YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
vergi.uzmani@yandex.comE-Arşiv Fatura Hakkında Çok Önemli Sorular ve Cevaplar

Soru: E Arşiv Fatura nasıl bir belgedir?

Kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası müşteriye verilen, ikinci nüshası yine kâğıt ortamında muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklanan bir belgedir.

Soru: E Arşiv Fatura hangisi asıl nüsha, hangisi ikinci nüshadır?

Alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Soru: E Arşiv Fatura uygulamasına kimler dâhil olmak zorundadır?

E Fatura uygulamasına dâhil olanlar, E Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Soru: E Arşiv Faturada bulunması gereken bilgiler nelerdir?

E Arşiv Faturada bulunması gereken bilgiler,

  • E Arşiv Faturanın düzenleme tarihi ve belge numarası
  • E Arşiv Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
  • Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
  • Malın ve işin nevi, miktarı fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı
  • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası
  • Karekod veya barkod

Soru: E Arşiv Faturada neden karekod veya barkod uygulamasına geçilecek?

E Arşiv faturanın elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen bir uygulamadır.

Soru: E Arşiv Faturada karekod veya barkod uygulaması ne zaman başlayacaktır?

Karekod veya barkod uygulaması şu an için zorunlu bir unsur değildir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden duyuru yapıldığı andan itibaren geçerli olacaktır.

Soru: E Arşiv Faturada Uygulamasına geçiş zorunluluğu ne zaman olacaktır?

E Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak E Fatura uygulamasına geçmiş olan mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar geçmeleri gerekmektedir.

Soru: Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının E Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş zorunluluğu ne zaman olacaktır?

Bu işle uğraşanlar 1/1/2020 tarihinden itibaren geçmek zorundadır. 2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde bu uygulamaya geçmek zorundadır.

Soru: E Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilen, diğer faturalar için gerekli şartlar nelerdir?

E Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000,00 TL ‘ yi aşası halinde ve vergi mükelleflerine düzenlenecekler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000,00 TL ‘ yi aşması halinde E Arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

Soru: E Arşiv Faturada hangi durumda portaldan düzenlemek zorundadır?

Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacaktır. Belirtilen tutarın altında kalan işlemler için kağıt fatura olarak düzenlenebilmesi uygulaması öteden beri olduğu gibi devam edecektir.

Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları nedeniyle düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate alınmayacaktır.  

Soru: Diğer faturalar için adlandırılan E Arşiv Fatura nerede ve nasıl düzenlenecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından E Belge düzenleme portalından ve interaktif vergi dairesi girişte belirtilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girip buradan düzenleyecekler. Bunun için mali mühür veya e imza ya gerek yoktur.

Soru: E Arşiv, portal üzerinden fatura nasıl düzenlenecek?

E Belge portalı üzerinden 1/1/2020 tarihinden itibaren E Arşiv Fatura bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlar üzerinden yapılabilecektir.

Soru: E Belge portal üzerinden düzenlenecek E Arşiv Faturalarda neden mali mühüre gerek yoktur?

E Belge portalı üzerinden oluşturulacak E Arşiv Faturaların, mükellefin onayı ile başkanlık sistemlerine ait mali mühür tatbik edilerek tamamlanacaktır.

Soru: E Belge portalı üzerinden düzenlenecek E Arşiv Faturaları için yazılım veya buna benzer bir programa ihtiyaç var mı?

E Belge portalı üzerinden düzenlenecek E Arşiv Faturalar için başka bir yazılıma gerek yoktur.

Soru: Belirtilen tutarların altında faturalar için E Belge portalını kullanmak mümkün mü?

Kendileri istemeleri halinde belirtilen tutarların altındaki fatura düzenleme işlemeleri için de E Belge portalını kullanmaları mümkündür.

Soru: E Belge portalı üzerinden düzenlenen E Arşiv Faturalar için rapor göndermeye gerek var mı?

E Belge portalı üzerinden düzenlenen E Arşiv Faturalara, Gelir İdaresi Başkanlığına  rapor göndermeye gerek yoktur.

Soru: E Belge portalı üzerinden düzenlenen faturalar için saklama zorunluluğu var mı?

Düzenlenen E Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerin sorumluluğundadır. Düzenlenen belgelerin E Belge portalından elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktısı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Soru: E Ticaret kapsamında yapılan satışlarda hangi belgeler sevk irsaliyesi yerine geçer?

Elektronik ticaret kapsamında yapılan E Arşiv Fatura çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

Soru: E Ticaret kapsamında düzenlenen E Arşiv Faturada nelere dikkat etmek gerekir?

Elektronik ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek E Arşiv Faturalarda aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunlu olup, ayrıca fatura üzerinde “ Bu satış internet üzerinden yapılmıştır. “ ifadesi yer almalıdır.

1. Satış işleminin yapıldığı web adresi

2. Ödeme şekli

3. Ödeme tarihi

4. Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi

5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih

6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutarı

Soru: E Ticaret kapsamında iade işlemleri nasıl gerçekleşecek?

Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kağıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satana geri gönderir. Bu suretle malı satana geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer.

Soru: E Ticaret kapsamında olup E Fatura müşterisinin iade nasıl gerçekleşir?

E Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup,  E Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri E Faturada yukarıda sayılan maddelerden 6 ncı madde  hariç bilgilere yer verecektir. E Fatura çıktısını, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.

Soru: E Arşiv Fatura matbu olarak basılabilir mi?

Baskı işini anlaşmalı matbaa işletmelerine veya özel entegratörlere de yaptırabilir. Bu durumda anlaşmalı matbaa işletmeleri veya özel entegratörler tarafından Başkanlığa herhengi bir bildirim yapılmaz.

Soru: E Arşiv Faturaya ilişkin imza kısmı nasıl olmalıdır?

Faturaların baş tarafına iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasını bulunması mecburidir. Faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın üzerine hazır imzalı olarak düzenlenmesi mümkündür.

Soru: E Arşiv Faturada şekil şartı olarak nelere dikkat etmek gerekir?

E Arşiv Fatura uygulaması kapsamında düzenlenen belgelerde, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur.

Soru: E Arşiv Fatura sevk irsaliyesi yerine geçer mi?

Kağıt olarak verilen E Arşiv Fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, malın teslim anında düzenlenmesi, kağıt çıktısına “İrsaliye yerine geçer.” İfadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından ıslak imza veya hazır imzalı olarak ayrıca imzalanması zorunludur.

Soru: E Arşiv Fatura uygulamasına geçenler ÖKC kullanmaya devam edecekler mi?

E Arşiv Fatura uygulamasına geçenler, ÖKC kullanmaya devam edecekler ve yasal sınırlar içerisinde yazar kasa fişi düzenlemeye devam edecekler.

Soru: E Arşiv Fatura uygulamasına geçenler kağıt fatura düzenleyebilirler mi?

Zorunlu haller dışında düzenleyemezler.

 

Soru: E Arşiv Fatura hangi hallerde kağıt fatura düzenleyebilirler?

Aşağıdaki sebepler olması durumunda,

  • Başkanlığın ve E Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım
  • İspat ve tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla
  • İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya imzanın arızalanması veya çalınması yeni mali mühür veya imzanın temini süresince

Soru: E Arşiv Faturada birden fazla entegratörle anlaşılabilir mi?

E Arşiv Faturada birden fazla entegratörle anlaşılabilir.

27.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM