YAZARLARIMIZ
Güray Öğredik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
MAZARS/DENGE
Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
gogredik@mazarsdenge.com.trHurda Araç Satışları “Hurda Metal” Kavramı Dahilinde KDV’den İstisna Mıdır?

1. GİRİŞ 

Hurda araçların (hurda otomobil, kamyon, treyler, çekici, kamyonet, iş makinesi...v.b.) satışının KDV Kanununun 17/4-g bendindeki “hurda metal” kavramı içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda uygulamada tereddütler yaşanabilmektedir. Konuyu mülga KDV Genel Tebliğleri ile yeni KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer verilen açıklamalar ile konu hakkında tespit ettiğimiz özelge çerçevesinde inceleyeceğiz.  

2. KDV GENEL TEBLİĞLERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER 

2.1. Mülga 117 No.lu KDV Genel  Tebliği 

117 No.lu KDV Genel Tebliğinin ilgili bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmişti: 

3.3.3. Hurda Ve Atık Teslimi 

3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi gereğince KDV'den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. 

İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

3.3.3.2. Kapsam 

Tevkifat uygulamasının kapsamına ilişkin açıklamalar aşağıdadır. 

3.3.3.2.1. Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir. 

Hurda kavramının işaret edilen genel anlamı çerçevesinde; 

- demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller, 

- bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları, 

- imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler, 

- izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları 

ve benzerleri "hurda metal" kabul edilecektir. 

Ayrıca, hurda veya atık niteliğindeki; her türlü kâğıt, karton, mukavva, kauçuk, plastik ile bunların kırpıntıları, naylon, lastik kırıkları, cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, cam kırıkları teslimleri de tevkifat uygulaması kapsamındadır. 

3.3.3.2.2. Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. 

Örnek 1: 

"Hurda" olarak tabir edilen bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra yeniden jeneratör olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış jeneratörün tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. 

Örnek 2: 

(A) Ltd. Şti. tarafından, atık değerlendirme işiyle uğraşan Hurda A.Ş.'ye yapılacak hurda pil, hurda akü vb. teslimleri esas itibariyle Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında KDV'den istisna olacak, (A)'nın istisnadan vazgeçmiş olması halinde teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin (5/10)'u Hurda A.Ş. tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 

Hurda akü ve pilin belirli bir işlemden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir duruma gelmesinin mümkün olması halinde, bu teslimde istisna veya tevkifat uygulanmayacaktır. 

3.3.3.2.3. Kanunun (17/4-g) maddesi veya tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş araç-gereç ve iş makinelerininhurda olarak satılması ve satış sonunda alıcının bunları, hurda olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda olanların teslimi tevkifat kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

İlgili mevzuat çerçevesinde hurdaya ayrılmak suretiyle trafikten çekilmeleri nedeniyle teslimleri KDV Kanununun (17/4-g) maddesi uyarınca vergiden müstesna olan motorlu kara taşıtlarının tesliminde de aynı şekilde işlem tesis edilecektir

3.3.3.2.4. Hurda gemilerden yapılan sökümler sonrası teslimlerde de yukarıdaki açıklamaya göre hareket edilecektir. 

Buna göre, gemi söküm işlerinde hurda gemilerin sökülmesi sonunda elde edilen metal aksam (pervane, motor, telsiz, radyo-teyp, uydu alıcısı vb.) aynı amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılmayacaktır. 

Söz konusu aksamın kullanılamaz durumda olması halinde ise bunların sökenler tarafından tesliminde ve sonraki safhalarda tevkifat uygulanacaktır. 

Aynı şekilde, hurda gemilerden sökülen sac aksamın, sökenler tarafından tesliminde ve sonraki safhalarda el değiştirmelerinde de tevkifat uygulanacaktır.” 

2.2. Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C.2.1.3.3.3.2 numaralı kısmında hurda kavramı aşağıdaki şekilde izah edilmiştir:  

“Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade etmektedir. 

Hurda kavramında işaret edilen genel anlam çerçevesinde; 

- Demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller,

- Bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları,

- İmalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler,

- İzabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları,

ve benzerleri "hurda metal" kabul edilir. 

Ayrıca, hurda veya atık niteliğindeki; her türlü kâğıt, karton, mukavva, kauçuk, plastik ile bunların kırpıntıları, naylon, lastik kırıkları, cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, cam kırıkları teslimleri de tevkifat uygulaması kapsamındadır. 

Örnek 1:"Hurda" olarak tabir edilen bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra yeniden jeneratör olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış jeneratörün tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. 

Örnek 2:(A) Ltd. Şti. tarafından, atık değerlendirme işiyle uğraşan Hurda A.Ş. ne yapılacak hurda pil, hurda akü vb. teslimleri esas itibarıyla Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında KDV’den istisna olacak, (A)’nın istisnadan vazgeçmiş olması halinde teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin (5/10)’u Hurda A.Ş. tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 

Hurda akü ve pilin belirli bir işlemden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir duruma gelmesinin mümkün olması halinde, bu teslimde istisna veya tevkifat uygulanmayacaktır. 

Araç-gereç ve iş makinelerinin, Kanunun (17/4-g) maddesi veya tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş bir şekilde satılması ve satış sonunda alıcının bunları, hurda olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda olanların teslimi tevkifat kapsamında değerlendirilmez. 

İlgili mevzuat çerçevesinde hurdaya ayrılmak suretiyle trafikten çekilmeleri nedeniyle teslimleri 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi uyarınca vergiden müstesna olan motorlu kara taşıtlarının tesliminde de aynı şekilde işlem tesis edilir. 

Hurda gemilerden yapılan sökümler sonrası teslimlerde de yukarıdaki açıklamaya göre hareket edilir. 

Buna göre, gemi söküm işlerinde hurda gemilerin sökülmesi sonunda elde edilen metal aksam (pervane, motor, telsiz, radyo-teyp, uydu alıcısı vb.) aynı amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılmaz. 

Söz konusu aksamın kullanılamaz durumda olması halinde ise bunların, sökenler tarafından tesliminde ve sonraki safhalarda tevkifat uygulanır. 

Aynı şekilde, hurda gemilerden sökülen sac aksamın, sökenler tarafından tesliminde ve sonraki safhalarda el değiştirmelerinde de tevkifat uygulanır.” 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, hurda metal teslimleri KDV’den istisnadır. Ancak KDV Kanunu Madde 18/1 kapsamında istisnadan vazgeçilirse bu hurda metal teslimleri KDV tevkifatına tabidir. Yukarıda yer verdiğimiz tebliğin ilgili bölümünde de lafzen yer yer hurda kavramı içinde değerlendirilen metal tesliminin KDV tevkifatına tabi olduğu ya da istisna olduğu açıklanmıştır. Tebliğdeki açıklamaları konumuz açısından yineleyecek olursak;  

Ø     Trafikten çekilen ve hurdaya ayrılan motorlu kara nakil taşıtlarının teslimi 17/4-g bendi kapsamında vergiden istisnadır.  

Ø     Gemi söküm işlerinde hurda gemilerin sökülmesi sonunda elde edilen metal aksam(pervane, motor, telsiz, radyo-teyp, uydu alıcısı vb.) aynı amaçla kullanılmamak üzere satılıyorsa bu satış 17/4-g bendi kapsamında vergiden istisnadır.  

Ø     Hurda gemilerden sökülen saç aksamın, sökenler tarafından tesliminde ve sonraki safhalarda el değiştirmelerinde 17/4-g bendine göre KDV uygulanmayacaktır.  

Ø     Araç-gereç ve iş makinelerinin, Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş bir şekilde satılması ve satış sonunda alıcının bunları, hurda olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda olanların tesliminde 17/4-g bendindeki istisna uygulanamaz.   

Görüldüğü gibi, gerek mülga 117 No.lu KDV Genel Tebliğinde gerekse yeni KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar aynıdır. Her iki tebliğde de konumuz özelinde bakacak olursak, 

- Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılamaz hale gelmiş (hurda olmuş) ve

- Trafik müdürlüğünden “hurdaya ayrılmıştır” şerhi alınan ve

- Hurda olarak satılan ve alıcı tarafından da hurda olarak değerlendirilen (üretim amaçlarına uygun olarak yeniden kullanılmayan ya da herhangi bir üretim faaliyetinin girdisi olmayan) 

kara nakil vasıtalarının teslimi KDV Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (g) bendi kapsamında vergiden istisnadır. Dikkat edilecek olursa örneklerde satışı yapılan firmalar “Hurda A.Ş.” olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle, hurda toplamaya ve bunları değerlendirmeye yetkili olan özel kuruluşlara hurda metal (hurda araç) teslimi yapılması mevzuat açısından daha ispatlanabilir durumdur. Aksi halde, yukarıda yer verilen şartların yerine getirildiğinin; bilhassa söz konusu hurdaların alıcı tarafından üretim amaçlarına uygun olarak yeniden kullanılmadığının ya da herhangi bir üretim faaliyetine (herhangi bir işlemden geçmeden) doğrudan girdi (hammadde) niteliğinde olmadığının ispatlanması gerekebilir.  

Diğer bir ifadeyle, bu hurda metallerin ya özel yetkili firmalar tarafından tamamen imha edilmesi ya da çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bir imalat faaliyetinin hammaddesi olarak teslimi söz konusu olabilir. Keza KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C.2.1.3.3.4.2 kısmında açıklandığı üzere; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi KDV tevkifatı uygulaması kapsamındadır. 

3. ÖZELGELER 

Konu hakkında www.gib.gov.trözelge havuzundan ulaştığımız iki özelgenin tam metni aşağıda yer almaktadır.  

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.00-17

07/04/2011

Konu

:

HURDA ARAÇ SATIŞINDA KDV ORANI

 

         

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ekonomik ömrünü dolduran ve kullanılamaz hale gelen, ilgili trafik müdürlüğünden de "hurdaya ayrılmıştır" şerhi konulan şirketinize ait kamyon, treyler ve yarı römork türü taşıt araçlarının satışının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır. 

KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir. 

Ancak, Kanunun 17/4-g maddesi ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna tutulmuştur. 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve camkarakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır. 

Buna göre; ilgili trafik müdürlüğünden "hurdaya ayrılmıştır" şerhi konulan şirketinize ait araçların aynen veya onarılmak suretiyle üretim amacına uygun olarak kullanılamayacak halde olması durumunda bunların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre vergiden istisna tutulacaktır. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.06-3

16/06/2010

Konu

:

HURDA ARAÇ SATIŞI KDV İSTİSNASI

 

         

İlgide kayıtlı dilekçenizde şirketinize ait ekonomik ömrünü doldurmuş, ilgili trafik müdürlüğünce ... tarihinde "hurdaya ayrılmıştır" şerhi konulan kullanılamaz haldeki ... plakalı kamyon ve ...plakalı çekicinin satılması  durumunda söz konusu satış işleminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talebinde bulunulmaktadır. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi istisna kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır 

Buna göre, hurdaya ayrıldığı anlaşılan şirketinize ait söz konusu araçların, yukarıda belirtildiği şekilde "hurda kavramına" uyması ve hurda olarak satılması halinde KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu kamyon ve çekicinin  kullanılabilir halde olduğunun tespiti halinde, satış işlemine %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.” 

“T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü 

Sayı 4.35.17.01-35-02-10030/01/2012 

Konu: İcra yoluyla hurda gemi satışı 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Şirketinizin gemi söküm ve bozum işi ile iştigal ettiğinden bahisle, Tuzla İcra Müdürlüğünden sökmek amacıyla açık artırma usulü ile satın aldığınız "…….." isimli gemi tesliminin, katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. 

Katma Değer Vergisi(KDV) Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu, aynı Kanunun 17/4-g maddesinde de; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde, 1/1/2004 tarihinden itibaren yapılacak hurda veya atık metal, plastik, kağıt, cam teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmayacağı, bu düzenlemeden önce katma değer vergisine tabi tutularak ithal edilen hurda mallar ile sökülecek gemiler ve suda yüzen sökülecek diğer araçların katma değer vergisinden istisna olarak ithal edileceği, bu malların yurtiçi teslimlerinde de katma değer vergisi istisnası uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bu itibarla, Tuzla İcra Müdürlüğü tarafından açık arttırma ile satışa çıkarılan ve şirketinizce sökülmek amacıyla alınan "………" adlı hurda geminin, şirketinize teslimi katma değer vergisinden istisnadır.”

“T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-09/-736

06/12/2010

Konu

:

Kullanım ömrünü tamamlamış akülerde ve hurda metallerde KDV istisnası.

 

         

İlgide kayıtlı dilekçenizde, akülerden çıkan kurşunlardan ergitme ve rafine yolu ile külçe kurşun imali faaliyetiyle iştigal eden şirketinizin, ... İşletmelerinin açmış olduğu hurda akü alımı ihalesini kazandığını belirterek, kullanım ömrünü tamamlamış hurda akülerin alımında KDV Kanununun 17/4-g maddesi gereğince istisna uygulanıp uygulanmayacağının bildirilmesi istenilmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesine göre; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden müstesnadır. 

Konuya ilişkin olarak 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde 1/1/2004 tarihinden itibaren yapılacak hurda veya atık metal, plastik, kağıt, cam teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmayacağı; yapılan değişiklik ile teslim veya ithali vergiden istisna edilen hurda veya atık malların kapsam ve mahiyetinin, konuyla ilgili olarak daha önce yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerindeki açıklamalara göre belirleneceği açıklanmıştır. 

Bu çerçevede, hurda metal kavramı ile ilgili olarak 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılan metallerin (demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke gibi metaller) yanı sıra çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller ile bu metallerin alaşım, bileşim ve curufları, imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerlerinin hurda metal kabul edileceği açıklaması yer almaktadır. 

Buna göre, atık değerlendirme faaliyetiyle iştigal eden firmanıza yapılan hurda akü teslimlerinde katma değer vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.” 

“T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40/150-60

14/07/2010

Konu

:

HURDA TESLİMİNDE KDV ORANI

 

         

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ekonomik ömrünü tamamladığı ve tamirinden verim alınamayacağıkomisyon raporuyla tespit edilmiş 5 adet farklı cins ve model motorlu taşıt, 1 adet motosiklet, 121 adet kalem kademe malzemesi ile 50 ton hurda elektronik malzeme, büro malzemeleri, demir aksamlı malzemeler ve alüminyum plakaların mübadele yoluyla yenileriyle değiştirilmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu hurda malzemelerin tesliminin KDV ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. 

Aynı Kanunun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 

86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, hurda kavramının; her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır. 

Buna göre, ilgide kayıtlı dilekçenizde yer alan eşyaların ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu ve tamirinden verim alınamayacağı anlaşıldığından, tamamının hurda olarak değerlendirilmesi ve teslimlerinin KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV den istisna edilmesi gerekmektedir. 

4. SONUÇ 

Gerek mülga 86 ve 117 No.lu KDV Genel Tebliğlerinde ve güncel yeni KDV Genel Uygulama Tebliğinde gerekse özelgelerde yer verilen düzenleme ve açıklamalara göre, hurda araçların (otomobil, kamyon, kamyonet, treyler, çekici..v.b.) teslimi KDV Kanunu 17/4-g bendi kapsamında vergiden istisnadır. Eğer aynı kanunun 18/1 maddesine göre istisnadan vazgeçilirse bu durumda hurda araç teslimleri KDV tevkifatına tabi olacaktır. Hurda araçların KDV 17/4-g bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şartların topluca gerçekleşmesi gerekmektedir.  

- Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılamaz hale gelmiş (hurda olmuş) olması,

- Trafik müdürlüğünden “hurdaya ayrılmıştır” şerhi alınmış olması,

- Hurda olarak satılan aracın alıcı tarafından da hurda olarak değerlendirilmesi (üretim amaçlarına uygun olarak yeniden kullanılmayan ya da herhangi bir üretim faaliyetinin girdisi olmayan) gerekmektedir. Bu konuda yazımızda detaylı açıklama yapılmıştır.  

Ayrıca yazımızda her ne kadar hurda niteliğinde motorlu kara nakil vasıtaları ele alınmış olsa da, nitelik olarak hurda hale gelmiş (ekonomik ömrü dolmuş ve kullanılamaz hale gelmiş), ilgili mevzuatı gereği yetkili idare tarafından hurdaya çıkarıldığına dair resmi evrakı da temin edilen ve alıcısı tarafından da hurda olarak değerlendirilen deniz ve hava nakil araçları ile bunların parçalarının da KDV 17/4-g bendi kapsamında KDV’den istisna olarak satılması gerektiği; istisna uygulanmaz ise bu satışların KDV tevkifatına tabi olacağı sonucuna varmaktayız. Keza tebliğlerde de açık bir şekilde örneklendiği üzere, hurda bir geminin pervane, motor, telsiz, radyo-teyp, uydu alıcısı vb. metal aksamları hurda metal kapsamında değerlendirilmektedir. Hurda gemi teslimlerinde KDV istisnasına yönelik olarak yazımızda yer alan özelge de durumu destekler niteliktedir.

03.07.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM