YAZARLARIMIZ
Kadir Erkeçoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
kadirerkecoglu@deneyimymm.comYurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları ve Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Gerçek Kişi ve Kurumlara Konut ve İş Yeri Satışında KDV İstisnasına İlişkin Bir Özelge

Değerli okurlar,

08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan ve 6824 sayılı kanunun 7 nci maddesi ile 01/04/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 5 Mayıs 2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’ de  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12) ile belirlenmiştir.

Biz burada makalemizin konusunu ilgilendiren ilk teslimden bahsedeceğiz.

KDVGUTebliğinde değişiklik yapan  tebliğ seri no : 12’ ye  göre ;

KONUT VE İŞ YERİNİN İLK TESLİMİ

3065 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle el değiştirmeksizin doğrudan son alıcıya devredilmesi halinde, son alıcıya kadar aradaki safhaların her birinin ayrı birer teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

İstisna,1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez.

Örnek 1: (A) Yapı A.Ş. inşa ettiği toplam 10 adet bağımsız bölümden oluşan binayı toplu olarak (B) Emlak A.Ş.’ye satmıştır. (B) Emlak A.Ş.’de satın aldığı bu konut ve iş yerlerinin bir kısmını Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere satmıştır. Bu durumda (B) Emlak A.Ş. tarafından yapılan bu teslimler ilk teslim olmadığından istisna kapsamında değerlendirilmez.

3065 sayılı Kanunun (2/5) inci maddesine göre trampa, iki ayrı teslim hükmündedir. Bu hükme göre, arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir. Buna göre arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyerinin arsa sahibi tarafından teslimi ilk teslim kapsamında değerlendirilmez.

Örnek 2: (B) Konut A.Ş. kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında (C) Emlak Ltd. Şti.’den aldığı arsa üzerinde inşa ettiği konutlardan bir kısmını sözleşme gereği (C) Emlak Ltd. Şti.’ye devretmiştir. (C) Emlak Ltd. Şti.’de bu konutları istisna kapsamında bulunan alıcıya satmıştır. Söz konusu satış işlemi, istisnanın diğer şartları sağlanmış olsa dahi ilk teslim kapsamında değerlendirilmeyeceğinden yapılan satış işleminde istisna uygulanmaz.

PEKİ İLK TESLİMDEN ÖNCE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ KDV İSTİSNASINDAN YARARLANABİLİRMİ ?

İnşası tamamlanarak ilk teslimden önce kiraya verilen taşınmazın daha sonra  satışının gerçekleşmesi durumunda KDV Kanununun (13-i) maddesi kapsamında ilk teslim olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu satışa ilişkin KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı husususu uygulamada tereddütlere yol açmakta idi.

Maliye idaresi tarafından verilen 10.09.2018 tarih ve 97726449-130(5290082219)-E.103600 sayılı özelgesi ile konu açıklığa kavuşmuş olup uygulamada kiralama ve ilk teslim kavramı ile ilgili karşılaşılan sorun maliyenin bu özelgesi ile çözülmüş bulunmaktadır.

Yukarıda tarih ve numarası verilen maliyenin özelgesine göre şirket tarafından inşa edilip , iskanı tamamlanarak kiraya verilen taşınmazın, yabancı uyruklu kişi veya kurumlara satışı ilk teslim olarak DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNDEN, KDV Kanununun 13/i maddesindeki DİĞER ŞARTLARINDA SAĞLANMASI KOŞULUYLA, söz konusu taşınmaz tesliminin KDV’den istisna olması mümkün bulunmaktadır.

SONUÇ

İnşaat faaliyetlerinde bulunan şirketlere yönelik tavsiyem,  İLK TESLİM kavramı ile ilgili bir ihtilafa düşmemek ve cezai durumlarla karşılaşmamak adına KDV Kanununun 13/i maddesinde düzenlenen istisna müessesesinden yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda durumunuzla ilgili özelge talep etmeniz şirketinizin yararına olacaktır.

18.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM