurları veya ithalatta KDV matrah unsurları olup olmadığı, 2 Nolu KDV Beyannamaleri ile (Hizmet ithalatı olarak) beyan edilen unsurlar arasında gümrük idaresine beyan edilmesi gereken her hangi bir Gümrük kıymeti veya eşya (mal) olup olmadığı, Muhtasar beyannameler ile beyan edilen ve ithalatta Gümrük kıymetine girdiği halde ilgili Gümrük idaresine beyan edilmeyen royalty, lisans, know how, vb. gayri maddi hak ödemeleri olup olmadığı, beyan edilen gayri maddi hak ödemelerinin brüt tutar üzerinden beyan edilip edilmediği {5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/7 ve 30/11.maddelerine göre; Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratların gayrisafi tutarlarının dikkate alınması, kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde ise vergi kesintisinin, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanması gerekir.}, İlgili Firmanın dış ticaret işlemleri ve özellikle hizmet ithalarına ilişkin yaptığı ödemelere ilişkin masraf ve faturaları, ilgili Vergi Dairesine beyan ederek tekabül eden KDV ile varsa Stopajını ödeyip ödemediği, hizmet ithaline ilişkin olarak KDV Kanunu’nun 24.maddesine göre kur farkından kaynaklanan KDV matrah farklarının tamamlayıcı beyanla ilgili vergi dairesine beyan edilerek tekabül eden KDV’nin ödenip ödenmediği, Firmanın stok kayıtlarından hareketle, ithal edilen ürünlerden Yüksek Gümrük Vergisine, İlave Gümrük Vergisine, Damping Vergisine, Ek Mali Yükümlülüğe, Gözetim ve Konuma Önlemlerine, TRT Bandlolüne tabi, vb. eşyaların ithali sırasında tarife sapması (İlgili ithal eşyasını olması gereken Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundan farklı bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “GTİP”de beyan edilerek ilgili gümrük vergilerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi) vb. hususların incelemesi ve karşılaştırması yapılır.

Gümrük İdaresince/Gümrük Personelince, Müfettişlerce Tespit Edilen: Matrah farkları/ Vergi eksiklikleri için uygulanan ve Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 1 ve 2.fıkrası ile aynı Kanun’un 235.maddesinin 1 ve 2.fıkrasının belirtilen (Örneğin üç kat) ceza  uygulamalarını gerektiren durumlarda;

Örnek 1:  Eksik beyan edildiği tespit edilen 1.000.000-USD tutarında Gümrük kıymet farkının % 10 Gümrük Vergisine (GV) ve % 20 Katma Değer Vergisine (KDV)’ye tabi olduğunu, 100.000-USD GV, 220.000-USD  KDV varsayalım. GV + KDV Toplamı = 320.000-USD Vergi tahsil edilmesi,

Ayrıca, Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 1/b.fıkrası gereği vergiler toplamının (320.000-USD) üç katı = 960.000-USD para cezası uygulanması gerekir.

Ancak, söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi (İlgili Firma) tarafından ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan üç kat ceza (960.000-USD) yerine yüzde on (% 10) oranında ceza (96.000-USD olarak) uygulanır. Yani,

Örnek 2: Yukarıda (Örnek 1’de) yer alan Gümrük kıymet farkının, gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi (İlgili Firma) tarafından ilgili gümrük idaresine bildirildiğini/beyan edildiğini varsayalım. Ödenecek vergiler: 100.000-USD GV, 220.000-USD KDV,  GV + KDV = 320.000-USD Vergi Toplamı, Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 3.fıkrası gereği vergiler toplamının (320.000-USD) üç katı = 960.000-USD para cezası değil, bu tutarın % 10’u olan 96.000-USD Ceza olarak uygulanır.

Örnek 3: Gümrük idaresince/gümrük personelince, müfettişlerce yapılan incelemede; Cif kıymeti 1.000.000-USD, Gümrük Kıymeti 1.500.000-USD tutarında olan bir ithal eşyasının ithalatının, Tarım Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu halde Adı geçen Bakanlık izninin alınmadan söz konusu ithalatın gerçekleştirildiği, bahse konu eşyaların % 10 Gümrük Vergisi (GV), % 15 İlave Gümrük Vergisi (İGV) ve % 20 Katma Değer Vergisi (KDV)’ye tabi olduğunun anlaşıldığını varsayalım. Gümrük Kanunu’nun 235.maddesinin 1/c fıkrası: “Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi ilgili Bakanlıktan/ Kurumdan alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” gereği; Eşyanın Gümrük Kıymeti (1.500.000-USD) üzerinden % 10 (150.000-USD GV, % 15 (225.000-USD) İGV, % 20 (375.000-USD) KDV olmak üzere Gümrük Vergileri Toplamı: 750.000-USD, Toplam 750.000-USD Gümrük Vergileri ödenmesi gerektiği ile Eşyanın Cif Kıymeti = 1.000.000-USD, Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri= Eşyanın Cif Kıymeti + Gümrük Vergileri Toplamı (1.000.000-USD + 750.000-USD= 1.750.000-USD) 1.750.000-USD, İki katı (1.750.000-USD X 2 = 3.500.000-USD) 3.500.000-USD Ceza/İdari Para Cezası verilmesi/ tadbik edilmesi gerektiği halde,

- İlgili Firnanın kendisinin (Kendisinden, ilgili Firmanın gümrük işlemlerini gerçekleştiren Gümrük Müşaviri ve/veya Müşavirlik Firmasından, hizmet aldığı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ve/veya Müşavirlik Firmasından bağımsız, işi bilen, daha önce Sonradan Kontrol “Firma” incelemesi yapmış olan, yıllarını bu iş için harcayan Müfettiş/ Denetim kökenli birilerine/bu özellikleri taşıyan bir danışmanlık ve denetim firmasına) yaptırdığı Sonradan Kontrol -Firma- İncelemesi sonucunda;

Örnek 4: Yukarıda (Örnek 3’de) yer alan olayın, gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi (İlgili Firma) tarafından kendisince yaptırılan Sonradan Kontrol –Firma- incelemesi sonucunda tespit edildiğini/ öğrenildiğini ve İlgili Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirildiğini/beyan edildiğini varsayalım. Eşyanın Cif Kıymeti= 1.000.000-USD, Gümrük Vergileri Toplamı= 750.000-USD, Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri= 1.750.000-USD olup,

Uygulanacak Ceza ise: 1.750.000-USD X 2 = 3.500.000-USD olup, Bu  Cezanın % 10’u olarak= 350.000-USD İdari Para Cezası uygulanır.

Yine, Gümrük İdaresince/Gümrük Personelince, Müfettişlerce; İlgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, vb. hususları incelenir, araştırılır, ilgili firmanın alması gereken tedbirler aldırılır. Yapılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda; Tespit edilen Gümrük Vergi eksiklikleri ve Gecikme Cezası tahsil ettirilir, Kanun’un gerektirdiği en yüksek hadlerden (3 katı ceza, Gümrüklenmiş Değerinin 2 katı veya 4 katı) ceza uygulanır. Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, hala ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, vb. hususları incelenir, araştırılır, gerekli tedbirler alınır/ aldırılır. Firmanın sahip olduğu Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)’nün Askıya alınması, Geri alınması veya İptalini gerektirir şartların tespiti durumunda, konu ilgili Gümrük Personelince gereği için yazı veya raporla Banaklığa intikal ettirilir.

Halbuki, İlgili Firmanın kendi isteği ile kendisini Sonradan Kontrol -Firma- İncelemesine tabi tutturması sonucunda; Tespit edilen Gümrük vergi eksiklikleri ve Gecikme zammı asılları ödenir ve firma kendisi bildirdiği için “Söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi/İlgili Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on (% 10) oranında uygulanır.” Hukuki prensibinden hareketle, İlgili Ceza tutarının % 10’u İdari Para Cezası olarak alınır ve bu ceza miktarıda ilgili Firma tarafından Gümrük Kanunu’nun 244.maddesi ve Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında Uzlaşmaya  götürülebilir/ götürülür. 

Bu Şekilde, ilgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin geçerliliği, olması gereken şartları korunarak, tespit edilen hatalar düzeltilir, eksiklikler tamamlanır. Bu yöntemle/ bu şekilde ilgili Firmanın sahip olduğu Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Belgesinin ilgili Gümrük İdaresince Askıya alınması, Geri alınması veya İptalinin önüne geçilmiş olur, bu olumsuzluklar önlenir.

Ayrıca, Firmanın, kendi isteği ile kendisini Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesine tabi tutturması sonucunda; Tespit edilen Gümrük vergi eksikliklerinin aslı ve Gecikme zammı ile (Ödenmesi gereken Cezaların) % 10 İdari Para Cezası olarak –bu tutarda Uzlaşmaya götürülerek- ödenir. Hatalar düzeltilir, eksiklikler tamamlanır. İlgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) yoksa bile, söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi/ Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirildiği (Gümrük nezdinde cazalı duruma düşmediği), ayrıca Gümrük Kanunu’nun 244.maddesi ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre Uzlaşmaya gidildiği için Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) almak için 2 yıl, Yükümlü Statüsü (YYS) almak için üç yıl beklemek zorunda kalınmaz.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunu’nun 3.maddesinde tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi/Firma yöneticileri, yine bu maddede belirtilen cezalarla cezalandırıldığı halde, yaptırılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda; Tespit edilen kaçakçılık fiili ve/veya fiillerinin, resmî makamlar tarafından (Gümrük İdaresince/ Gümrük Personelince) haber alınmadan önce ilgili firma yetkililerinin-yöneticilerinin/ fail veya faillerin, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri ilgili merciine/ mercilere haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir. Bu şekilde, ilgili Firma ve firma yetkilileri/ yöneticileri Kaçakçılıkla yargılanmaktan da kurtulmuş olurlar ya da olması gerekenden daha az ceza alırlar.

Öte yandan, 24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair 23.11.2023 tarih ve 7846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile;

İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla, 

İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla, ödenen Katma Değer Vergisi’nin indirim hakkı 24.11.2023 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, Firmaların üzerindeki KDV yükü ve ithalat maliyetleri eskisine göre dahada artmış, ithalattan kaynaklanan KDV’nin büyük bir kısmı indirilemez/ mahsup edilemez hale gelmiştir.

Bu olumsuzluklar ve mevcut enflasyonist ortam şartları dikkate alındığında, maliyetlerin azaltılması ve ticari hayatın sürdürülebilmesi için özellikle dış ticaretle (ithalat - ihracat) uğraşan firmaların kendilerini sonradan kontrole tabi tutturmalarının/ kendi istekleriyle sonradan kontrol yaptırmalarının ne kadar isabetli, yararlı ve faydalı olacağı aşikârdır.

Not: Bu konu başta olmak üzere, YYS Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması, YYS Yıllık Zorunlu Eğitimlerinin Verilmesi, YYS Revizyonları, Ön İzleme, Yeni YYS Belgesi Hazırlıkları ve YYS Belgesi Alım Süreci, YYS Başvuru Formlarının Doldurulması, YYS Danışmanlığı, vb. Tüm YYS Süreçleri hakkında daha fazla ayrıntılı bilgiyi, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı konularında gerekli Hukuki ve Mevzuat Desteğini, İdari ve Adli İtiraz Süreçleri, Dava Açılması, Dava Aşamalarının Takibi, İlgili Mevzuat Ve Hukuki Açılardan Gerekli İtiraz Ve Savunmaların Yapılarak Dava Sonucunun Olumlu Sonuçlandırılması, Sonradan Kontrol/ Firma İncelemesi Yaptırılması, Antrepo Açma, Antrepo Genişletme, AN6, AN7, AN8 Raporlarının düzenlenmesi, … vb, işlemleri, Sürekli/ Düzenli, Aylık, Yıllık Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı, Olay (Konu) Başı Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitimleri, … vb. konularında yardım, destek, danışmanlık ve benzeri hizmetleri -İsterseniz- Firmalarımız “Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim, Danışmanlık ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.”den veya “Çözüm Denetim Gümrük Dış Ticaret Ve Danışmanlık A. Ş.”den alabilirsiniz.

III- SONUÇ

Kısacası, hakkını vererek/hakkıyla yapılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi; İnceleme yapılan firmaya sayısız faydalar ve avantajlar sağlar. Örneğin: Firmanın gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı ile kısmen mali mevzuat karşısındaki fiili durumunu ortaya çıkarır. Firmanın ithalat ve ihracat başta olmak üzere dış ticaret işlemlerinde, ithalat ve ihracat eşyasının kıymet, miktar, tarife, menşe, rejim beyanı, vb. işlemlerinde, eşyanın gümrük kıymeti veya ithalatta KDV matrah unsurlarında, gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, ilgili diğer mevzuatlar ile kısmen mali mevzuatın uygulanmasında ilgili Firmanın bilerek veye bilmeyerek yaptığı hata ve eksiklikler tespit edilerek, bunların çözüm yolları ortaya konulur, yapılan hatalar ve eksiklikler tespit edilen çözüm yolları önerilir/ tavsiye edilir, eksiklikler tamamlattırılır, hatalar düzelttirilir. Firmada var olan problemler daha fazla büyümeden, başka problemlere yol açmadan, kontrolden çıkmadan çözüme kavuşturulur.

Bu olumsuzluklar ve mevcut enflasyonist ortam şartları dikkate alındığında, maliyetlerin azaltılması ve ticari hayatın sürdürülebilmesi için özellikle dış ticaretle (ithalat - ihracat) uğraşan firmaların kendilerini sonradan kontrole tabi tutturmalarının ne kadar isabetli, yararlı ve faydalı olacağı aşikârdır.

Sevgi ve Muhabbetle, Sağlıcakla Kalınız.

Bu arada, yaklaşmakta olan Kurban Bayramının; Hepimiz, Ülkemiz, İslam Alemi ve Tüm İnsanlık İçin sağlık, mutluluk, barış, hoşgörü, huzur getirmesini ve hakkımızda hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

KAYNAKÇA:

  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu. 
  • Gümrük Yönetmeliği.
  • Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği.
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği.
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu.

14.06.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM