YAZARLARIMIZ
İbrahim Demirel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Marka Vekili, Patent Vekili, Bilirkişi
ibrahimcelikli@mynet.comYeni TTK da Ticaret Ünvanı Koruması ve Marka Soru Cevap

6762 Sayılı Eski TTK nın Ticaret Ünvanı Koruması İle İlgili Maddeleri: 

III - TİCARET UNVANININ KORUNMASI:

1. ESAS:

Madde 52 - Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanmak hakkı, munhasıran sahibine aittir.

2. İHBAR VE CEZA:

Madde 53 - Bütün mahkemeler ve memurlar, ticaret ve sanayi odaları ve noterler vazifelerini yaparken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini veya kanunun hükümlerine aykırı olarak tescil yahut istimal edildiğini öğrenirlerse keyfiyeti salahiyetli ticaret sicil memuruna ve müddeiumumiliğe bildirmeye mecburdurlar.

 41 ila 48 ve 50 nci maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler ve 51 inci maddeye muhalif olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 40 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki cezalara mahkum edilirler.

 3. UNVANINA TECAVÜZ EDİLEN KİMSENİN HAKLARI:

Madde 54 - Ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası tarafından kullanılan kimse, bunun men'ini ve haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini ve zarar görmüş ise, kusur halinde bunun da tazminini istiyebilir.

 Mahkeme, davayı kazanan tarafın talebi üzerine, masrafları aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayınlanmasına karar verebilir.

6102 Sayılı Yeni TTK nın Ticaret Ünvanı Koruması İle İlgili Maddeleri: 

III - Ticaret unvanının korunması

1. İlke

MADDE 50- (1) Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir.

2. Bildirim ve ceza

MADDE 51- (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili ticaret sicili müdürüne ve Cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundadırlar.

(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerini ihlal edenler ve 49 uncu maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılırlar.

3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları

MADDE 52- (1) Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir.

(2) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir.

Bilindiği gibi Ticaret Ünvanı koruması Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sağlanmakta Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında  değerlendirilmemekteydi. Yeni TTK nın yürürlüğe girmesiyle Ticaret Ünvanı korumasının kapsamı genişletilmiş ve Fikri ve Sınai Haklar Hukukuna paralel hale getirilmiştir. Yeni düzenlemeyle eski haklara aşağıdaki maddeler de eklenmiştir

a)      Tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını,

b)      Gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını

c)      Ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

d)     Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir.

Eklemek gerekir ki buradaki koruma müessesesi ve kullanabilecek haklar Ticaret

Ünvanına tecavüz ile ilgilidir. Aşağıdaki soru cevap kısmında da görebileceğiniz gibi Marka, Ticaret Ünvanı ve İşletme adı farklı kavramlardır. Buradaki koruma Ticaret ünvanı ile sınırlıdır. Bu düzenleme marka ile ilgili uyuşmazlıkları, davaları ne yönde etkileyecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama uyuşmazlıkların devam edeceğini kestirmek, çokta zor değil. Çünkü ticaret sicili ve marka sicili farklı kurumlar tarafından, ayrı ayrı tutuluyor. Örnekle açıklayalım;

Abc Tekstil LTD ŞTİ 2000 yılında kurulmuştur. Marka tescili yoktur

A Tekstil LTD ŞTİ 2010 yılında kurulmuştur. ABC Tekstil markasını tescil etmiştir.

Peki ABC Tekstil LTD ŞTİ diye bir şirket varken, ABC Tekstil markası nasıl tescil edilebilir, diyebilirsiniz. Ticaret sicili, ticaret ünvanına onay verirken, ticaret sicilinde kayıtlı ünvanlarla benzerlik olmamasına dikkat eder. TPE ise başvurusu yapılan markanın marka siciline kayıtlı diğer markalarla benzer olmamasına dikkat eder.

A Tekstil LTD ŞTİ, ticaret hukukundan doğan haklarını, A Tekstil LTD ŞTİ ise fikri mülkiyet haklarını kullanmak isteyecek ve aralarında bir ihtilaf kaçınılmaz olacaktır. İki firmanın da kullanımı mevzuata uygun gözükmektedir. Ülkemizde marka ve ticari unvan kavramları iç içe girmiş, fazlasıyla karışmıştır.
 

Marka Tescili 10 Soru 10 Cevap

Soru   1 : Marka Nedir

Cevap1 : Marka KHK madde 5/1 de yer alan tanıma göre; “ Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimler görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen veya çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir

 

Soru    2 : Marka, Ticaret Ünvanı ya da İşletme Adı aynı şeyi mi ifade eder ?

Cevap 2 : Marka, mal ve hizmetleri, ticaret ünvanı bir işletmenin sahibini, işletme adı ise bir ticari işletmeyi diğerinden ayırt etmeye yarar. Üçü de farklı kavramlardır.

 

Soru   3 : Herkes Marka Tescili Yaptırabilir mi?

Cevap 3: Marka KHK.’ e göre marka tescili yaptırabilecekler aşağıdaki gibi sıralamıştır;

a)     Türkiye sınırları içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler

b)    Paris Sözleşmesi hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler

c)    DTÖ Anlaşması hükümlerine göre başvuru hakkına sahip kişiler

d)   KHK hükümleri kapsamında bulunmayan fakat karşılıklık ilkesi gereği T.C. uyruklu kişilere marka koruma hakkı tanıyan devletlere mensup gerçek ve tüzel kişiler

 

Soru    4: Markayı Kullanmaksızın Yatırım Düşüncesiyle Tescil Edebilirmiyim?

Cevap 4: Marka KHK madde 14/1: Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde,

haklı bir neden olmadan kullanılmaması ve bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir.

Kullanım zorunluluğunun sebebi, markaların, gereksiz yere inhisari yetkili marka tescili yapılıp, toplumun yararlanmasına ve kullanıma kapatılmasının önlenmesi düşüncesidir.
 

Soru    5: Ticaret ünvanım dışında bir markayı tescil edebilirmiyim?

Cevap 5: Marka başvuru sahibi Marka KHK. Madde 5/1 deki düzenlemeler çerçevesinde arzu ettiği her türlü işareti marka olarak kullanabilir.
 

Soru    6: Yabancı Dilde bir markayı tescil edebilirmiyim?

Soru    6: Bildiğiniz üzere sadece yabancı ortağı olan firmalar ticaret ünvanında yabancı kelimeler kullanabilirken, marka tescilinde böyle bir sınırlandırma yoktur. Yabancı dilden kelimeler de marka olarak tescil edilip kullanılabilir.
 

Soru   7: Marka Tescili için nereye nasıl müracaat etmeliyim?

Cevap 7: Ülkemizde marka tescili ve patent, endüstriyel tasarım gibi diğer sınai mülkiyet hakları tescili ile ilgili yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Marka başvurusunda bulunacak kişi ve kurumlar başvurularını bizzat kendileri veya Marka Vekilleri aracılığıyla yapabilirler.

Başvuru posta yoluyla veya elektronik imza kullanılmak suretiyle başvuru sahipleri veya Vekil aracılığıyla yapılabilir. Tescil ile ilgili işlemler Türk Patent Enstitüsü merkezinde yani Ankara da gerçekleştirilir.

Elektronik imza kullanılmak suretiyle her türlü işlemler Türkiye nin her köşesinden, Türk Patent Enstitüsü sisteminden online olarak gerçekleşebilmektedir.
 

Soru   8: Marka Başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Cevap 8: Standart bir süre olmamakla birlikte yaklaşık bir yıllık bir süre zarfında tescil gerçekleşir. Bu süre tescil işlemlerindeki aksaklıklar veya itirazlar neticesinde uzayabilmektedir.
 

Soru   9: Marka Tescilinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Cevap 9: Marka tescil başvurusu olumlu sonuçlanan bir marka, sahibine, marka başvuru tarihinden başlamak üzere, bu tarihten itibaren 10 yıl süreyle marka üzerinde hak sahipliği sağlar, bu süre 10 ar yıllık yenileme (uzatma) işlemleriyle sonsuza dek devam eder.
 

Soru    10: Logomu nasıl tescil ettirebilirim?

Cevap 10: Marka tescilinde marka resmi olarak logonuzu kullanmanız durumunda logonuzda ilave bir işleme gerek kalmaksızın, aynı markanız gibi korunur.

Devam Edecek

19.11.2012

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM