YAZARLARIMIZ
İsmail Dülger
Yeminli Mali Müşavir
ismaildulger59@gmail.comİhraç Kayıtlı Teslimde İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilmesi Gereken KDV’nin İndirim Yolu İle Giderilmesi

İhracatçılar, KDV yasasının 11/1-c bendinde yer alan ve “tecil-terkin uygulaması” olarak adlandırılan bu yöntemde; ihraç kaydıyla aldıkları mala ilişkin KDV tutarını faturada yazılı olan “3065 sayılı yasanın 11/1-c maddesi uyarınca ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tutarı tahsil edilmemiştir” ibaresini dikkate alarak KDV beyannamesinde Katma Değer Vergisini indirim konusu yapmamakta ve muhasebe kayıtlarını buna uygun tutmaktadırlar.

Bu uygulamada ihracatçılar KDV yükü olmadan teslim aldıkları malları KDV uygulama genel tebliğinde belirtilen (11/1-c kapsamında teslim olunan mal, teslimin vuku bulduğu ayı izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmelidir.) sürede ihraç etmeleri durumunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadırlar. Aksi durumda ise tüm finansal, cezai, gecikme faizi ve vergisel sorumluluklar imalatçıya yüklenmektedir.

İhraç kayıtlı mal satışı yapan imalatçı firmalar ise KDV beyanındaki ihraç kayıtlı satışa ilişkin tahsil etmedikleri KDV tutarını teslim tutarına dahil etmektedirler.  

Bu durumda indirimlerden sonra kalan ödenecek KDV tutarı ihraç kayıtlı teslim KDV tutarına eşit veya daha yüksek çıkarsa, KDV tahakkukunun ihraç kayıtlı teslim KDV’si kadar kısmı, faizsiz olarak tecil edilmekte, tecil olunan bu vergi ihracatın gerçekleşmesi halinde terkin edilmektedir.

Vergi İdaresinin ihracatçıdan tahsil edilmeyen vergiyi beyannamede matraha ve tecile konu ettirmesindeki neden, ihracın gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek suretiyle vergiyi güvence altına almayı amaçlamaktadır.

İhraç kaydıyla mal satan firmanın teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinde, indirim fazlalığı dolayısıyla hiç ödenecek KDV çıkmamış ise, ihraç kayıtlı teslim faturasındaki KDV ihracat gerçekleştiğinde, tecil-terkin, nakden veya mahsuben iade edilmek yahut daha sonraki aylara indirim hakkı olarak devretmek suretiyle ortadan kaldırılmaktadır.

Bu yazımızda; İhraç kaydıyla satış yapan firmanın KDV beyannamesinde iade hakkı doğması halinde söz konusu vergiyi nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine; indirim yoluyla giderme tercihinde bulunması durumunda muhasebe kayıtları ve beyannamenin doldurulmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

ÖRNEK:15.02.2020 tarihinde İhraç kayıtlı satış yapan, ihracatı 20.02.2020 tarihinde gerçekleşen ve ilgili dönemde beyannamesinde devreden KDV çıkan X -A.Ş.

 -Yurt içi satış Tutarı……………             :   40.000,00

 - İhraç kayıtlı satış Tutarı………            :   20.000,00

 - HESAPLANAN  KDV  TUTARI             :   10.800,00

    40.000.00X 18= 7.200,00

    20.000,00x 18 = 3.600,00

- İNDİRİLECEK  KDV TUTARI                  :   20.000,00

………………………………… / ……………………………… ……………………

     120- ALICILAR                      20.000,00

     192-DİĞER KDV                     3.600,00

           01-Tecil edilebilir KDV

                                                                        600-Y.İçi Satışlar           20.000,00

                                                                        391- Hes. KDV                 3.600,00

                                                                             02-İhraç Kay. Satış.

İhraç kayıtlı satış kaydı

….……………………………… / ……………………………………………………..

    391-Hesaplanan  KDV          10.800,00

    190-Devreden KDV                 9.600,00

    136- Diğ. Çeş. Alacak.             3.600,00

                                                                         191-İnd. KDV              20.000,00

                                                                         392-Diger  KDV            3.600,00

                                                                          02-Tecil edilemeyen KDV

……………………………….. /…………………………………………………………
    392-Diger  KDV  3.600,00

                                                                        192-DİĞER KDV          3.600,00

…………………………………  / ……………………………………………………….

    190-Devreden KDV              3.600,00

                                                                        136- Diğ. Çeş. Alacak.    3.600,00

……………………………………/……………………………………………………….   

 X  A.Ş. nin  nakden veya mahsuben KDV iadesi talep etme yerine, indirim yolu ile giderdiği ihraç kayıtlı teslime ilişkin olarak KDV beyannamesinde ise,

1- KDV Beyannamesi  MATRAH / TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER TABLOSUNDA,

 MATRAH  : 60.000,00   KDV Oranı   : %18     Vergi  : 10.800,00

2-KDV beyannamesinde İNDİRİMLER tablosunda,

  108-Yurt İçi alımlara ilişkin KDV…………………………………………………. : 20.000,00

  107-Kan. (11/1-c) ve Geç.17.mad. doğan iadelerin indirim yolu ile telafisi      :  3.600,00

3- KDV beyannamesinin İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE  İLİŞKİN  BİLDİRİM TABLOSU

     İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı                                                          :  20.000,00

     Tecil Edilebilir KDV                                                                                       :    3.600,00

     İhracatın Gerçekleştiği dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen  KDV     :    3.600,00

     İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV                                  :    3.600,00

     Yüklenilen KD                                                                                               :          0

4- KDV beyannamesinin  EKLER / 107 KOD NUMARALI SATIR ARACILIĞIYLA İNDİRİM KONUSU YAPILAN KDV ALACAĞININ DÖNEMİ TABLOSUNDA,

 - Faturanın Düzenlendiği Ay:  ŞUBAT  - Faturanın Düzenlendiği YIL. 2020

 - İlgili Ayda Düzenlenen Faturaların Toplam KDV Tutarı  :   3.600,00

5- SONUÇ  tablosunda, Sonraki Döneme Devreden  KDV Tutarı : 12.800,00 olacaktır.

Söz konusu örneğimizde ihraç kaydıyla teslim edilen malın İHRACATÇI firma tarafından  ihracatı  Mart ayında (10.03.2020) tarihinde gerçekleşmiş olsaydı,  KDV beyannamesinin indirimler tablosundaki ( 107 –Kod Numaralı satırı ) ve (EKLER  / 107 KOD Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV alacağının Dönemi tablosu) ;  MART /2020 Beyannamesinde  doldurularak ihraç kayıtlı satıştan doğan KDV tutarı İNDİRİM yolu ile bu dönemde giderilmiş olacaktır.

Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları ise mümkün değildir.

KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir. Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen belgelerinde verilmesi gerekecektir.

(COVID-19) salgını nedeniyle, Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 31.03.2020 tarih ve 68 sayılı sirküler uyarınca,  İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur.

KAYNAK;

1-3065 s. KDV kanunu.

2-KDV Genel Uygulama Tebliği.

3­-KDV sirküleri 68

09.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM