YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comKesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin Yapılan Değişiklikler

Değerli okurlar, 6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 315 seri numaralı Tebliğ ile nakden ve mahsuben yapılan iadelere ilişkin  usul ve esasların belirlendiği 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde:

·         Kesinti yoluyla ödenen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi,

·         Geçici verginin mahsup ve iadesi,

·         Gelir ve Kurumlar Vergilerine ait vergi hatalarından kaynaklanan iadeler hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Nakden iade taleplerinde inceleme raporu/teminat aranmaksızın iade edilebilecek tutar 10.000.-TL’ndan 50.000.-TL’na yükseltilmiş olup YMM Tam Tasdik Raporu ile nakden iade edilebilecek tutarda 100.000.-TL’ndan 500.000.-’na yükseltilmiştir.

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecektir.

Bu kapsamda;

· Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneğinin,

· Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,

· Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin,

· Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,

· Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin, iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte ibraz edilmesi yeterlidir.

İlgili tutarın 50.000 Türk Lirasını aşması halinde, 50.000 Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir.

Tevkif yolu ile yıl içinde kesilen vergilerin nakden iade talebinin 500.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı ise mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iade edilebilecektir.

Tebliğin 1 inci maddesi ile 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (1.1) bölümünde değişiklik yapılarak durum 5520 sayılı kanuna uyumlu hale getirilmiştir.

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak yapılacak işlemler 10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 429 sıra numaralı VUK Genel tebliğinde belirlenmiştir. Bu kez tebliğin (1.3.1) bölümünde değişikliğe gidilerek, mahsup talebinin 429 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

YBS ekranından tespit

Nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kâğıt ortamında aranılmayacaktır. Ancak nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.

Mahsup sonrası iadesi gereken geçici vergi bulunması halinde Talep (1B) Dilekçesi İle Yapılacaktır.

Tebliğin 5 inci maddesi ile 252 seri numaralı tebliğin (2.3) bölümünde değişikliğe gidilmiş ve mahsup sonucu iadesi gereken geçici vergi bulunması halinde bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edileceği, yıllık beyannamenin ilgili tablosunda gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar 429 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerinde talep (1C) Dilekçesi İle Yapılacaktır.

Değişikliğe göre, fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesinde vergi borçlarına mahsup talebinde bulunulacak ise halinde bu talebin 429 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1C) ile vergi dairesine iletilmesi gerekecektir. Böylelikle Gelir ve Kurumlar Vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemleri kullanılacak dilekçeler 429 sıra numaralı VUK genel tebliği ile uyumlu hale getirilmiştir

6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında vergi borçlarının terkin edilmesi durumunda nakden iade taleplerinin yerine getirilmesi

Tebliğin 7 inci maddesi ile 252 seri numaralı tebliğin “4.2. Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi” başlıklı bölümüne eklenen paragraf ile; nakden iade talebinin yerine getirilmesi için tevkif yoluyla kesilen vergilerin, ilgili vergi dairesine ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş olduğuna ilişkin belgenin istenildiği durumlarda, 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında vergi borçlarının terkin edilmesi halinde, tevkif edilen vergilerin terkin edilen vergilere isabet eden kısmının kaydi olarak tahsil edildiği kabul edilerek nakden ödeme şartı aranmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Nakden iade edilecek tutarsal değerler Tebliğin yayımı tarihinden itibaren her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

6 Ekim 2021 tarihi itibariyle sonuçlanmamış iade taleplerinde yeni Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

11.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM