YAZARLARIMIZ
Günay Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmmgunaycaliskan@gmail.comKDV Tevkifatında Bildirim ve İadesi

Değerli Okuyucular,

Bugünkü konumuzun mevzusu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9/1 maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına almasına ilişkin, zorunlu olarak uygulanan Katma Değer Vergisi Tevkifatı’na ilişkin bildirim kapsamına giren hizmetler, bildirimi ve KDV’nin iadesi konu başlığımızı oluşturmaktadır.

‘’ Madde 9 – (Değişik : 24/6/1994 - 4008/30 md.) 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. (Ek cümleler: 28/11/2017-7061/41 md.) Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.’’

1- KDV TEVKİFATI YAPILACAK HİZMETLER

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

 - Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

 - Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

- Yapı denetim hizmeti,

 -Taşımacılık hizmetleri,

 - Her türlü baskı ve basım hizmeti,

 -Ticari reklam hizmetleri,

 - İşgücü temin hizmeti,

 - Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik,mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

 - Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklam gelirlerine konu işlemleri,

- Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler

2- KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERİN BEYAN VE BİLDİRİMİ

Buna mukabil ilgili Kdv tevkifat sınırını kaldırmaya, arttırmaya ve azaltmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No’lu Tebliğ ile 1 Temmuz 2021 Tarihinden itibaren 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.1.2 İndirim Başlığı altında belirtildiği üzere Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tek taraflı olmayıp, alıcı ve satıcının beyanı gerekmektedir. Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak, sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılmaktadır.

İsterseniz bunu bir örnek üzerinde açıklayalım.

Örnek: ÇLŞ Tekstil A.Ş tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmadır. İlgili firma KRM Ltd.Şti’ne  10.000tllik fason dokuma yapmış olup, faturasını da tevkifat uygulayarak düzenlemiştir. Buna göre muhasebe kayıtları da aşağıdaki gibi olacaktır.

ÇLŞ Tekstil A.Ş(Satıcı)

__________________......./……/2021___________________

120.KRM Ltd.şti                     10.240,00

                      600 Yurtiçi Satışlar                           10.000,00

                       91 Hesaplanan KDV                            240,00

-------------------------------------------------------------------

 KRM Ltd.Şti(Alıcı)

__________________......./……/2021___________________________

730 Genel Üretim Giderleri                       10.000,00

191 İndirilecek KDV                                    240,00

191 İndirilecek KDV Sorumlu Sıfatıyla          560,00

                                  320 ÇLŞ Tekstil A.Ş                         10.240,00

                                  360 Ödenecek KDV                              560,00

----------------------------------------------------------------------------

Şimdide beyanname üzerindeki iş ve işlemlerimizi de bu örneğe göre tamamlayalım.

SATICININ BEYANI:

Satıcı :1 Nolu Kdv Beyannamesi üzerinde 3 yere kayıt yapacaktır.

1- Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde;

 

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.7)]

 

2- Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölünde;

   

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİNDE TEVKİFATA TABİ TUTULAN KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.7)]

3- Kdv Beyannamesinin ekler kısmında bulunan;

KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM kısmını da dolduracaktır.

ALICININ BEYANI:

Alıcı :1 Nolu Kdv Beyannamesi üzerinde İndirimler bölümündeki 2 yere kayıt yapacaktır.

 
  • 108 Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

 

 

 

  • 109 Sıfatı İle Beyan Edilecek Kdv

 

 

 

  • Kdv 2 Beyannamesinde Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim

 

 

 

 

3- KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDEN KDV İADESİ

Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lı KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması ve tahakkuk eden KDV'ni ödemiş olması şarttır(Yürütmesi durdurulmuştur.) Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmaz. İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olamayacaktır.

1- Mahsuben İade Talepleri; KDV Genel Uygulama Tebliğinin “ Mahsuben İade Talepleri” başlıklı bölümünde, mükelleflerin, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, tebliğin  bölümünde belirtilen borçlara mahsubuna dair düzenlemeler yapılmıştır. İlgili bölümde mahsuben ödemesi yapılabilecek borçlar;

1.a) Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına Mahsup,

1.b) İthalde Alınan Vergilere Mahsup,

1.c) SGK Prim Borçlarına Mahsup, başlıkları altında düzenlenmiştir.

2- Nakden İade Talepleri;  KDV Genel Uygulama Tebliğinin “ Nakden İade Talepleri” başlıklı bölümünde, mükelleflerin, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının nakden iade talep edilmesi halinde uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.
3- Tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde, vergi dairelerince;

 - 3.a) İade talep dilekçesi,

 - 3.b) İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,

- 3.c) Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

 -3.d) Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste, aranacaktır.

Saygılarımla ;

26.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM