YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comVergi İncelemeleri

Halihazırdaki 5.000 civarında olan vergi müfettişlerine bir o kadar daha sayı eklenmektedir. Bu yeni eklemeler ve bilgisayar teknolojisindeki gelişim ve hız ile kurumlar arasındaki bilgi alışverişindeki hız daha önceleri düşük olan inceleme sıklığını çok fazla artıracaktır. yani müfettişler kapınızı eskiden olduğundan 3 kat daha fazla bir olasılıkla çalacaktır. Bu nedenle mükelleflerin incelemelerde nelere dikkat edeceği ile hakları, bu süreçlerin nasıl işleyeceğinin her ne kadar müşavirlerince biliniyor olduğu varsayılsa bile mükelleflerin de bilgi sahibi olmasında fayda vardır.

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

1-VERGİ İNCELEMESİ YAPILMASININ AMACI NEDİR?

Klasik anlatımla Devlet vatandaşına sağladığı sağlık, eğitim, güvenlik ve sağlık gibi temel görevlerini yerine getirken ihtiyacı olan kaynağı kazanandan kazandığı ölçüde alır. bunun adı vergidir. vergi ise çoğunlukla beyan esasına göre alınır.Bu beyenların doğruluğunun incelenmesinin adıdır vergi incelemesi. Tarifi ise;İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.

2-VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA KİMLER YETKİLİDİR

Son yapılan değişiklile inceleme elemanları tek bir ünvanda toplanmıştır. Vergi incelemesi yapmaya 

Vergi Müfettişi, 

Vergi Müfettiş Yardımcısı yetkilidir.

Kanunda ayrıca, asli görevi vergi denetimi olmayan; İlin en büyük mal memuru(Defterdar) ile Gelir İdaresi Başkanlığında müdür kadrosunda görev yapanlar da gerektiğinde vergi incelemesi yapmaya yetkileri vardır.

Her hal ve takdirde incelemeyi kim yaparsa yapsın, denetim elemanına inceleme süresince gösterilecek azami nezaket incelemenin sağlıklı şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Çünkü mükellefin karşısındaki müfettiş Ahmet veya müfettiş Mehmet değildir. Devletin Maliyesidir ve devlet süreklik arzeder.

3-KAÇ TÜRLÜ İNCELEME VARDIR? 

a) Tam inceleme: Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesidir.

b) Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan belirli bir konuya yönelik vergi incelemesidir.

c) Aramalı İnceleme: Keşke yazılan vergi ve cezaların iki katını ödeseydim de bu şekilde bir durumda incelenmese idim denilebilecek bir inceleme türüdür.

4- ARAMALI İNCELEME NASIL YAPILIR

1-Arama yapılabilecek haller:

İhbar veya yapılan incelemede, bir mükellefin vergi kaçırdığını gösteren emareler bulunursa, bu mükellef nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir.  

2- Hangi Şartların Varlığı Halinde Aramalı İnceleme Yapılır.

(1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile yetkili sulh yargıcından bunu istemesi ve

(2)Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi;

şarttır.

(3) İhbar üzerine yapılan aramada, ihbar asılsız çıkarsa, nezdinde arama yapılan mükellef muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir, bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur.

3-Aramalı incelemede bulunan defter ve vesikalar Hakkında Nasıl Bir İşlem Yapılır.

-Aramada bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar numaralanarak tutanağa geçirilir.  

-Zaman yetersizliği veya başka nedenlerle tutanağın tanzimi yetiştirilemez ise, bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, mükellef nezdinde emin bir yere konur veya kablar içinde daireye nakledilir.

-Bu defter ve vesikaların konulduğu yer veya kablar vergi müfettişi tarafından mühürlenir.  

-Daha sonra mühürlenen defter ve evraklar mükellef huzurunda açılır ve tutanağa geçirilir, bir örneği mükellefe verilir. 

4- Aramalı İncelemede Uyulacak usuller

-Aramalı incelemelerin çabuk ve her işten önce yapılması gerekir. 

-İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi ve özel mektup ve diğer evrak makbuz karşılığında sahiplerine geri verilir.

-Mükellef, ilgili memurun huzurunda el konulan defterler ve vesikalar üzerinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya yetkilidir.

-Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz.

5-Aramalı İnceleme Sonucu Yapılacak İşlemler

Aramalı incelemenin en geç üç ay içinde bitirilmesi ve el konulan defter ve belgelerin sahibine bir tutanakla geri verilmesi gerekir.

İncelemelerin haklı sebeplerle üç ay içinde bitirilme imkanı yoksa sulh yargıcının vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir.

6-Mesleğinizi yaptığınız dönemde hiç aramalı incelemeye katıldınız mı bununla ilgili bir anınız var mı?

Bu inceleme türünün az rastlanmasına rağmen oldukça çok sayıda aramalı incelemeye katıldım. Bunların her biri mükellefin arama karşısında göstereceği reaksiyona göre farklılaşır. Yanınızda polislerle birlikte işyerine gidiyor ve tüm işlemlerini ve iletişimini arama sonuçlanana kadar durduruyorsunuz.

Aramada tabiki esas olan el defteri dediğimiz ve artık bilgisayarlarda takip edilen kayıt dışı işlemlerdir.

ERKEK MİLLETİZ VESSELAM:

Bir keresinde fabrikanın ikinci katındaki bir yönetim odasında arama yapılırken patronun masasındaki çekmecede bütün gerçek faaliyetlerin yer aldığı el defterini bulduk. Bunun çuvala konulması esnasında mevsimin yaz olması nedeniyle açık olan pencereyi farkeden mükellef ani bir hareketle defteri kaptığı gibi ikinci kattaki pencereden aşağıya atıp şoförüne al bunu kaç talimatını verdi. Üstad aynı atiklikle merdivenleri hızla inip şoförün peşinden koşmaya başladı.fakat üstadın yakalama şnsı hiç yokkken aniden birşey oldu. Geniş ve uzun bahçenin dış kapısından çıkmakta olan şoför aniden durdu. Üstad onun yanına gidip defteri alıp geri geldi.

İşyeri sahibi dahil hiçbirimiz bişey anlamadık. Meğerse üstad arkadan koşarken: erkeksen kaçma diye bağırıvermiş. 

5-VERGİ İNCELEME ELEMANI İNCELEME SIRASINDA UYMASI GEREKEN ETİK KURALLAR VARMI?

(1) VERGİ İNCELEME ELEMANI, İNCELEME SIRASINDA AŞAĞIDA YER ALAN TEMEL İLKELERE UYMASI GEREKİR.

a) Denetimi,  Mükellefe kanun ve yönetmeliklerle tanınan haklarını gözetmek suretiyle sonuçlandırmak.

b) Mükelleflere karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranmak.

c) Denetimi yaparken saydam, tarafsız, dürüst olmalı,  kamu yararını gözetmeli ve hesap verilebilirliği esas almalıdır.

d) İnceleme ve yapacağı işlemlerde yasalar çerçevesinde adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeli ve tarafsızlığını zedeleyecek bir etkiye izin vermemelidir.

e) İnceleme sonucunda, gerekmesi halinde, mükellef lehine olan düzeltmelerin yapılmasını sağlamalıdır. Bu nedenle düzeltilecek hususları raporunda belirtmelidir.

6- MÜFETTİŞ, İNCELEMEYE ALACAĞI KİŞİYİ KENDİ Mİ SEÇER?

 Daha önceleri vergi dairelerinden dosya üzerinde seçimler yapılırdı. Ağırlıklı olarak mükellef seçimi böyle olurdu.

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişimle mükellef seçme işlemi çoğonlukla bilgisayar ortamında kırmızıya düşen mükelleflerden oluşmaktadır. bu mükellefler  müfettişe Vergi Denetim Kurulu’nca yazı ile bildirilir.. İnceleme görevi yazılarında; nezdinde inceleme yapılacak kişilere ve konulara ilişkin bilgilere, incelemenin türüne, gerekçesine, dönemine ve süresine ilişkin hususlara yer verilir.

7- MÜFETTİŞ İNCELEMEYE GELDİĞİNDE HÜVİYET İBRAZ ETMEK ZORUNDA MI?

Vergi Usul Kanununa göre, vergi müfettişleri, yanlarında müfettiş olduklarını ve vergi incelemeye yetkili olduklarını gösteren fotoğraflı kimlik bulundurmak zorunda olup, incelemeye başlamadan önce mükellef ve ilgilisine göstermek zorundadır.

Kimlik gösterilmesi, mükellefi dolandıran sahte müfettişleri önlemek açısından çok önemlidir.

8- İNCELEME ELEMANI, İNCELEMENİN YAPILACAĞI ZAMANI ÖNCEDEN MÜKELLEFE BİLDİRMEK ZORUNDA MI?

İnceleme elemanının inceleme zamanını önceden mükellefe bildirme zorunluluğu yoktur. İsterse bildirir.

Ayrıca aynı dönem için daha önce inceleme yapılmış olması, yeniden inceleme yapılmasına engel değildir. Her ne kadar çok rastlanan bir durum olmasa da mükellef ooo iyi 2010 yılım incelendi , o yıldan kurtulduk diyemez.

9-VERGİ İNCELEMESİNİN MÜKELLEFİN İŞYERİNDE YAPILMASI ZORUNLUMUDUR?

-İncelemenin mükellefin işyerinde yapılması esastır.

- İşyerinin müsait olmaması veya ölüm, işyerinin terk edilmiş olması gibi zaruri nedenlerle incelemenin işyerinde yapılması imkanı yoksa inceleme elemanının dairesinde yapılır. Bu durum mükellef ile birlikte bir tutanakla tespit edilir.Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir.

İncelemenin işyerinde yapılması esas olmakla birlikte çoğunlukla dairede yapılır.

10-YAZILI İNCELEME GÖREVİNİ ALAN VERGİ MÜFETTİŞİ, İŞE NE ZAMAN BAŞLAMALI? 

(1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en ön inceleme vs için geç on gün içinde işe başlamak zorundadır. 

(2) Bu süre içinde işe başlanılamaması halinde vergi müfettişi neden başlayamadığını gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunduğu birime bildirir. İlgili birim, işe başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin olduğu kanaatine varırsa en fazla on gün ilave süre verir.

(3)Üst birim bu ilave süreyi vermeyerek inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir.

11-VERGİ MÜFETTİŞİ NE ZAMAN İŞE BAŞLAMIŞ SAYILIR

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından mükellefin kendisine veya bulunduğu sektöre yönelik olarak yapılan her türlü araştırma, inceleme, bilgi isteme ve yazışma gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir.

12- VERGİ MÜFETTİŞİ İNCELEMEYE İSTEDİĞİ ZAMAN BAŞLAYABİLİR Mİ?

Vergi müfettişi, mükellef nezdinde  inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlamak zorundadır.

Bu süre içinde incelemeye başlamaz ise durumu gerekçeli bir yazı ile bağlı olduğu birime bildirerek ve en fazla on beş gün ilave süre alabilecektir.

Ancak üst birim ek süre vermeyip inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir.

13-İNCELEMEYE BAŞLARKEN TUTANAK DÜZENLENMESİ ZORUNLU MU?

(1) Vergi incelemesine, “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. Bu tutanak mükellef nezdinde düzenlenir ve bir örneği mükellefe teslim edilir.

Tutanağın bir örneği ayrıca Vergi Denetim Kurulu İle mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

(2) İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir.

(3) Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir; bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilir.

İncelemeye başlama tutanağı, vergilendirme ile ilgili doğacak ihtilaflarda ve vergi aflarından yararlanmada hak doğuran çok önemli bir belgesidir.

(4) Tutanakta Aşağıdaki Bilgilere Yer Verilir.

Nezdinde inceleme yapılanın kimlik bilgileri, unvanı, adresi ve faaliyet konusu,

b) İncelemenin türü (tam/sınırlı inceleme),

c) İncelemeye alınma gerekçesi,

ç) İncelemenin konusu,

d) İnceleme dönemi,

e) İnceleme dairede yapılacaksa buna ilişkin nezdinde inceleme yapılanın muvafakati,

f) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi, inceleme elemanının ve hazır bulunması halinde mükellefin veya temsile yetkili olan kişilerin imzası,

g) Mükelleflerin incelemeyle ilgili hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi.

14- İNCELENECEK DEFTER VE BELGELERİN ALINMASINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

(1) Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenir ve tutanakla teslim alınır.

Mükellefe gönderilecek isteme yazısında,  ibraz edilecek defter ve belgeler ile ibraz süresi ve yeri, ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler belirtilir.

(2) Mükellefin yazıya gerek kalmadan defter ve belgelerini kendisi getirip ibraz ederse, inceleme elemanı,  tutanak düzenlemek suretiyle defter ve belgeleri alır.

 15- VERGİ İNCELEMESİ NE KADAR SÜRE İÇİNDE TAMAMLANMALI?

 Eskiden incelemeler tabiri caiz ise denetim elemanı askere gider gelir ve devam eder ölçüde geniş bir süreçte ve nihayetinde çoğunlukla da zamanaşımı süresinin sonuna doğru sarkardı. İncelemede kalmak mükellef açısından psikolojik sıkıntı yaratır. Bu nedenle bu sürelere bir düzenleme geldi. Yeni uygulama ile;

- Tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl,

-Sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde, incelemenin bitirilmesi esastır.

-Bu süreler içerisinde incelemenin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, vergi müfettişi,   ek süre talep edebilir.

- Vergi Denetim Kurulu,  altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

- Ancak ek süre verilmesi halinde, incelemenin bitirilememe nedeninin mükellefe yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

-  Vergi müfettişi, süresinde inceleme raporu düzenlememesi halinde durumu gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bağlı oldukları birime bildirir gerekçeleri uygun bulunmaz ise incelemeyi bitiremeyen inceleme elemanı hakkında disiplin hükümlerini uygulanabilir.

16-İNCELEME SONUNDA DEFTER VE BELGELER MÜKELLEFE NE ZAMAN İADE EDİLMELİ

Mükellefin defter ve belgeleri, inceleme elemanınca raporların düzenlenmesi ve bu inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bir tutanak ile iade edilmesi gerekir.  

17-ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA İNCELEME YAPILABİLİR Mİ?

(1) Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması halinde, inceleme yapılanın izni olmaksızın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamaz.  

(2) Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması gerektiği hallerde, bu işlemler resmi çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

18- İNCELEME SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAKLARI MÜKELLEF İMZALAMAK ZORUNDA MI?

(1) Vergi Müfettişi inceleme esnasında gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını tutanaklar ile tespit ve tevsik edebilir. 

(2) Mükellefin itiraz ettiği hususları inceleme elemanı  tutanağa geçirmelidir.

Özellikle bu konuda vergi müfettişleri mükellefin beyanını tutanağa almama yönünde eğilime sahiplerdir. Ancak mükellefler itiraz ve görüşlerini tutanağa geçirtebilirler. Özellikle dava konusu edilecek raporlar için bu husus daha sonra önem arzedecektir.

(3) Düzenlenen tutanakların birer nüshasının tutanakları imza edenlere verilmesi zorunludur. Bu husus da genellikle mükelleflerce ihmal edilen bir husustur.

Diğer yandan müfettişin size sorduğu sorular için önceden veya tutanağı imzalattıktan sonra sonradan inceleme va araştırma yapacağı hususu unutulmamalı ve buna göre cevaplar verilmelidir.

(4) Vergi inceleme elemanı, ilgilileri tutanakları imzalamaları için zorlayamaz.

(5) İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler, mükellefin rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez.

(6) Suç delili olan defter ve belgeler mükellefin rızasına bakılmaksızın alıkonulur.

(7) Alıkonulan defter ve belgeler yazı ile mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilerek muhafazası sağlanır.

19-VERGİ İNCELEME RAPORLARI İŞLEME KONULMADAN ÖNCE İLGİLİ KOMİSYONLARDA İNCELENİR.

Vergi incelemeleri sonucu düzenlenen raporlar doğrudan işleme konulmaz, değerlendirme komisyonlarının süzgecinden geçirilir.

Denetim elemanları yazdıkları raporların mahkeme sonuçlarından sorumlu değillerdir. Yani raporda tamamen haksız bir eleştiri yapmış olsa bile herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunun bir parça önüne geçebilmek için merkezi rapor değerlendirme komisyonu vardır.

Bu komisyonlar da yeni bir uygulamadır. Daha önceleri denetim elemanının yazdığı raporlar kendi kurumlarında oluşturulan okuma komisyonlarında değerlendirilmekte idi. Ancak rapor değerlendirme komisyonları daha güçlü olarak yerini aldı.

1-Rapor değerlendirme komisyonu

-Rapor değerlendirme komisyonları, düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir. 

-Ancak, Vergi Müfettişleri tarafından yapılan vergi incelemeleri neticesinde, bir vergi türü ve vergilendirme dönemi için düzenlenen vergi inceleme raporunda tarhı öngörülen vergi tutarının, 10 milyon TL’yi aşması halinde, söz konusu rapor, doğrudan Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir.

Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır

?2-Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu

-Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, Vergi Müfettişleri ile rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarını bir üst değerlendirme mercii olarak, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

- Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen ve 10 milyon TL tarhiyat öngören raporlar, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir.

3-??Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu

Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu, vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar ile rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarını üst değerlendirme mercii olarak, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir. 

20- VERGİ MÜFETTİŞLERİ ARASINDA GÖREV FARKLILIĞI VARMI?

A- Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde yirmisi üç aylık ayrı bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitim sonucunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarı sırasına göre en başarılı yüzde yirmibeşi,

b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı. 

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.

ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görevlendirilir.

Büyük ölçekli mükellefler, bu başkanlıklarda görevli vergi müfettişlerince incelenir.

Mükellefin büyük ölçekli sınıfında olup olmadığı, iş hacmi, aktif büyüklüğü veya öz sermaye büyüklüğüne göre belirlenir.

B-Giriş sınavında ilk yüzde yirmiye, eğitim sonucunda yapılacak sınavda ise ilk yüzde yirmibeşe giremeyenler Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında görevlendirilir.

Küçük ve orta ölçekli mükellefler bu başkanlıkta görevli müfettişlerce incelenir.

C- Kurul isterse küçük ve orta ölçekli mükellefleri büyük ölçekli mükellefleri incelemekle görevli müfettişe inceletebilir.

22.10.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM