YAZARLARIMIZ
İsmail Dülger
Yeminli Mali Müşavir
ismaildulger59@gmail.comUygulaması 31.12.2019 Tarihinde Sona Erecek Çeşitli Yasal Destek - Teşvik ve İmalat Sanayine Yönelik Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Sağlanan Amortisman Avantajı ve KDV İstisnası Süresi Yasal Değişiklikle 31.12.2020 Tarihine Uzatılmalı

Ülkemizde yatırımların teşvikine yönelik Ticaret Bakanlığınca teşvik belgesine bağlı yatırımların yanı sıra imalat sanayini geliştirmek ve üretimi arttırmak amacıyla teşvik belgesi için bürokratik işlemler ile uğraşmadan BKK belirlenen imalat sanayine yönelik makine ve teçhizat teslimlerinde sanayi sicil belgesine sahip işletmeler için 01.05.2018 tarihinden başlayan KDV istisnası ve satın alınan makine ve teçhizatın faydalı ömrünün yarısına kadar avantajlı amortisman uygulamasının süresi 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

MEVZUATI ÖZETLE HATIRLATIRSAK,

27.03.2018 tarihinde 30373 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7103 sayılı kanun ile V.U.K’ na eklenen geçici 30.ncu maddesi ile 31.nci madde ile 3065 sayılı KDV kanununa eklenen geçici 39 cu maddesi uyarınca; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 01.05.2018 tarihinden itibaren,

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ( 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile GTİP numaraları belirlenen makina ve teçhizat alımları için yararlanabilecek olup) ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmakta ,

2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Maliye Bakanlığınca söz konusu yasal düzenlemelere ilişkin olarak 18 seri numaralı KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğ (05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı R.G.) ve 497 sayılı VUK genel tebliğinde ( 25.05.2018 tarih ve 30434 sayılı R. G.) uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yukarıda açıkladığımız her iki düzenlemenin de uygulama süresi 31.12.2019 tarihinde sona ermektedir.

Bu konuda “Muhasebe TR” sitesinde 19.10.2018 tarihinde yayınlanmış  VUK 497 G. Tebliği Uyarınca KDV’li Alınan Makine ve Teçhizata Faydalı Ömür Süresinin Yarısı Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılamaz Mı? başlıklı makalemde değindiğim KDV istisnasına tabi tutulmadan satın alınan yatırım teşvik belgeli,…ve imalat sanayinde kullanılmak üzere teslim alınan makine ve teçhizat için faydalı ömrün yarısı dikkate alınarak avantajlı amortisman uygulamasında yasada kısıtlayıcı hüküm olmamasına rağmen, genel tebliğle konulan kısıtlayıcı hükümle ilgili olarak bugüne kadar Bakanlıkça bir düzeltme yapılmamıştır.

 İmalat sanayine yönelik yatırım yapan bazı firmaların sipariş verdikleri makine ve teçhizatın tesliminin 31.12. 2019 tarihinden sonraya sarkabileceği bu durumda KDV istisna belgesi olmasına rağmen teslimin bu tarihe kadar gerçekleşememesi nedeniyle KDV istisnası ve avantajlı amortisman uygulama haklarını kaybedeceklerdir.

 İstisna uygulamasının ülkemizde üretimin teşvik edilmesi ve istihdam artışına katkısının önemi dikkate alınarak yasal uygulama süresinin; TBMM de görüşülmekte olan yasal düzenlemelere eklenecek bir yasa maddesi ile 31.12.2020 tarihine uzatılmasının üretimin ve istihdamın artmasına, imalat sanayinin yönelik yatırım harcamalarının devam etmesine önemli bir katkısı olacaktır.

KAYNAKLAR:

1- 7103 sayılı kanun

2- 497 seri numaralı VUK genel Tebliği

3- 18 seri Nolu KDV G.Uyg. Teb. Deg. Yap. Teblig.

22.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM