YAZARLARIMIZ
Güney Çınar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
guneycinar@hotmail.com7143 Sayılı Kanunda İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almaya Emtia İçin Yapılan Stok Affının Kar Payı Kısıtlaması Karşısındaki Durumu

17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlandı. Yayınlanan tebliğde kapsama giren şirketlerin usul ve esasları belirlenmiştir.

Kar payı ve kar payı avansı dağıtımı esasları

“(1) Sermaye şirketlerinde, Kanunun geçici 13’üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25 kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Bu sınırlama, TTK’nun 462’nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

(2)Sermaye Şirketlerinde genel kurul tarafından birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar yönetim organı kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

(3)Kanunun geçici 13’üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, birinci fıkrada yer alan sınırı aşan (%25’lik) kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin (30.09.2020) sonuna kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.” denilmektedir.

Yapılan bu düzenlemede dikkat çeken en önemli hususlar;

*2019 yılı net dönem karının 30.09.2020 tarihine kadar en fazla % 25’lik kısmı nakden dağıtılabilir.

*2019 yılı öncesine ait yılların, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemez.

Bilindiği üzere 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan; 7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’nun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bölümünün; Madde 6- (1) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: fıkrasının “b) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.” denilmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğle ilgili yukarda yapılan açıklanmalar göre, kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisna ve uygulamaya ilişkin açıklamalara bakıldığında 7143 sayılı Kanunun 6/1.b maddesi kapsamından faydalanarak stok affı yapan ve 525-Kayda Alınan Emtia Özel Karşılığı Hesabı’nda yararlandığı tutarı takip eden şirketler için açıklama bulunmamaktadır. Ancak 7143 sayılı Kanunda “Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.” denildiğinden dolayı 30.09.2020 tarihine  kadar bu tutarlar dağıtıma konu edilememesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA:

-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

-7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

14.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM