YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.com2021 Aralık Ayında Yapılması Gerekenler

Değerli okurlar,31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılması gereken başvurular ile birlikte şirketlerin dikkat etmesi gereken noktalardan ilk aklımıza gelenleri bu senede güncelleyerek sıralamaya çalıştık.

Başvurular

e-Fatura, e-Arşiv Fatura-e-Defter Başvurularının Yapılması

e-Fatura

  • 2021 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler için 01.07.2022 tarihinde zorunlu olarak e -Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • e-Defter

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren) İlgili mükellefler Aralık ayı içerisinde gerekli başvurularını tamamlamak zorundadır. 2020 yılında 5 milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı olup e-Fatura uygulamasına 01.07.2021 tarihinde geçiş yapan mükellefler 01.01.2022 tarihi itibariyle e-Deftere uygulamasına da geçiş yapmak zorundadır. https://uyg.edefter.gov.tr/ edefterbasvuru/

Verbis Başvuruları

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt için son tarih 31.12.2021

SGK e-Tebligat Başvuruları

01.10.2021 tarihinden itibaren takip eden üç ay içerisinde yeni sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihi takip eden üç ay içerisinde e-Tebligat adresi başvurularını tamamlamak zorundadır.

Defter Tasdikleri

2022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki için son tarih 31.12.2021

Defter Beyan Sistemi Başvurularının Yapılması

Defter beyan Sistemini 01/01/2022 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden yapabileceklerdir.

Yıl Sonu Sayımları

Şirketlerin, bilanço günündeki mevcutlarını, alacaklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek suretiyle döküm yapması kanun gereğidir. Bu nedenle işletmelerin 31.12.2021 tarihi itibariyle mevcut hammadde, yardımcı malzeme, vb diğer varlıklarının fiili stok sayımı yapmaları gerekmektedir.

Şüpheli Alacaklar

Tahsili güçleşen alacaklarımız var ise bu alacaklar tespit edilmeli bu yılın vergi hesaplamalarında düşebilmek için en geç 31.12.2021 tarihine kadar dava konusu yapılmalıdır. 3.000 TL'yi aşmayan alacaklar için dava veya icra takibi şartı aranmayacak olup, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemişse şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

Yenileme Fonunun Takibi

Yenileme fonuna alınan iktisadi kıymet satış kârı, vergisiz olarak bu fonda üç yıl boyunca tutulabilir. Bu fon, yeni alınan iktisadi kıymetin amortismanlarının mahsubu suretiyle kapatılır. Üçüncü yılın sonunda mahsup suretiyle kapatılamayan bir tutar kalmışsa veya yeni bir iktisadi kıymet alınmayarak hiç kullanılmamışsa, fonda yer alan tutar, üçüncü yılın vergi matrahına eklenerek vergilendirilir.

Amortisman Listelerinin Takibi-Binek Araç Giderlerinin Kontrolü

Amortisman listeleri kontrol edilmelidir. Kıst amortisman sebebiyle ilk yılda gider yazılamayan amortisman tutarının amortisman süresinin sonuna eklenmesi gerekmektedir. Yıl içinde amortismana tabi iktisadi kıymet alınmışsa, bunların alımıyla ilgili olarak yılın sonuna kadar oluşan kredi faizi, kur farkı, vade farkı vs. giderler ilgili iktisadi kıymetin maliyetine eklenmelidir.

2021 yılında binek otomobillerinin iktisabında, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 2021 yılı için en fazla 150 bin Türk Lirası’na kadarlık kısmı ticari veya mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kazanca dâhil edilecektir.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2021 yılı için 170 bin TL’yi, söz konusu vergilerin gider yazılmayıp maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde amortismana tabi tutarı 320 bin TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Yıl içinde satılan amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle ayrılmış bulunan amortismanlar satış esnasında dikkate alınmalıdır.

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin sigorta şirketlerinde KDV dahil 6.000 TL’ye kadarlık kısmının, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması, bu tutarı aşan kısmın, bu kısma isabet eden KDV tutarı ile birlikte Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yıllara Sari Devam Eden İnşaat Projeleri

2021 yılı veya daha önceki yıllarda başlayıp devam eden eden projelere ait  geçici kabul işlemleri tamamlanıp onaylanan projeler var ise bu projelere  ait hakediş gelirleri ile maliyet kalemlerinin bilanço hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarımının yapılması, 2021 yılında başlayıp tamamlanması öngörülen fakat işin bitim tarihi 2022 yılına sarkacak projelerin hakediş gelirleri ve maliyet kalemlerinin gelir tablosu hesaplarından bilanço hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

Sermaye Artırımları

Kurumlar Vergisi Kanunu 12.maddesi gereği örtülü sermaye, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak tedarik ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Örtülü Sermaye varlığının tespiti aşamasında dönem başı öz kaynaklar tutarı dikkate alınmaktadır. Bu sebeple şirketlerin Aralık ayı içerisinde ilişkili kişiler ile 2022 yılı içerisinde yapacakları işlemleri ve özkaynak durumlarını göz önüne alarak yapılması gerekiyorsa Sermaye Artırımlarını gerçekleştirerek tescil etmeleri yerinde olacaktır

Yıl İçerisinde Peşin Tahsil Edilen Gelir ve Peşin Ödenen Giderlerin Kontrolü

Peşin ödenen giderler ve peşin tahsil edilen gelirler hesabında bulunan ve 2021 yılına ilişkin olanlarının alınıp cari yıl gelir ve gider hesaplarına atılması unutulmamalıdır.

Faaliyet Konusu İnşaat İşi Olan Firmaların İndirimli Orana Tabi KDV İadesi Talep Sürelerinin Kontrolü

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dâhil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

07.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM