YAZARLARIMIZ
Güney Çınar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
guneycinar@hotmail.comİndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplanırken Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan Sabit Kıymetlerin Durumu

İndirimli kurumlar vergisi hesabında kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde, indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç oranı, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.

"Dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet" ifadesinden Vergi Usul Kanununun 313’üncü maddesi uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması, dolayısıyla boş arazi-arsa ve amortismana tabi olmayan diğer kıymetlerle ilgili tutarların bu hesaplamada dikkate alınmaması; sabit kıymet tutarının hesabında ise bu kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Şirket aktifinde kayıtlı bulunan sabit kıymetlerin, 7326 sayılı Kanunun 11’inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulduğunda,  tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın tespitinde, sabit kıymet tutarlarının yeniden değerleme öncesi değerlerinin hesaplamada dikkate alınıp alınamayacağı hususunda Kırşehir Valiliği Defterdarlık Genel Müdürlüğü görüşü sorulmuştur.

Kırşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 22.02.2022 tarih ve E-66491453-125-2995 sayılı özelge ile soruya cevap verilmiş olup, “7326 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine eklenen yedinci fıkrada, "Birinci fıkrada sayılan mükellefler bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre;

- Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın oranlama yapılmak suretiyle hesaplanmasında sabit kıymetlerin, birikmiş amortismanları düşülmeden önceki Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlenen brüt tutarlarıyla dikkate alınması gerekmektedir.

- Hak kazanılan yatırıma katkı tutarına birden fazla yılda ulaşılması halinde her bir dönem itibarıyla indirimli oran uygulanacak kazanç, tevsi yatırım tutarının her bir dönem sonu itibarıyla kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenecektir. Ayrıca mevcut sabit kıymet tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın tespit edileceği geçici vergilendirme dönemleri için, ilgili geçici vergilendirme döneminin son günü; hesap dönemleri için ise ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla tespit edilecektir.

Örnek verilecek olursa;

1-Yeniden değerleme öncesi ATİK tutarına göre hesaplanırsa;

2-Yeniden değerleme sonrası ATİK tutarına göre hesaplanırsa;

Yapılan hesaplamaya göre yeniden değerleme öncesi toplam ATİK’in 395.000.000 TL tutarında iken 2 adet yatırım teşvik belgesinde faydalanılan katkı tutarı; 5.847.561,88 TL+ 3.757.147,30 TL= 9.604.709,18 TL iken;

Yeniden değerleme sonrası toplam ATİK’in 795.000.000 TL tutarına ulaşması ile 2 adet yatırım teşvik belgesinde faydalanılan katkı tutarı; 2.905.392,38 TL+ 1.866.758,72=4.772.151,10 TL olduğu görülmektedir. Buna göre yeniden değerleme sonrası katkı tutarın nasıl hesaplanması gerektiği şeklinde verilen özelgeyle yatırımcıların faydalandıkları katkı tutarları azalmaktadır.

Verilen özelgeye göre yapılacak hesaplama ile Yatırımdan Elde Edilen Kazancın daha düşük bir matraha isabet etmesini sağlamıştır. Böylece mükellef daha az vergi indirimi elde etmektedir.                                                                                                                   

KAYNAKÇA:

-7326 sayılı Kanunun 11’inci maddesi

- Kırşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 22.02.2022 tarih ve E-66491453-125-2995 sayılı özelgesi

25.04.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM