YAZARLARIMIZ
Güray Öğredik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
MAZARS/DENGE
Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
gogredik@mazarsdenge.com.trHurda Araç Satışları “Hurda Metal” Kavramı Dahilinde KDV’den İstisna Mıdır? (03.07.2014)

6545 Sayılı Kanun İle Vergi Yargısı Sürecine Yönelik Yapılan Değişiklikler (01.07.2014)

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır (31.05.2013)

Varlık Barışı Olarak Adlandırılan Kanuni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlanmıştır (30.05.2013)

SMM Ve YMM’lerin Mesken Olarak Kullandıkları Konutlarını Büro Olarak Da Kullanabileceklerine Dair Yasal Düzenleme Yapılmıştır (06.05.2013)

Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecektir (02.05.2013)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunluluğu (25.01.2013)

Elektronik Tebligat Uygulama Süreci ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alınması Gereken Kayıtlı Elektronik Posta Hesapları (24.01.2013)

2012 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunuzu Hazırladınız Mı? (22.01.2013)

E-Defter Tutmak ve E-Fatura Kullanmak Zorunda Olabilirsiniz! (16.01.2013)

Finansal Tabloların Hazırlanmasında TMS Uygulanması Zorunlu Olanlar Hakkında Kamu Gözetimi Kurumu Kararı Yayınlanmıştır (19.11.2012)

Kurumsal Sağlık Poliçelerinin Vergilendirilmesinde Yorum Değişikliği Mi Oldu? Değişikliğin Şirketlere Ve Sigorta Sektörüne Etkisi (06.11.2012)

İhraç Kaydıyla Satın Alınan Malın İmalatçıya İade Edilmesi (14.09.2012)

Credıt Ve Debit Note’ların KDV Ve Gümrük Mevzuatı İle Maliye’nin Güncel Bir Özelgesi Kapsamında İncelenmesi (11.09.2012)

Şirketlerin Kat Karşılığı Arsa Teslimleri Taşınmaz Ticareti Yaptıkları Anlamına Mı gelir? (11.09.2012)

Serbest Meslek Erbabının Müşterisinden Gider Karşılığı Aldığı Paralar Kazanca Dahil Edilmek Zorundadır (10.09.2012)

Arsa Karşılığı 150 M²’Yi Aşmayan Konut Tesliminde Müteahhit Üzerinde Kalan Kdv Yükü Hakkında (07.09.2012)

Yeni TTK Kapsamında Nakit Sermaye Artışlarında %25 Blokaj Şartı, İç Kaynakların Sermayeye İlavesi Ve Primli Ödeme (30.08.2012)

İthalat İşlemlerinin Form Ba İle Bildirilmesinde Hangi Tutar Dikkate Alınmalıdır? (28.08.2012)

İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Mal Süresinde İhraç Edilemezse İhracatçı Ödeyeceği KDV’ni İndirim Konusu Yapabilir mi? (27.08.2012)

Personel Yemek Ücretlerinin Vergi Mevzuatındaki Yeri ve Ciddi Hatalara Müsait Özellik Arz Eden Durumlar (23.08.2012)

Bayilerin Bordrosunda Kayıtlı Satış Elemanlarına Doğrudan Prim Mahiyetinde Menfaat Sağlanabilir Mi? (22.08.2012)

Due Diligence Raporları Hizmet İhracı Kapsamında Mıdır? (17.08.2012)

Bahşişler Gider Yazılamaz Mı? Bahşişler Ücret Geliri Midir? (15.08.2012)

Ciro Primi Faturasının Ertesi Yıl Tarihli Düzenlemesi Halinde KDV İndiriminde Yaşanan Sıkıntılar (13.08.2012)

Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yarattığı Problemler İle Birlikte Yürürlüğe Girdi (11.08.2012)

Avans Kâr Dağıtımı Yeni TTK’da ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Şirketlerde Nasıl Yapılacaktır? (09.08.2012)

Basit Usule Tabi Servis İşletmecisinin Faturasında “KDV Dahil” İbaresi Kullanmasının Vergisel Sonuçları (08.08.2012)

Yurt Dışındaki Firmalardan Elde Edilen Ciro Primi Mahiyetindeki Tutarlar Katma Değer Vergisine Tabi Midir? (07.08.2012)

2003 yılı Beyanlarında Fon Payı Mahsup ve İadesine İzin Vermeyen 4842 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrasındaki İlgili Bölüm Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir (03.07.2008)

Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulamalasına Dair 267 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinin Eleştirisi (02.07.2008)

Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulama Örnekleri ve Konunun Tartışılması (30.06.2008)

Teşvikli İllerdeki İşyerlerinde Çalışan Ücretlilerin Asgari Geçim İndirimi Karşısındaki Durumu Netleşmiş ve Bu İşyerlerine Ait Muhtasar Beyanların Nasıl Yapılacağı Açıklanmıştır (20.06.2008)

5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (07.06.2008)
5510 Saygılı Sosyal Sigortlar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemelerden Ücret Hesaplarına ve Muhasebe İşlemlerine Yönelik Olarak Etki Edecek Bazı Konuların Açıklanması (21.05.2008)

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Edinimi Konusunda Yaşanan Sorunlar ve Güncel Gelişmeler (01.05.2008)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5736 Sayılı Kanun (24.03.2008)

Transfer Fiyatlamasına Hazır Mısınız? (20.02.2008)

Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde ve Geceleme Hizmeti Veren Yerlerde KDV Oran Uygulaması (17.01.2008)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Yeni Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır (02.01.2008)

T.C. Tabiyetindeki Gerçek Kişilerden T.C. Kimlik Numaraları Varken Halen Neden (Eski) Vergi Kimlik (Hesap) Numarası ve Vergi (27.12.2007)

Fiilen Ödenmeyen Kıdem Tazminatları Tahakkuk Esasına Göre Gider Yazılabilir (Mi?) (14.12.2007)

01.01.2008'den İtibaren Ücretlerin Vergilendirilmesinde "Asgari Geçim İndirimi" Esası Geçerli Olacaktır (03.12.2007)

Muhasebeci ve Denetçilerin Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Etmeleri Gereken İşlemler (28.11.2007)

KVK Md. 5/1-e Kapsamında Gayrimenkul Veya İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasının Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi ve Muhasebeleştirilmesi (06.11.2007)

SM, SMMM ve YMM Meslek Mensuplarının Büro Açma Zorunluluğu ve Gerçekler (04.10.2007)

Gümrük Çıkış Beyannamelerinin Kapanması, GÇB üzerinde Fiili İhraç Tarihinin Aranması ve DİİB Kapsamında Tecil Terkin İşlemlerinde YMM Raporu Hakkındaki Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi (19.09.2007)

Gerçek Kişiler Tarafından Sahip Oldukları Gayrimenkulleri Satışta Değer Artış Kazancı (11.09.2007)

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı İle (Aylık) Çocuk Yardımı Tutarları ve Sigorta Primi Hesabında Dikkate Alınmayacak (Günlük) Yemek Parası, (Aylık) Çocuk Zammı ve (Aylık) Aile Zammı Nasıl Tespit Edilmektedir? (30.08.2007)

Promosyon, Eşantiyon ve Numune Ürün Teslimlerinin Fatura veya Fatura Benzeri Belgeye Bağlanması Gerekiyor (24.08.2007)

İş Güvencesi (Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması) Hakkında Yargı Kararları Işığında Hatırlatıcı ve Uyarıcı Bilgiler (17.08.2007)

Kur Farklarının Fatura Edilmesi ve Muhasebeleştirilmesi (10.08.2007)

Yeniden Değerleme Oranı Nasıl Hesaplanmaktadır, 2007 / 2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı ve ÜFE Endeksinin Artış Oranı Yüzde Kaç Olmalıdır? (07.08.2007)

Grup Şirketleri Arasında Kredi Aktarımında Örtülü Kazanç, Örtülü Sermaye, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe (06.08.2007)

Şirket Aktifinde Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi (28.07.2007)
Elektronik Posta Yolu İle Alınan Fatura Gider Olarak Kaydedilebilir Mi? (25.07.2007)

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Hakkında En Çok Sorular Üç Soru (19.07.2007)

Geçici Vergi Beyanında (Sözde Bilmeden Özde Bilerek) Muhasebe Hatası Yapılarak Vergi Tasarrufu Sağlamanın Cezası Var Mı? (14.07.2007)

Motorlu Taşıtlar Vergisini Daha Az Ödeme İmkanı Olduğunu Biliyor Musunuz? (13.07.2007)

Ücretli İhbar Tazminatını Ödeyerek Derhal İşten Ayrılabilir Mi? Kadın İşçi Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılırken İhber Süresine Uymak Zorunda Mıdır? (04.07.2007)

Hafta Sonu Vergi Mevzuatımızda Yapılan Değişiklikler Hakkında Kısa Kısa (03.07.2007)

Mali Tatil Demek, "Tatil" Demek Değildir!... (27.06.2007)

Finansal Kiralamada Faiz ve Kur Farkı Mumması (Gider Mi Maliyet Mi?) (25.06.2007)

KDV Oran İndirimleri Sonrası Sürekli Gündeme Gelen İki Soru (21.06.2007)

Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odalarına Ödenen Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Munzam Aidatlar (18.06.2007)

Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması Hakkında Örnekler (14.06.2007)

KDV Sirküleri Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki "Fason İş" Kavramı Tartışmasına Son Veriyor (11.06.2007)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı Hakkında Düşüncelerimiz (07.06.2007)

Ar-Ge Harcamalarının Gider veya Maliyet Olarak Muhasebeleştirileceği Dönem (31.05.2007)

GÜNDEM