YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Tuncer
Yeminli Mali Müşavir
Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
etuncer@kokerymm.comKayıt Dışı Varlıkların Yurda Getirilmesi

 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı  Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan genel Tebliğe  göre ;

 a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine imkan tanınmıştır.

Uygulama 31.12.2019 tarihinde son bulacaktır.

Konuyla ilgili özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

A- YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN GETİRİLMESİ  

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

 Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar,  31/12/2019 tarihine kadar, Tebliğ ekinde  (Ek-1)  yer alan bir form ile bankalara veya  sermaye piyasası araçlarını  aracı kurumlara bildirilebilecektir.

Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 31/12/2019 tarihine kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkündür.             

B- YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN  İŞLETMEYE DAHİL EDİLMESİ

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elden veya elektronik ortamda beyan edilecektir.

Beyan edilen taşınmazlar  ayni sermaye olarak işletme kayıtlarına alınmak istenirse, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden %1 oranında vergi ödenecektir.

Kanuni defterlere kaydedilen kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açılacaktır. Bu  hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebilecek veya ortaklara da dağıtılabilecektir.  Beyan edilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Bu varlıklar işletmeden çekilirse, ortaklara dağıtılırsa,  “dağıtılan kazanç olarak” dikkate alınmayacak, dolayısıyla  kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır. Fon hesabındaki bu tutarlar, birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. 

Ayrıca, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen  tutarlar  vergilendirilmez. Ancak, kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar da dikkate alınamaz.

Kayda alınan  varlıklar için amortisman  uygulanmayacaktır.

Tebliğ şartlarına uyulmak şartıyla kayda alınan  varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve  tarhiyat yapılmayacaktır.

11.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM