YAZARLARIMIZ
Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali MüşavirPosta ile Tebliğ

Tarih: 13.06.2013

Geçtiğimiz hafta Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tebliğ konusuna başlamış ve gelecek yazımızda devam edeceğimizi belirtmiştik. Bugün bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Kanunun; “Posta ile tebliğ usulu” ana başlığı altında 4 tane alt başlık şöyle sıralanmıştır:

Kapalı zarf esası, Bilinen adreslere tebliğ, Bilinen adresler, Tebliğ evrakının teslimi.

Kapalı zarf esası

Posta yolu ile tebliğde, tebliğ edilecek vesikanın kapalı bir zarf içinde postaya verileceği ve zarfın şeklinin Maliye Bakanlığınca tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. (Md. 99)

Kanunun takip eden maddesinde; bilinen adrese gönderilen mektubun posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edileceğinden söz etmektedir. (Md. 100)

Bilinen adresleri Kanunun 101’inci maddesi aşağıdaki şekilde sıralamıştır:

1-Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler,

2- Adres değişikliğinde bildirilen adresler,

3-İşi bırakmada bildirilen adresler,

4-Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler,

5-Yoklama fişinde tespit edilen adresler,

6-Vergi mahkemesinde  dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler,

7-Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (ilgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla),

8-Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir vakalalarında tespit edilen adresler,

Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olan nazara alınır.

Yine aynı Kanunun Tebliğ evrakının teslimi başlıklı 102’nci maddesinde tebliğin nasıl ve ne şekilde muhataba verileceği, muhatabın adresinde bulunamaması durumunda yapılması gerekenler hüküm altına alınmıştır şöyleki;

“Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir.

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemeyen evrak çıkaran mercie iade olunur.

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.

Muhatap tebellüğden imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz’edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tespit olunur.”

Gelecek yazımızın konusu: İlan yoluyla tebliğ.

Kaynak:www.MuhasebeTR.com 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM