YAZARLARIMIZ
Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali MüşavirYazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı (3)

 

Tarih: 17.11.2015

Geçtiğimiz iki hafta burada yayımladığımız , “Yazar kasa fişlerinin gider yazılıp yazılamayacağı” başlıklı yazılarımızın ilkinde; fatura ve perakende satış vesikası hükümlerinden, ikincisinde; yazar kasa fişleri için yayımlanmış genel tebliğlerden söz etmiştik. Bugün yazar kasa fişleri için seçtiğimiz üç özelgeye yer vereceğiz.

Sizlerle paylaşacağımız özelgeler, ilk iki yazıda bahsi geçen; Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesine ve
204 – 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine atıfta bulunuyor.

Vergi dairesi başkanlıklarınca verilen özelgeler tarih sırasına göre şöyledir:


İlk olarak;
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 4 Ekim 2011 tarih ve 4.35.16.01-176300-500 04/10/2011 sayılı, Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV'nin indirilip indirilemeyeceği hk. konulu özelgesinde; “… şirketiniz tarafından iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet bedelleri (Gıda, şeker, çay, ekmek, mutfak tüpü, yemek, gazete, hırdavat, sabit kıymet bakım-onarımı vb.) ile şirket çalışanlarınızın görevli olarak çıktığı iş seyahatlerinde satın almış olduğu (yemek, otopark, otoban geçiş ücreti, taksi ücreti, oto yıkama vb.) hizmet bedelleri için mal ve hizmet satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişleri ile yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. denmekte ve cevabi olarak; “…Buna göre, fatura düzenleme haddinin altında kalan mal ve hizmetler için alınan perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.
ikinci olarak;
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen 28 Kasım 2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685 sayılı, “Personelin seyahatlerinde yapmış olduğu yeme, içme harcamaları, otopark fişleri v.b. için düzenlenen perakende satış vesikalarının gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği ve bu belgelere istinaden yüklenilen KDV konulu özelge istemi.


Konuya istinaden verilen cevapta; “…
Buna göre, fatura düzenleme haddinin altında kalan mal ve hizmetler için alınan perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.” denmekte ve devamında; “…Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerin; kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık illiyet bağının bulunması, keyfi olmaması, işyerinde kullanılmak ve tüketilmek üzere satın alınmış olunması halinde, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.


Aynı özelgenin son paragrafında; “Buna göre, KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.
üçüncü ve son olarak; Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nca; 30 Aralık 2011 tarih ve
B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:14029-30-1199 30/12/2011 sayılı, PSF ve ÖKC fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Hk. Konulu özelgesinde özetle: “ İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin işiyle ilgili olarak küçük miktarlarda mal ve hizmet alımlarında perakende satış fişi alınması, bunların gider olarak kaydedilmesi ve perakende satış fişinde gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talebinde bulunulmuştur.” açıklamasından sonra;

“Buna göre, faaliyet konusu … hizmetleri olan şirketinizin, söz konusu faaliyeti ile ilgili olarak acil ve küçük miktarlarda yapıldığı belirtilen mal ve hizmet alımı (kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, şirket personelinin ve misafirlerinin tüketimi için yapılan gıda harcamalarının) giderlerinin, kurum kazancının elde edilmesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanmış olması şartıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. “ denmektedir.

Bu üç özelgeden sonra özetlersek; fatura düzenleme haddinin altında kalan (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda, şeker, çay, ekmek, mutfak tüpü, yemek, gazete, hırdavat, sabit kıymet bakım-onarımı, otopark, otoban geçiş ücreti, taksi ücreti, oto yıkama vb.) mal ve hizmetler için alınan perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Kaynak:MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM