YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comKDV Tevkifat Uygulamasında Neler Değişti?

Değerli okurlar, 16 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri Numaralı Tebliğ yayımlanmış olup KDV tevkifat uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

KDV Tevkifatı Nedir?

KDV tevkifatı uygulaması teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Yapılan Düzenlemeler Nelerdir?

Yapılan yeni düzenlemeler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kısaca özetlenmiştir.

Yapım İşleri ve Birlikte Verilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetlerinde Uygulanan KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletilerek Oranı Arttırılmıştır

Yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanan tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a yükseltilmiştir. Daha önce yalnızca belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yukarıda belirtilen işler tevkifat kapsamında iken, KDV dahil 5 milyon TL’nın üzerindeki tüm yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri tevkifat kapsamına alınmıştır.

Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcı statüsüne dahil edilmiştir

Yapılan değişiklik ile; Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulan belirlenmiş alıcılar grubuna dahil edilmiştir.

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerine Uygulanan Tevkifat Oranı Arttırılmıştır

Tebliğin 4. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C2.1.3.2.3.2.) bölümlerinde değişiklik yapılarak, belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerine Uygulanan Tevkifat Oranı Arttırılmıştır

Tebliğin 5. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.7.1.) bölümünde değişiklik yapılarak fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason işlere ilişkin aracılık hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerine Uygulanan Tevkifat Oranı Arttırılmıştır

Tebliğin 6. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.10.1.) bölümünde değişiklik yapılarak temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (7/10)’dan (9/10)’a yükseltilmiştir.

Baskı ve Basım Hizmetlerinde Hizmetlerine Uygulanan Tevkifat Oranı Arttırılmıştır

Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.

Tebliğde Özel Olarak Belirlenmeyen Diğer Hizmet İfalarında Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir

Yapılan değişiklik ile; değişiklik öncesi KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında tevkifat uygulanmakta iken, tevkifat yapacak kurumların kapsamına döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları dahil edilmiştir.

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Uygulanan Tevkifat Oranları Arttırılmıştır

Tebliğin 10 uncu maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile; Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan;

 ̵ Temizlik, çevre ve, bahçe bakım hizmetleri kapsamında; yer ve bahçe bakım hizmetleri, ilaçlama hizmetleri, çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri temizlik hizmetleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hizmetleri, atık yönetimi hizmetlerinde uygulanmakta olan KDV tevkifat oranı 7/10 dan 9/10’a,

 ̵ Yapım İşleri kapsamında; olağanüstü bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanmakta olan KDV tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a çıkarıldı.

Ticari Reklam Hizmetleri Tevkifat Kapsamına Alınmıştır

Reklam hizmeti alımlarında 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Ticari reklam; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak tanımlanmıştır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmekte olup, yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden de tevkifat yapılacaktır.

Karayoluyla Yapılan Yük Taşımacılığı Hizmeti Alımları Tevkifat Kapsamına Alınmıştır

Değişiklik öncesi servis taşımacılığı tevkifat kapsamında iken bu kez karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları da (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) kapsama dahil edilmiştir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel olmayacaktır. Bu çerçevede servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında tevkifat uygulanmasına devam edilecek, yük taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (2/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.(Yük taşımacılığı hizmetlerinde 1.000 TL ve üzerinde olan tüm faturalarda tevkifat uygulanacaktır.)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı getirilmiştir.

Bazı Örneklerde Değişikliğe Gidilmiştir

Tebliğin 13 ve 14 üncü maddeleri ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “2.1.4.2.Matrahta Değişiklik” ve “2.1.4.3.Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümlerinde yer alan örneklerde değişikliğe gidilmiştir.

Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İadelerde 2 No.lu KDV Beyannamesi Üzerine Tahakkuk Eden KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Getirilmiştir

Tebliğin 15 inci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.1.) bölümünde değişiklik yapılarak, tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

22.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM